Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppen

31.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit.

31.2

Vårdprogramgruppens medlemmar

Mats Jerkeman, ordförande
Professor, överläkare, Skånes Onkologiska Klinik, Skånes Universitetssjukhus, Lund, Region syd

Rose-Marie Amini
Professor, överläkare, Patologikliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Region Uppsala-Örebro

Per-Ola Andersson
Professor, överläkare, Medicinkliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, Region väst

Stefanie Baumgartner Wennerholm
Med dr, överläkare, Hematologiskt Centrum, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm, Region Stockholm-Gotland

Kristina Drott
Docent, överläkare, Skånes Onkologiska Klinik, Skånes Universitetssjukhus, Lund; Region syd

Karin Ekström Smedby
Docent, överläkare, Hematologiskt Centrum, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm, Region Stockholm-Gotland

Martin Erlanson
Med. dr., överläkare, Onkologiska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå, Region norr

Gunilla Enblad
Professor, överläkare, Onkologiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Region Uppsala-Örebro

Jörgen Jönsson
Patientrepresentant, Region syd

Ingemar Lagerlöf
Med dr, överläkare, Hematologkliniken, Universitetssjukhuset, Linköping, Region sydöst

Karin Papworth
Med dr, överläkare, Onkologiska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå, Region norr

Kristina Sonnevi

Med dr, överläkare, Hematologiskt Centrum, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm, Region Stockholm-Gotland

Jeanette Thuné
Leg. sjuksköterska, Skånes Onkologiska Klinik, Skånes Universitetssjukhus, Lund, Region syd

31.3

Adjungerade medlemmar

Kapitlet om hemofagocytisk lymfohistiocytos har författats av två experter inom området, som vårdprogramgruppen vill rikta ett särskilt tack till: Jan-Inge Henter, Professor, överläkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm, samt Tatiana Greenwood, Specialistläkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm

31.4

Tidigare medlemmar i vårdprogramgruppen

Följande personer har medverkat till tidigare versioner av vårdprogrammet: Hans Hagberg, Sverker Hasselblom, Anita Andersson.

31.5

Jäv och andra bindningar

Vårdprogramarbetet har skett utan stöd från läkemedelsindustrin eller andra externa parter. Alla som ingår i arbetsgruppen har lämnat jävsdeklarationer. Vårdprogramgruppens ordförande (MJ) har eller har haft tidsbegränsade arvoderade uppdrag för läkemedelsföretagen Celgene, Janssen, Gilead, Roche och Abbvie.  RCC:s samverkansgrupp har bedömt att uppdragen inte påverkar arbetet med vårdprogrammet.

Övriga medlemmar i den nationella vårdprogramgruppen har inga pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, går att få från Regionalt cancercentrum i Uppsala-Örebro.

31.6

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Mats Jerkeman till vårdprogramgruppens ordförande.

Remissversionen av vårdprogrammet har publicerats öppet på cancercentrum.se. Remissversionen har gått till regionernas linjeorganisationer för kommentarer om organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet samt till specialist-, professions- och patientföreningar för övriga synpunkter på innehållet. Under remissrundan har nedan listade organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll. Utöver dessa har svar inkommit från RCC:s arbetsgrupper, enskilda kliniker och företrädare för patienter och profession.

 • Dietisternas Riksförbund
 • Nationella Arbetsgruppen för Cancerläkemedel (NAC)
 • Norra sjukvårdsregionen
 • Region Halland
 • Region Jönköpings län
 • Region Kronoberg
 • Region Skåne
 • Region Stockholm
 • Region Värmland
 • Region Östergötland
 • Västra Götalandsregionen
 • Sahlgrenska universitetssjukhuset
 • Sjuksköterskor i cancervård
 • Sjuksköterskor i palliativ omvårdnad
 • Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Svensk förening för anestesi- och intensivvård
 • Svensk förening för hematologi
 • Svensk förening för medicinsk radiologi
 • Svensk förening för palliativ medicin
 • Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering (SWEDPOS)
 • Svenska benmärgstransplantationsgruppen
 • Västsvenska lymfomgruppen

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna, och revidering som följd av den, har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen och fastställts av RCC i samverkan.