Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Uppföljning

Rekommendationer

Efter avslutad adjuvant behandling ska alla patienter erbjudas en kontaksjuksköterska på hemortens kirurgklinik. 

Klinisk uppföljning på en kirurgklinik bör utföras de första 3–5 åren efter operation och därefter enligt överenskommelse med patienten.

Datortomografi utförs endast vid misstanke om recidiv.

Patientens eget önskemål måste alltid beaktas vid planering av uppföljning. 

18.1

Uppföljning, omvårdnad och rehabilitering

Uppföljning och fortsatt behandling efter resektion är helt beroende av PAD-svaret som ska vara klart inom 3–4 veckor, så att adjuvant cytostatikabehandling kan komma igång inom 6–8 veckor. 

Vid R0- och R1-resektion ska patienten erbjudas adjuvant cytostatikabehandling i sex månader (se avsnitt 12.2.7) om det inte finns några kontraindikationer. 

Efter behandlingen återremitteras patienten till en kirurgklinik på hemorten för fortsatt uppföljning. Klinisk uppföljning har inget visat värde i form av ökad livslängd eller förbättrad livskvalitet, men patienten bör erbjudas ett uppföljningsprogram för att följa behandlingseffekter och tidigt upptäcka komplikationer eller bieffekter av operationen, framför allt exokrin och endokrin insufficiens. Patientens rehabiliteringsbehov ska bedömas regelbundet och vid behov ska vidare insatser planeras, såsom egenvård eller remittering till specialiserad cancerrehabilitering.

Det finns inga säkra bevis för lämpliga uppföljningsintervall och -längder. Efter resektion och adjuvant behandling bör patienten erbjudas kliniska kontroller vid en kirurgklinik var 3:e–6:e månad under första året, och sedan ska uppföljningen anpassas individuellt. Dessutom ska patienten erbjudas en namngiven kontaktsjuksköterska för enkel och snabb kontakt mellan kontrollerna.

Det finns heller ingen evidens för uppföljning med rutinmässiga DT-kontroller, men det rekommenderas vid misstanke om recidiv (405). Det är viktigt att patienten alltid är informerad om vart hon eller han ska vända sig vid problem och att man fortfarande kan vända sig till kontaktsjuksköterskan vid behov.

Det finns inget vetenskapligt stöd för att följa tumörmarkörer eller andra prover postoperativt. Tidig upptäckt av endokrin insufficiens och ikterus besparar dock patienten mycket obehag och besvär. Tillkomst av förhöjt HbA1C i sent postoperativt förlopp kan vara ett tecken på recidiv (406). 

Om uppföljning inte erbjuds på den opererande kirurgkliniken måste hemortens kirurgklinik ha rutiner för ett bra omhändertagande av symtom på recidiv och metastaserad sjukdom. 

En kontaktsjuksköterska ska erbjudas till samtliga patienter med pankreascancer i alla landsting och regioner. Patientens eget önskemål måste alltid beaktas när man planerar uppföljning. Alla patienter ska känna trygghet i sin kontakt med sjukvården och ha möjlighet att snabbt få hjälp, samtidigt som de själva måste få möjlighet att påverka planeringen.

Det rekommenderas att lokala rutiner upprättas så att uppföljning av patienterna säkras.

 

Nästa kapitel
19 Underlag för nivåstrukturering