Till sidinnehåll

Bilaga 1 Bilddiagnostik vid pankreascancer

Tabell 1. DT-protokoll

 • 2 faser – sen artärfas eller parenkymfas (inkluderar hela pankreas och levern, för att detektera pankreastumören och eventuella hypervaskulära eller neuroendokrina metastaser) + venös fas (buk och bäcken; inkludera thorax inför resektionsbedömning).
 • ≥ 500 mg jod/kg kroppsvikt (snabb injektion, minst 5–8 ml/sekund, alternativt fast injektionstid på 25–30 sekunder [1, 2]). Resultaten har visat sig vara bättre vid användandet av större mängd jod, t.ex. 750 mg jod/kg kroppsvikt [3]. Ytterligare förbättringar nås med 1 000 mg jod/kg, särskilt vid kombination med lägre kilovolt (80 kV jämfört med 120 kV) [4].
 • Smalast tillgängliga detektorer och tunna rekonstruerade snitt som utgångspunkt för MPR-rekonstruktioner.
 • Snitt-tjocklek 3–5 mm (överlappande).
 • Rekonstruktioner i 3 plan: axial + coronal + sagittal (samma snitt-tjocklek som ovan).


Tabell 2: Checklista för röntgenutlåtande vid pankreascancer
(adapterat efter [5, 6] samt ”Mall för standardiserad granskning vid lokalavancerad pankreascancer”, Karolinska Universitetssjukhuset).

Tekniskt utförande och kvalitet

Tillräckligt god

Ej tillräckligt god

 

Tumörmorfologi

 

 

 

Utseende i pankreasfasen

Hypodens

Hyperdens

Isodens

Storlek (största tvärsnittsmått i axialplanet)

Icke mätbar

Mätbar

                  cm

Lokalisation

Caput/processus uncinatus (höger om SMV)

Corpus/cauda (vänster om SMV)

 

Abrupt avslutning pankreasgången utan/med dilatation uppström utan/med atrofi parenkymet corpus-cauda

Finns

Finns ej

 

Abrupt avslutning gallgången utan/med dilatation uppströms.

Finns

Finns ej

 

Kärlanatomi

 

 

 

Avgång av TC och SMA: Striktur, upparbetad AGD, poststenotisk dilatation

Finns

Finns ej

 

Avvikande leverartäranatomi

Finns

Finns ej

 

Accessorisk höger leverartär

”Replaced” höger leverartär

Accessorisk/replaced vänster leverartär från a gastrica sin

”Replaced” AHC

Annan

Tumörkontakt avvikande artärer

≤ 180°

> 180°

Finns ej

Grad av stråkig/slöjig kontakt

≤ 180°

> 180°

Finns ej

Förträngning eller oregelbundenhet

Finns

Finns ej

 

Artärengagemang

 

 

 

Tumörkontakt SMA (arteria mesenterica superior)

≤ 180°

> 180°

Finns ej

Longitudinell utbredning tumörkontakt

                   cm

 

Grad av stråkig/slöjig kontakt

≤ 180°

> 180°

Finns ej

Fri avgång från aorta

Finns

Finns ej

 

Förträngning eller oregelbundenhet

Finns

Finns ej

 

Utbredning till första SMA-grenen

Finns

Finns ej

 

Tumörkontakt TC (Truncus coeliacus)

≤ 180°

> 180°

Finns ej

Grad av stråkig/slöjig kontakt

≤ 180°

> 180°

Finns ej

Fri avgång från aorta (5 mm)

Finns

Finns ej

 

Förträngning eller oregelbundenhet

Finns

Finns ej

 

Tumörkontakt AHC (arteria hepatica communis)

≤ 180°

> 180°

Finns ej

Grad av stråkig/slöjig kontakt

≤ 180°

> 180°

Finns ej

Förträngning eller oregelbundenhet

Finns

Finns ej

 

Utbredning till TC

Finns

Finns ej

 

Tumörkontakt AGD vid avgången (arteria gastroduodenalis)

≤ 180°

> 180°

Finns ej

Tumörkontakt AHP (arteria hepatica propria)

≤ 180°

> 180°

Finns ej

Förträngning eller oregelbundenhet

Finns

Finns ej

 

5 mm fritt segment vid förgreningen av höger/vänster leverartär

Finns

Finns ej

 

Utbredning till bifurkationen höger/vänster leverartär

Finns

Finns ej

 

Tumörkontakt arteria lienalis

≤ 180°

> 180°

Finns ej

Tumörkontakt aorta

≤ 180°

> 180°

Finns ej

Venengagemang

 

 

 

Tumörkontakt PV-VMS (v porta – vena mesenterica superior)

≤ 180°

> 180°

Finns ej

Longitudinell utbredning tumörkontakt

                   cm

 

 

Grad av stråkig/slöjig kontakt

≤ 180°

> 180°

Finns ej

Förträngning eller oregelbundenhet (t.ex. ”tear drop”)

Finns

Finns ej

 

Total ocklusion

Finns

Finns ej

 

Trombos

Finns

Finns ej

 

Kollateraler

Finns

Finns ej

 

Utbredning till första jejunala grenen/ truncus gastrocolicus

≤ 180°

> 180°

Finns ej

Extrapankreatisk bedömning

 

 

 

Leverlesioner

Metastas

Oklar

Benign

Finns ej

Lunglesioner

Metastas

Oklar

Benign

Finns ej

Peritoneal carcinos/ ascites

Finns

Finns ej

 

Paraaortala lymfkörtlar (=M1)

Finns

Finns ej

 

Andra meta, Överväxt intilliggande organ

Finns

Finns ej

 

 

Sammanfattning

 • Tumör: storlek och lokalisation
 • Kontakt med kärl: finns eller saknas (engagerade kärl och omfattning)
 • Metastaser: finns eller saknas (lokal)
 • Om metastaser finns behövs ingen detaljerad beskrivning av kärlengagemang

 

 

Referenser

 1. Schueller G, Schima W, Schueller-Weidekamm C, Weber M, Stift A, Gnant M, et al. Multidetector CT of pancreas: effects of contrast material flow rate and individualized scan delay on enhancement of pancreas and tumor contrast. Radiology. 2006;241(2):441-8.
 2. Bae KT. Intravenous contrast medium administration and scan timing at CT: considerations and approaches. Radiology. 2010;256(1):32-61.
 3. Yamashita Y, Komohara Y, Takahashi M, Uchida M, Hayabuchi N, Shimizu T, et al. Abdominal helical CT: evaluation of optimal doses of intravenous contrast material--a prospective randomized study. Radiology. 2000;216(3):718-23.
 4. Loizou L, Albiin N, Leidner B, Axelsson E, Fischer MA, Grigoriadis A, et al. Multidetector CT of pancreatic ductal adenocarcinoma: Effect of tube voltage and iodine load on tumour conspicuity and image quality. Eur Radiol. 2016;26(11):4021-9.
 5. Al-Hawary MM, Francis IR, Chari ST, Fishman EK, Hough DM, Lu DS, et al. Pancreatic ductal adenocarcinoma radiology reporting template: consensus statement of the Society of Abdominal Radiology and the American Pancreatic Association. Radiology. 2014;270(1):248-60.
 6. National comrehensive cancer network Clinical Practice Guidelines in Oncology. Pancreatic Adenocarcinoma version 1.2020 20200911 www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/pancreatic.pdf.