Till sidinnehåll

Mål med vårdprogrammet

Svenska Bröstcancergruppen etablerade ett nationellt vårdprogram benämnt nationella riktlinjer redan år 2000. De senaste uppdateringarna är från 2014 och 2018 (två versioner) utarbetade enligt RCCs manual och godkänts av RCC i samverkan. Syftet med programmet var att åstadkomma regional samverkan och få en nationell samsyn avseende diagnostik, behandling och uppföljning av bröstcancer. Vårdprogrammet har alltså uppdaterats kontinuerligt, speciellt inom de områden där utvecklingen har varit snabbast och tydligast vad det gäller medicinsk behandling vid primär bröstcancer samt inom återfallsbehandling. Denna typ av fortlöpande uppdatering är en grundförutsättning för att vårdprogrammet ska reflektera moderna och evidensbaserade behandlingar, som på ett likvärdigt sätt måste komma alla patienter till del i hela landet.

Ett par av medlemmarna i SweBCG deltar också i arbetet med det nationella kvalitetsregistret, som arbetar i tät samverkan med respektive regionalt cancercentrum, allt med syftet att erbjuda en bröstcancersjukvård av högsta internationella klass.

Målen med programmet är evidensbaserade rekommendationer av diagnostik och behandling syftande till en högkvalitativ bröstcancervård över hela landet. Utnyttjandet av gängse diagnostikstrategier och behandlingar, både vid primär cancer och återfallscancer, är tydligt mätbara mål visavi antalet individer som är möjliga visavi en viss intervention och vad som de facto genomförts. Helt centrala mål är att mäta den totala vårdkedjans interventioner syftande till att på gruppnivå kartlägga sjukdomsfri och total överlevnad på gruppnivå i de olika regionerna.