Till sidinnehåll

Bröstcancer hos män

Rekommendationer

Utredning

 • Vid välgrundad misstanke om malignitet hos män ska man utreda med trippeldiagnostik, dvs. klinisk undersökning, bilddiagnostik samt vävnadsbiopsi (B).

Kirurgisk behandling

 • Kirurgiska principer för bröstcancer hos kvinnor (se kapitel 13) appliceras även vid manlig bröstcancer med ett undantag: mastektomi föredras över sektorresektion av i första hand praktiska skäl även om sektorresektion är ett möjligt alternativ (C).

Onkologisk behandling

 • Behandlingsprinciper för postoperativ strålbehandling vid bröstcancer hos kvinnor (se kapitel 14) appliceras även vid bröstcancer hos män (C).
 • Vid ER-positiv bröstcancer hos män rekommenderas i första hand TAM i 5 år (C). TAM bör ges i 10 år till de män som har en tumör med högriskfaktorer enligt samma rekommendationer som vid bröstcancer hos kvinnor (C).
 • AI som tilläggsbehandling ensamt är suboptimal behandling för män, om man inte kombinerar med GnRH-analoger (D).
 • Vid högrisk bröstcancer hos män rekommenderar man inte postoperativ behandling med bisfosfonater eller denosumab (D). Bisfosfonater eller denosumab kan användas som förebyggande behandling mot osteoporos om sådan indikation föreligger.
 • Onkologisk behandling vid spridd bröstcancer hos män följer samma principer som vid bröstcancer hos kvinnor (C; se kapitel 18).
 • Vid ER-positiv spridd bröstcancer hos män som planeras för behandling med AI rekommenderar man i första hand att kombinera med GnRH-analog (D). AI som singelbehandling kan också övervägas, men man rekommenderar tät uppföljning med tanke på risk för suboptimal effekt (D).

Uppföljning

 • Samma uppföljningsprinciper som vid bröstcancer hos kvinnor rekommenderas även vid bröstcancer hos män (D; se kapitel 25 ) med följande undantag:
  • Uppföljning med mammografi rekommenderas generellt inte hos män efter mastektomi om det inte föreligger BRCA1/2-mutation (D). Uppföljning med mammografi rekommenderas hos män efter sektorresektion enligt samma principer som vid bröstcancer hos kvinnor (D).
  • Uppföljning med mammografi kan övervägas hos män med BRCA1/2-mutation om de inte har genomgått bilateral mastektomi (D).

Bröstcancer hos män är en sällsynt cancersjukdom som representerar < 1 % av alla bröstcancerfall per år. I Sverige diagnostiseras cirka 60 män med bröstcancer per år (https://statistik.incanet.se/brostcancer/). Det finns relativt ofta en ärftlighetsbakgrund vid manlig bröstcancer, och därför rekommenderar man alltid en genetisk utredning (se kapitel 10). Cirka 10 % av patienterna med manlig bröstcancer har en germline BRCA1/2-mutation 1331. Livstidsrisken för män att få bröstcancer vid konstaterad BRCA2-mutation har uppskattats till 5–10 % 1332. Förutom BRCA2-mutationer har även mutationer i andra gener som ATM, CHEK2 och PALB2 visat en koppling till ökad risk för bröstcancer hos män. Vid BRCA1 mutation har man inte påvisat någon säkerställd relevant riskökning 1333

Det finns epidemiologiska och kliniska skillnader mellan och bröstcancer hos kvinnor resp män i form av ålder (i genomsnitt äldre patienter vid diagnos av bröstcancer hos män), stadieindelning vid diagnos (mer avancerat stadium för bröstcancer hos män) och bröstcancerssubtyp (stor majoritet av bröstcancer hos män tillhör luminal subtyp; cirka 10 % HER2-positiv; ovanligt med trippelnegativ bröstcancer) 133413351336. Man har även konstaterat skillnader avseende prognos, som verkar vara sämre vid bröstcancer hos män. Men det är fortfarande diskutabelt om dessa skillnader beror på tumörbiologiska olikheter, sjukdomskarakteristiska vid diagnos eller behandlingsstategier, eller om dessa skillnader närmare speglar att bröstcancer hos män representerar en äldre population som oftast har flera andra sjukdomar 13341337.

Rekommendationer kring utredning och behandling av bröstcancer hos män är i princip en extrapolering av rekommendationerna för bröstcancer hos kvinnor, på grund av att det saknas evidens från prospektiva studier av män med bröstcancer 3 1338.

Observationella studier har visat en tydlig ändring av behandlingsmönster vid bröstcancer hos män under åren som följer utveckling av bröstcancerbehandling generellt och har lett till en förbättrad överlevnad av bröstcancer hos män över tid 13351339. Inkludering av män med bröstcancer tillsammans med kvinnor i stora randomiserade bröstcancerstudier är viktigt för att kunna få evidens om nya behandlingar och dess effekt vid manlig bröstcancer. Samtidigt bör man satsa på real-world evidensstudier för att undersöka hur de olika behandlingsstrategierna som implementeras vid bröstcancer hos män efter extrapolaring av data från bröstcancer hos kvinnor fungerar i klinisk praxis.