Till sidinnehåll

Multidisciplinär konferens

Rekommendationer

  • Om det finns skälig misstanke om pankreascancer och periampullär cancer ska patienten anmälas för bedömning i en regional multidisciplinär konferens.
  • För att det ska kallas för en multidisciplinär konferens ska minst en onkolog, en radiolog och en inom området specialiserad kirurg delta.
  • En områdesansvarig kontaktsjuksköterska ska delta.
  • Det är också önskvärt att en patolog och en företrädare för palliativmedicin deltar.
  • Patienter med lokalt avancerad växt av pankreascancer, men i ett gott funktionsstatus, ska bedömas i en nationell MDK.

Sedan nivåstrukturering av pankreascancer och periampullär cancer genomförts i landet har varje sjukvårdsregion etablerat regionala kompetenscentrum för diagnostik och behandling. Den regionala multidisciplinära konferensen (rMDK) är navet för behandlingsrekommendationen för alla patienter med tumör i pankreas eller i det periampullära området, oavsett om behandlingen blir kurativt syftande eller får palliativ inriktning. Vårdprogrammets mål är att minst 90 % av alla patienter ska bedömas på en MDK. Många patienter remitteras aldrig vidare till kirurgklinik pga ålder och comorbidtet och det finns då risk att patienten inte registreras i nationella kvalitetsregistret.

MDK ska ske så snart det finns ett beslutsunderlag, och enligt det standardiserade vårdförloppet ska den hållas inom 15 dagar från det att man har en välgrundad misstanke om tumör i pankreas eller periampullärt. Behandlingsbeslutet tas sedan tillsammans med patienten vid ett personligt mottagningsbesök 7–14 dagar efter rMDK (beroende på behovet av kompletterande utredning inklusive t.ex. vävnadsdiagnostik), enligt det standardiserade vårdförloppet. I de fall där rMDK identifierar patienter med lokalt avancerad växt av pankreascancer, men i övrigt med ett gott funktionsstatus, har SKR efter samråd med professionen i november 2017 genomfört en nationell nivåstrukturering för att bredda kompetensunderlaget till en behandlingsrekommendation för dessa patienter. En nationell MDK (nMDK) ska fungera som en extra bedömningsinstans för svåra behandlingsbeslut, och öka möjligheterna för lika vård oavsett bostadsadress i landet. Detta forum ska fungera som stöd till beslutsfattande kring patienter med primärt icke-resektabel sjukdom (definierat radiologiskt enligt NCCNs kriterier (National comrehensive cancer network Clinical Practice Guidelines in Oncology, 2020b)) där onkologisk konverteringsbehandling kan bli aktuell. Till nMDK anmäls patienter via rMDK.

Det finns ingen tydlig, vedertagen definition av multidisciplinär konferens i detta sammanhang. I olika aktuella svenska vårdprogram beskrivs att minst en specialist vardera inom två eller tre olika specialiteter, inom det aktuella området, ska delta. När det gäller pankreascancer ska kirurg, radiolog och onkolog ingå. Dessutom ska kontaktsjuksköterskan närvara. Det är också önskvärt att en patolog samt gastroenterolog och en företrädare för palliativmedicin deltar.

Möjlighet till second opinon finns också via regional och/eller nationell MDK. För mer information se 1177 - Ny medicinsk bedömning.