Till sidinnehåll

Bakgrund

Detta vårdprogram behandlar duktal pankreascancer (exokrina pankreas) exklusive exokrin acinär cancer samt cancer som utgår från pankreas hormonproducerande celler (endokrina pankreas). Med begreppet pankreascancer avses i texten duktal pankreascancer om inget annat anges. Det är ofta svårt att med bilddiagnostik avgöra cancerns ursprung och därför kommer termen periampullära tumörer att användas. Periampullära tumörer innefattar, förutom pankreascancer i caput (huvudet), också cancer i duodenum (tolvfingertarmen), ampull/papilla Vateri (den vårtliknande upphöjningen i duodenums vägg) och de extrahepatiska (nedre) gallvägarna. Incidensen av periampullär cancer visas nedan.

Kap 4 tab 1.jpg

År 2019 registrerades i Sverige 1 976 nya tumörer utgående från pankreas och det periampullära området i cancerregistret, varav 1 448 utgjordes av pankreascancer. Antalet registrerade fall av pankreascancer har ökat under de senaste 20 åren. Jämför man genomsnittet av registrerade fall per år för treårsperioden 1999–2001 mot 2016–2018 är ökningen ca 50 % (i genomsnitt 830 registrerade fall per år för den förra perioden mot 1 453 fall i den senare).

Kap 4 tab 2.jpg

Den åldersstandardiserade incidensen eller insjuknandet för samtliga aktuella tumörformer minskade fram till slutet av 1990-talet, men har under de senaste åren ökat något (Cancerregistret, Statistiska centralbyrån).

Pankreascancer är den vanligaste tumörformen i den periampullära cancergruppen, med över 80 % av fallen enligt ovan tabell. I Sverige utgör pankreascancer drygt 2 % av all nydiagnostiserad cancer samtidigt som tumörformen står för drygt 7 % av all död i cancer (Engholm et al., 2010). I Europa är pankreascancer den fjärde vanligaste dödsorsaken i cancer (Malvezzi et al., 2013). Detta är ett uttryck för att tumören är svår att diagnostisera tidigt, innan den gett upphov till symtom.

Pankreascancer förefaller ha en lång latent fas (10–15 år) innan den initiala mutationen hunnit utvecklats till en manifest cancer med metastaserande egenskaper (Yachida et al., 2010). I dag finns dock inte någon möjlighet att praktiskt utnyttja detta för tidigare diagnostik.

När tumören diagnostiseras har lokal spridning utanför körteln respektive fjärrmetastasering redan ägt rum i 75–85 % av fallen.

Observerad överlevnad - diagnosår 2012-2016

För hela gruppen med pankreascancer är medianöverlevnaden 6–8 månader, vilket är ett uttryck för att sjukdomen i de flesta fall har ett snabbt förlopp. Femårsöverlevnaden för populationen ligger på ca 6 % enligt pankreascancerregistrets årsrapport 2018 (Vincent et al., 2011).

De dryga 20 % som kan erbjudas försök till botande kirurgi får i de allra flesta fall återfall i sjukdomen. Medianöverlevnaden hos de som opereras i Sverige är 28 månader, med en femårsöverlevnad på ca 25 % (årsrapport 2018). Andelen resekerade patienter har ökat med 100 % sedan 2010 då arbetet med det nationella cancerregistret för periampullära cancer inleddes.

Femårsöverlevnaden för opererade patienter med periampullära tumörer (med pankreascancer i caput exkluderat) är ca 46 %.