Till sidinnehåll

Multidisciplinär konferens

Rekommendationer

  • Om det finns skälig misstanke om pankreascancer eller periampullär cancer ska patienten anmälas för bedömning i en regional MDK.
  • För att det ska kallas för en multidisciplinär konferens ska minst en onkolog, en radiolog och en inom området specialiserad kirurg delta.
  • En områdesansvarig kontaktsjuksköterska ska delta.
  • Det är också önskvärt att en patolog och en företrädare för palliativmedicin deltar.
  • Patienter med lokalt avancerad växt av pankreascancer, men god funktionsstatus, ska bedömas i en nationell MDK.

Sedan nivåstrukturering av pankreascancer och periampullär cancer infördes i landet har varje sjukvårdsregion ett regionalt kompetenscentrum för diagnostik och behandling. Regionala MDK är navet för behandlingsrekommendationen för alla patienter med tumör i pankreas eller i det periampullära området, oavsett om behandlingen blir kurativt syftande eller får palliativ inriktning. Vårdprogrammets mål är att minst 90 % av alla patienter ska bedömas på en MDK. Många patienter remitteras aldrig vidare till kirurgklinik pga. ålder och comorbidtet och det finns då risk för att patienten inte registreras i nationella kvalitetsregistret.

En MDK ska hållas så snart det finns ett beslutsunderlag, och enligt det standardiserade vårdförloppet inom 15 dagar från det att man har en välgrundad misstanke om tumör i pankreas eller periampullärt. Behandlingsbeslutet tas sedan tillsammans med patienten vid ett personligt mottagningsbesök 7–14 dagar efter en regional MDK (beroende på behovet av kompletterande utredning inklusive t.ex. vävnadsdiagnostik), enligt det standardiserade vårdförloppet (SVF). I de fall där en regional MDK identifierar patienter med lokalt avancerad växt av pankreascancer, men i övrigt god funktionsstatus, gjorde Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) efter samråd med professionen i november 2017 en nationell nivåstrukturering för att bredda kompetensunderlaget till en behandlingsrekommendation för dessa patienter. Vid en regional MDK kan patienter anmälas vidare till en nationell MDK. Den ska fungera som en extra bedömningsinstans för svåra behandlingsbeslut, och öka möjligheterna för lika vård oavsett var i landet patienterna bor. Nationell MDK gäller primärt patienter med icke-resektabel sjukdom (definierat radiologiskt enligt NCCN:s kriterier 112) efter genomförd neoadjuvant behandling.

Det finns ingen tydlig, vedertagen definition av multidisciplinär konferens i detta sammanhang. I olika aktuella svenska vårdprogram beskrivs att deltagarna ska omfatta minst en specialist från två eller tre olika specialiteter inom det aktuella området. När det gäller pankreascancer ska kirurg, radiolog och onkolog ingå. Dessutom ska kontaktsjuksköterskan närvara. Det är också önskvärt att en patolog, en gastroenterolog och en företrädare för palliativmedicin deltar.

Möjlighet till en förnyad bedömning (second opinion) finns också via regional och/eller nationell MDK. För mer information, se sidan Ny medicinsk bedömning på 1177.se.