Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Kvalitetsindikatorer och målnivåer

Rekommendation

Följsamhet till det nationella vårdprogrammet och data från det nationella registret leder till att vården har förutsättningar att vara kunskapsbaserad, ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv och jämlik samt ges i rimlig tid. (+)

 

Det nationella vårdprogrammet följer de kvalitetsindikatorer som stödjer kvalitetsjämförelser, säkerhets- och förbättringsarbete samt forskning och utveckling. De utformades i Socialstyrelsens och Sveriges Kommuner och Landstings Info-VU-projekt. Kvalitetsindikatorerna kan mätas med strukturmått som reflekterar förutsättningarna för hälso- och sjukvården, med processmått som återger vad som görs i vården och med resultatmått som speglar vårdens effekter på hälsa och välbefinnande. Resultatmåtten har potential att mäta nyttan med sjukvårdens insatser. 

Det nationella kvalitetsregistret samlar information om överlevnad och dödlighet, multidisciplinär bedömning, täckningsgrad, ledtider (tid från remiss till första besök på specialistmottagning, tid från diagnostisk åtgärd till besked om diagnos och tid från behandlingsbeslut till terapeutisk åtgärd), komplikationer vid åtgärd, skattning av smärta och smärtstillning och tillgång till kontaktsjuksköterska. Dessutom anger det registreringen av dödsfall i Svenska palliativregistret. Se även Socialstyrelsens nationella riktlinjer Beslutsstöd för prioriteringar (427) och RCC i samverkans styrdokument Riktlinjer för nationella vårdprogram inom cancervården (428).

Med det nationella vårdprogrammet som bas och med tillgång till data från det nationella registret kommer man att kunna analysera ett flertal kvalitetsindikatorer som är specifika för tumörer i pankreas och det periampullära området. Kvalitetsindikatorer och målnivåer är framtagna för att spegla vården i en så vid omfattning som möjligt, givet möjligheterna att kunna ta fram bedömbara mått. Målnivåerna mäts via nationella kvalitetsregistret och presenteras årligen i dess årsrapport. Till dessa räknas andelen patienter som får en helhetsbedömning på multidisciplinär rond och erbjuds kontaktsjuksköterska. Vidare mäts resultatmått för både kirurgisk och onkologisk behandling och tillgänglighet. 

Målnivåerna är  

  • täckningsgrad i nationella kvalitetsregistret > 95 % 
  • kontaktsköterska för > 90 % av patienterna 
  • MDK-beslut för > 90 % av patienterna
  • tid från remissmottagande till behandlingsbeslut < 2 veckor hos 90 % av patienterna
  • 90-dagarsmortalitet efter kurativt syftande operation < 5 % 
  • adjuvant cytostatika till > 75 % av patienterna som uppfyller inklusionskriterierna i utförda adjuvantstudier
  • inklusion av > 80 % av patienterna som uppfyller inklusionskriterierna för pågående studier.
Nästa kapitel
22 Referenser