Till sidinnehåll

Mål med vårdprogrammet

Målet med vårdprogrammet är att förbättra hela vårdkedjan för patienter med cancer i pankreas och säkerställa en effektiv och jämlik vård i landet. Vidare är förhoppningen att vårdprogrammet och det nationella kvalitetsregistret för pankreas och periampullär cancer ska leda till att eventuella skillnader i vårdkvalitet och tillgänglighet i landet upptäcks, och i så fall minskas.

För att genomföra detta och följa kvaliteten i landet har arbetsgruppen satt specifika mål för vårdprogrammet, vilka monitoreras via det nationella kvalitetsregistret. Kvalitetsindikatorer och målnivåer är närmare specificerade i kapitel 23 Kvalitetsindikatorer och målnivåer.

I samband med den första utgåvan av detta nationella vårdprogram, och under arbetet med det nationella kvalitetsregistret, startades följande nationella samarbeten:

  • SSPAC (Swedish Studygroup for Pancreatic Cancer) är en svensk studie- och forskningsgrupp med representanter för alla regioner och de flesta specialiteter. Gruppen har en translationell del och en klinisk del.
  • En nationell behandlingskonferens för speciellt komplicerade fall och för lokalt avancerade neoadjuvant behandlade patienter genomförs varje torsdag, med alla regionkliniker.
  • Samarbetande regionkliniker har publicerat vetenskapliga publikationer.
  • Styrgruppen för vårdprogrammet och kvalitetsregistret ingår i internationella samarbeten med vetenskapliga publikationer som resultat.
  • Arbetsgruppen för det nationella vårdprogrammet har också deltagit mycket aktivt i starten av cancerföreningen PALEMA, som är den första patientföreningen inom området.

Dessa samarbeten har gett flera resultat som förhoppningsvis ska leda till en förbättrad vård och ett bättre omhändertagande av de drabbade patienterna. Under arbetet med detta vårdprogram och framöver är det allas önskan att ytterligare stärka samarbetena.