Till sidinnehåll

Kvalitetsindikatorer och målnivåer

Ett urval av kvalitetsindikatorer med målnivåer för bröstcancer visas publikt på Vården i siffror (https://vardenisiffror.se/). Vården i siffror är ett verktyg för kvalitets- och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvården som finansieras gemensamt av regionerna och förvaltas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Kvalitetsindikatorer och andra mått i Vården i siffror ger faktaunderlag för analys och dialog inom och mellan huvudmän och vårdgivare.

Utöver de indikatorer som visas i Vården i siffror har nationellt kvalitetsregister för bröstcancer ytterligare indikatorer som redovisas och analyseras i en årsrapport https://statistik.incanet.se/brostcancer/.

Sedan hösten 2016 sammanställer dessutom nationellt kvalitetsregister för bröstcancer varje månad kvalitetsindikatorer (”Koll på läget”) och skickar dem till bland annat verksamhetschefer. Koll på läget kan vara ett värdefullt redskap för processarbetet.