Till sidinnehåll

Behandling av återfall

Rekommendationer

  • Vid återfall av pankreascancer och periampullär cancer bör palliativt onkologisk behandling erbjudas liksom palliativt vårdteam. (++++)
  • Kurativt syftande kirurgi vid återfall lokaliserat i restpankreas kan övervägas för individer med gott funktionsstatus. (+)

Återfallen indelas i lokala och systemiska (metastaserade) (Heye et al., 2011).

Återfall vid pankreascancer och periampullär cancer betraktas vanligen som obotliga, vilket innebär att patienten är i en palliativ situation och ska erbjudas palliativ onkologisk behandling (se avsnitt 12.3.3 Onkologisk behandling i palliativ situation) alternativt palliativa insatser (se kapitel Palliativ vård och palliativa insatser).

13.1

Återfall – lokala

Mer än hälften av återfallen sker lokalt i resektionsområdet där de involverar både artär- och venstrukturer (Heye et al., 2011; Hishinuma et al., 2006; Van den Broeck et al., 2009), och mindre än 10 % av dessa lokala återfall sker i restpankreas utan spridning. Det är denna lilla patientgrupp som kan bli aktuell för re-resektion (Koizumi et al., 2010; Miyazaki et al., 2014; Shima et al., 2015; Shimoike et al., 2013).

Observera att nytillkommen vävnad lokalt kan utgöras av fibrotiserande processer och är inte nödvändigtvis ett lokalt återfall (Seelig et al., 2009). Vid tveksamhet bör därför vävnadsprov och tumörmarkör tas innan man inleder en onkologisk tumörspecifik behandling.

13.2

Återfall – systemiska (metastaserande)

Mindre retrospektiva studier har visat att kirurgi vid återfall kan ge en förlängd överlevnad jämfört med en matchad kontrollgrupp vid metakrona levermetastaser (Dunschede et al., 2010). Det saknas dock prospektiva randomiserade studier, så man inte kan hävda någon generell överlevnadsvinst av kurativt syftande kirurgi vid återfall. I utvalda fall kan kirurgi diskuteras på en nationell MDK.