Till sidinnehåll

Kvalitetsindikatorer och målnivåer

Rekommendation

Följsamhet till det nationella vårdprogrammet och data från det nationella registret leder till att vården har förutsättningar att vara kunskapsbaserad, ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv och jämlik samt ges i rimlig tid. (+)

Det nationella vårdprogrammet följer de kvalitetsindikatorer som stödjer kvalitetsjämförelser, säkerhets- och förbättringsarbete och forskning och utveckling. De utformades i Socialstyrelsens och Sveriges Kommuner och Regioners Info-VU-projekt. Kvalitetsindikatorerna kan mätas med struktur­mått som reflekterar förutsättningarna för hälso- och sjukvården, med processmått som återger vad som görs i vården, och med resultatmått som speglar vårdens effekter på hälsa och välbefinnande. Se även Socialstyrelsens Handbok för utveckling av indikatorer. Resultatmåtten har potential att mäta nyttan med sjukvårdens insatser.

 

Det nationella kvalitets­registret samlar information om överlevnad och dödlighet, multidisciplinär bedömning, täckningsgrad, ledtider (tid från remiss till första besök på specialistmottagning, tid från diagnostisk åtgärd till besked om diagnos och tid från behandlingsbeslut till behandlingsåtgärd), åtgärder, komplikationer vid åtgärd, skattning av smärta och smärtstillning och tillgång till kontaktsjuksköterska. Se även Styrdokument för nationella vårdprogram, information om Nationella riktlinjer från Socialstyrelsen, och Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, Socialstyrelsen.

 

Med det nationella vårdprogrammet som bas, och med tillgång till data från det nationella registret, kommer man att kunna analysera flera kvalitetsindikatorer som är specifika för tumörer i pankreas och det periampullära området. Kvalitetsindikatorer och målnivåer är framtagna för att ge en så bred bild av vården som möjligt, givet möjligheterna att kunna ta fram bedömbara mått. Målnivåerna mäts via nationella kvalitetsregistret och presenteras årligen i dess årsrapport. Till dessa räknas andelen patienter som får en helhetsbedömning på multi­disciplinär rond och andelen som erbjuds kontaktsjuksköterska. Vidare mäts resultatmått för både kirurgisk och onkologisk behandling och tillgänglighet.

Målnivåer:

  • täckningsgrad i nationella kvalitetsregistret > 95 %
  • kontaktsköterska för > 90 % av patienterna
  • behandlingsbeslut taget vid MDK för > 90 % av patienterna
  • tid från remissmottagande till behandlingsbeslut < 2 veckor hos > 90 % av patienterna
  • 90-dagarsdödlighet efter kurativt syftande operation < 5 %
  • patienter som uppfyller inklusionskriterier för pågående studier inkluderas > 80 %