Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Behandling av återfall

13.1

Återfall

Rekommendationer

Vid återfall av pankreascancer och periampullär cancer bör palliativt onkologisk behandling erbjudas liksom palliativt vårdteam. (++++)

Kurativt syftande kirurgi vid återfall lokaliserat i restpankreas kan övervägas hos individer med gott funktionsstatus. (+)

Återfallen indelas i lokala respektive systemiska (metastaserade) (347). 

Återfall vid pankreascancer och periampullär cancer betraktas vanligen som obotliga, vilket innebär att patienten är i en palliativ situation och ska erbjudas palliativ onkologisk behandling (se avsnitt 12.3.3) alternativt palliativa insatser (se kapitel 15). 

13.2

Återfall – lokalrecidiv

Mer än hälften av återfallen sker lokalt i resektionsområdet där de involverar både artär och venstrukturer (347-349), och mindre än 10 % av dessa lokala återfall sker i restpankreas utan spridning. Det är denna lilla patientgrupp som kan bli aktuell för re-resektion (350-353).

Observera att nytillkommen vävnad lokalt kan utgöras av fibrotiserande processer och inte nödvändigtvis av lokalt återfall (354). Vid tveksamhet bör därför vävnadsprov och tumörmarkör tas innan man inleder en onkologisk tumörspecifik behandling.

13.3

Återfall – levermetastaser

Mindre retrospektiva studier har visat att kirurgi vid återfall kan ge en förlängd överlevnad jämfört med en matchad kontrollgrupp vid metakrona levermetastaser (355). I dag saknas dock prospektiva randomiserade studier, varför man inte kan hävda någon generell överlevnadsvinst av kurativt syftande kirurgi vid återfall. 

Nästa kapitel
14 Understödjande vård