Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Inledning

2.1

Vårdprogrammets giltighetsområde

Vårdprogrammet för pankreascancer avser tumörer med sitt ursprung i pankreaskörteln. Vissa avsnitt berör också det periampullära området (duodenum, extrahepatiska gallvägar och papilla vateri). Det aktuella vårdprogrammet avser inte neuroendokrina tumörer, lymfom och sekundära tumörer i pankreas. Vidare tas inte sällsynta varianter som acinär pankreascancer upp.

2.2

Förändringar jämfört med tidigare version

Det aktuella vårdprogrammet innehåller förändringar i adjuvant onkologisk behandling, och ytterligare evidens för kirurgisk postoperativ vård har lagts till. Patologins roll har utvecklats och blivit tydligare. Ett översatt KVAST-dokument för patologiutvärdering är tillagt i denna upplaga. Vidare finns det nya kapitel som omfattar egenvård och diagnosen IPMN har fått ett eget kapitel. Patientorganisationen PALEMA för cancer i pankreas, lever och matstrupe/magsäck har också författat ett avsnitt om egenvård och patientupplevelser. 

Sedan det förra vårdprogrammet har en regional centralisering rekommenderats av RCC och beslutats av SKL som ska gälla från slutet av 2017. Samtidigt togs det beslut om att lokalt avancerad pankreascancer med behov av artärrekonstruktion ska koncentreras till två enheter, Stockholm och Göteborg, och i dessa fall ska ingreppet utföras under kontrollerade studieformer.

2.3

Standardiserat vårdförlopp

För pankreas- och gallvägscancer finns ett standardiserat vårdförlopp framtaget, gällande från och med år 2016. Standardiserade vårdförlopp infördes stegvis i alla regioner under 2016 och har ännu inte utvärderats.

Det finns ingen konflikt mellan innehållet i vårdprogrammet och det standardiserade vårdförloppet. Vårdförloppet beskriver vad som ska göras medan vårdprogrammet utvecklar hur, samt vilken evidensgrund som finns för åtgärderna i det standardiserade vårdförloppet.

Det standardiserade vårdförloppet finns delvis integrerat med texten i vårdprogrammet men kan också laddas ned i sin helhet från RCC:s webbplats: Standardiserat vårdförlopp bukspottkörtelcancer

2.4

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Bobby Tingstedt, docent och överläkare vid kirurgiska kliniken på Skånes universitetssjukhus i Lund, till vårdprogramgruppens ordförande. 

I en första remissrunda lämnade nedanstående organisationer synpunkter på vårdprogrammets innehåll: 

 • Svensk Förening för Bröstkirurgi (SFFB)
 • Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering (SWEDPOS)
 • Nationella gruppen för kontaktsjuksköterska och min vårdplan (KSSK och MVP)
 • Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi (SFÖAK) / Svensk Kirurgisk Förening
 • Patient-och närståenderådet, PNR-rådet, RCC Väst
 • Gastro-onkologiska föreningen sydöstra sjukvårdsregionen (GOSÖ)
 • Svensk Förening för Palliativ Medicin (SFPM)
 • Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad (SFPO)
 • Sjuksköterskor i cancervård och Svensk sjuksköterskeförening
 • Svensk Kuratorsförening
 • Nationell arbetsgrupp för Cancerrehabilitering

Synpunkter har även inkommit från enskilda läkare och kliniker. Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna, och revidering som följd av den första remissrundan, skickades vårdprogrammet på ytterligare en remissrunda till landstingens linjeorganisationer för kommentarer om organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet. Efter den andra remissrundan har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen och fastställts av RCC:s samverkansnämnd. 

2.5

Evidensgradering

Vårdprogrammet använder evidensgraderingssystemet GRADE. För en komplett gradering ska alla ingående studier tabelleras och värderas. Detta har endast gjorts för ett urval av rekommendationerna, men principerna för GRADE-gradering har tillämpats i hela vårdprogrammet. 

GRADE innebär att styrkan i rekommendationerna graderas enligt följande:  

Starkt vetenskapligt underlag (++++) 
Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet utan försvagande faktorer vid en samlad bedömning.

Måttligt starkt vetenskapligt underlag (+++) 
Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med förekomst av enstaka försvagande faktorer vid en samlad bedömning.

Begränsat vetenskapligt underlag (++) 
Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med försvagande faktorer vid en samlad bedömning.

Otillräckligt vetenskapligt underlag (+)
Det vetenskapliga underlaget anges som otillräckligt när vetenskapligt underlag saknas, tillgängliga studier har låg kvalitet eller studier av likartad kvalitet är motsägande.

Läs mer om systemet. 

Nästa kapitel
3 Mål med vårdprogrammet