Till sidinnehåll

Inledning

2.1

Vårdprogrammets giltighetsområde

Vårdprogrammet för pankreascancer avser tumörer med duktalt ursprung i pankreaskörteln. Vissa avsnitt berör också det periampullära området (duodenum, extrahepatiska gallvägar och papilla Vateri). Vårdprogrammet innefattar inte neuroendokrina tumörer, lymfom och sekundära tumörer i pankreas, och det tar heller inte upp sällsynta varianter såsom acinär pankreascancer. Vårdprogrammet gäller för vuxna patienter > 18 år. För barn < 18 år kontaktas omgående närmaste barnonkologiska center för utredning och diagnostik.

Vårdprogrammet är utarbetat av den nationella arbetsgruppen och fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2021-03-11. Beslut om implementering tas i respektive region i enlighet med överenskomna rutiner. Stödjande Regionalt cancercentrum är Regionalt cancercentrum sydöst.

Tidigare versioner:

Datum

Beskrivning av förändring

2012-10-30

Version 1.0. Fastställd av Regionala cancercentrum i samverkan

2014-03-05

Version 1.1. Översyn av kap. 9 Onkologisk behandling och palliativ onkologisk behandling samt kap. 13, Medicinskt understödjande behandling.

2017-12-07

Version 2.0. Fastställd av Regionala cancercentrum i samverkan

2021-03-11

Version 3.0. Fastställd av Regionala cancercentrum i samverkan.

Tidigare vårdprogram publiceras inte men kan begäras ut från Regionala cancercentrum, info@cancercentrum.se.

2.2

Förändringar jämfört med tidigare version

2021-09-06

Uppdaterad Bilaga 2 Kvalitetsdokument för patologi

2021-03-11

Detta vårdprogram innehåller förändringar i adjuvant och palliativ onkologisk behandling, och ytterligare evidens för kirurgisk inkl neoadjuvant behandling samt kirurgisk postoperativ vård har lagts till. Patologins roll har utvecklats och blivit tydligare. Kapitel som omfattar egenvård och diagnosen IPMN har uppdaterats. Cancerföreningen PALEMA (patientorganisationen för cancer i pankreas, lever/galla och matstrupe/magsäck) har ett avsnitt om egenvård och patientupplevelser.

En regional centralisering rekommenderades av Regionalt cancercentrum (RCC) och beslutades av Sveriges kommuner och regioner (SKR) 2017. Samtidigt beslutades att lokalt avancerad pankreascancer med behov av artärrekonstruktion ska koncentreras till två enheter, Stockholm och Göteborg, och i dessa fall ska ingreppet utföras under kontrollerade studieformer, efter behandlingsrekommendation i en nationell multidisciplinär konferens.

2.3

Standardiserat vårdförlopp

För pankreas- och gallvägscancer finns ett standardiserat vårdförlopp framtaget, och det gäller från och med år 2016. Standardiserade vårdförlopp infördes stegvis i alla regioner under 2016 och har ännu inte systematiskt utvärderats.

Det finns ingen konflikt mellan innehållet i vårdprogrammet och det standardiserade vårdförloppet. Vårdförloppet beskriver vad som ska göras medan vårdprogrammet utvecklar hur, samt vilken evidensgrund som finns för åtgärderna i det standardiserade vårdförloppet.

Det standardiserade vårdförloppet finns delvis integrerat med texten i vårdprogrammet men kan också laddas ned i sin helhet från RCC:s webbplats: Standardiserat vårdförlopp bukspottkörtelcancer.

2.4

Lagstöd

Vårdens skyldigheter regleras bland annat i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Den anger att målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen samt att hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. God vård definieras enligt Socialstyrelsen som kunskapsbaserad, ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv och jämlik. Vårdprogrammet ger rekommendationer för hur vården ska utföras för att uppfylla dessa kriterier. Dessa rekommendationer bör därför i väsentliga delar följas för att man ska kunna anse att sjukvården lever upp till hälso- och sjukvårdslagen.

Patientlagen (2014:821) anger att vårdgivaren ska erbjuda patienten anpassad information om bl.a. diagnosen, möjliga alternativ för vård, risk för biverkningar och förväntade väntetider samt information om möjligheten att själv välja mellan likvärdiga behandlingar (3 kap. 1–2 § patientlagen). Vårdgivaren ska enligt samma lag erbjuda en fast vårdkontakt och information om möjlighet till ny medicinsk bedömning, även i en annan region. Vårdgivaren ska också informera om möjligheten att välja vårdgivare i hela landet inom allmän och specialiserad öppenvård. Enligt det s.k. patientrörlighetsdirektivet ska vårdgivaren också informera om patientens rättighet att inom hela EU/EES välja och få ersättning för sådan vård som motsvarar vad som skulle kunna erbjudas i Sverige. Praktisk information om detta, t.ex. hur och när ersättning betalas ut, finns hos Försäkringskassan.

Enligt vårdgarantin (2010:349) har vårdgivaren en skyldighet att erbjuda patienter kontakt samt åtgärder inom vissa tider. De standardiserade vårdförlopp som RCC har tagit fram och som regionerna har beslutat att följa anger kortare väntetider som dock inte är en del av vårdgarantin.

I hälso- och sjukvårdslagen anges också att hälso- och sjukvården har särskilda skyldigheter att beakta barn som anhöriga och ge dem information, råd och stöd (5 kap. 7 §).

2.5

Evidensgradering

Vårdprogrammet använder evidensgraderingssystemet GRADE. För en komplett gradering ska alla ingående studier tabelleras och värderas. Detta har endast gjorts för ett urval av rekommendationerna, men principerna för GRADE-gradering har tillämpats i hela vårdprogrammet.

GRADE innebär att styrkan i rekommendationerna graderas enligt följande:

Starkt vetenskapligt underlag (++++) 
Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet utan försvagande faktorer vid en samlad bedömning.

Måttligt starkt vetenskapligt underlag (+++) 
Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med förekomst av enstaka försvagande faktorer vid en samlad bedömning.

Begränsat vetenskapligt underlag (++) 
Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med försvagande faktorer vid en samlad bedömning.

Otillräckligt vetenskapligt underlag (+)
Det vetenskapliga underlaget anges som otillräckligt när vetenskapligt underlag saknas, tillgängliga studier har låg kvalitet eller studier av likartad kvalitet är motsägande.

Läs mer om systemet här: http://www.sbu.se/upload/ebm/metodbok/SBUsHandbok_Kapitel10.pdf