Till sidinnehåll

Kvalitetsindikatorer och målnivåer

Rekommendation

Följsamhet till det nationella vårdprogrammet och data från det nationella registret leder till att vården har förutsättningar för att vara kunskapsbaserad, ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv och jämlik samt ges i rimlig tid. (+)

Det nationella vårdprogrammet följer de kvalitetsindikatorer som stödjer kvalitetsjämförelser, säkerhets- och förbättringsarbete samt forskning och utveckling. De utformades i Socialstyrelsens och SKR:s Info-VU-projekt. Kvalitetsindikatorerna kan mätas med strukturmått som reflekterar förutsättningarna för hälso- och sjukvården, med processmått som återger vad som görs i vården, och med resultatmått som speglar vårdens effekter på hälsa och välbefinnande. Se även Socialstyrelsens Handbok för utveckling av indikatorer. Resultatmåtten har potential att mäta nyttan med sjukvårdens insatser.

Det nationella kvalitetsregistret för pancreas och periampullär cancer samlar information om överlevnad och dödlighet, multidisciplinär bedömning, täckningsgrad, ledtider (tid från remiss till första besök på specialistmottagning, tid från diagnostisk åtgärd till besked om diagnos och tid från behandlingsbeslut till behandlingsåtgärd), åtgärder, komplikationer vid åtgärd, skattning av smärta och smärtstillning och tillgång till kontaktsjuksköterska. Det nationella palliativregistret registrerar palliativ vård.
Se även Styrdokument för nationella vårdprogram, information om Nationella riktlinjer från Socialstyrelsen, och Försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen.

Med det nationella vårdprogrammet som bas, och med tillgång till data från det nationella registret, kommer man att kunna analysera flera kvalitetsindikatorer som är specifika för tumörer i pankreas och det periampullära området. Kvalitetsindikatorer och målnivåer är framtagna för att ge en så bred bild av vården som möjligt, baserat på möjligheterna att ta fram bedömbara mått. Målnivåerna mäts via nationella kvalitetsregistret och presenteras årligen i dess årsrapport. Till dessa räknas andelen patienter som får en helhetsbedömning på multidisciplinär rond och andelen som erbjuds kontaktsjuksköterska. Vidare mäts resultat för både kirurgisk och onkologisk behandling och tillgänglighet.

Följande målnivåer:

  • kvalitetsregistrets täckningsgrad är minst 95 %
  • minst 90 % av patienterna har en kontaktsjuksköterska
  • minst 90 % av patienterna behandlas utifrån beslut vid en MDK
  • minst 90 % av patienterna har högst två veckors väntan från remissmottagande till behandlingsbeslut
  • dödligheten inom 90 dagar är mindre än 5 % efter kurativt syftande operation
  • adjuvant cytostatika ges till minst 70 % av patienterna som uppfyller inklusionskriterierna i adjuvantstudier
  • minst 80 % av patienterna som uppfyller inklusionskriterierna deltar i pågående studier.