Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Bakgrund

Detta vårdprogram behandlar cancer i bukspottkörteln (exokrina pankreas) exklusive cancer som utgår från bukspottkörtelns hormonproducerande celler (endokrina pancreas). Det är ofta svårt att med bilddiagnostik avgöra cancerns ursprung och därför kommer termen periampullära tumörer att användas. Periampullära tumörer innefattar, förutom pankreascancer, också cancer i duodenum (tolvfingertarmen), ampull/papilla Vateri (den vårtliknande upphöjningen i duodenums vägg) och de extrahepatiska (nedre) gallvägarna. Incidensen av periampullär cancer visas nedan.

År 2015 registrerades i Sverige 1 601 nya tumörer utgående från det periampullära området, varav 1 316 utgjordes av pankreascancer. I genomsnitt har 1 152 nya fall registrerats per år under de senaste 20 åren.

Kap 4 diagram 1.jpg

Den åldersstandardiserade incidensen eller insjuknandet för samtliga aktuella tumörformer minskade fram till slutet av 90-talet, men har under de senaste åren ökat något (Cancerregistret, Statistiska centralbyrån).

Pankreascancer är den vanligaste tumörformen i den periampullära cancergruppen, med över 80 procent av fallen enligt ovan tabell. I Sverige utgör pankreascancer drygt 2 procent av all nydiagnostiserad cancer samtidigt som tumörformen står för drygt 7 procent av all död i cancer (1). Detta är ett uttryck för att tumören är svår att diagnostisera tidigt, innan den gett upphov till symtom.

Pankreascancer förefaller ha en lång latent fas (10–15 år) innan den initiala mutationen hunnit utvecklats till en manifest cancer med metastaserande egenskaper (2). I dag finns dock inte någon möjlighet att praktiskt utnyttja detta för tidigare diagnostik.

När tumören diagnostiseras har lokal spridning utanför körteln respektive fjärrmetastasering redan ägt rum i 75–85 % av fallen. I Europa utgör pankreascancer den fjärde vanligaste dödsorsaken i cancer (3).

Kap 4 diagram 2.jpg

För hela gruppen med pankreascancer är medianöverlevnaden 4–6 månader, vilket är ett uttryck för att sjukdomen i flertalet fall har ett snabbt förlopp. Femårsöverlevnaden ligger på 5–6 % enligt pankreascancerregistrets årsrapport 2015 (4).

De dryga 20 % som kan erbjudas försök till botande kirurgi får i de allra flesta fall återfall i sjukdomen. Medianöverlevnaden hos de som opereras i Sverige är 26 månader, med en treårsöverlevnad på ca 35 % (årsrapport 2015).

Motsvarande siffror för de övriga periampullära tumörerna är något bättre, med en total femåröverlevnad på ca 20 %, och treårsöverlevnaden hos de opererade ligger här nära 60 %.  

Nästa kapitel
5 Prevention