Till sidinnehåll

Responsbedömning

CR – komplett remission

För CR krävs att alla nedanstående kriterier (se tabell 1 nedan) är uppfyllda och utvärderade minst 2 månader efter avslutad behandling.

Definitionen för CR innefattar genomförande av benmärgsprov och är av stor vikt t.ex. i kliniska studier. I vardaglig uppföljning av patienter avstås ofta benmärsgprov vid remissionsbedömning. I det svenska KLL-registret registreras därför så kallad klinisk komplett remission (klinisk CR) vilket då definieras som att patienten uppfyller kriterierna för CR men benmärgsundersökning är ej genomförd. I kliniska studier definieras dock dessa som PR.

CRi – komplett remission med kvarstående cytopeni

Inkomplett återhämtning. Alla kriterier för CR är utvärderade och uppfyllda förutom kvarstående anemi, neutropeni eller trombocytopeni som inte är relaterad till KLL utan bedöms vara orsakad av läkemedelstoxicitet.

nPR – nodulär partiell remission

Patienten uppfyller kriterierna för CR men i benmärgsbiopsi ses lymfatiska noduli. Immunhistokemisk undersökning bör utföras för att värdera om det rör sig om B-celler eller
T-celler.

PR-L – partiell remission med lymfocytos

Vid behandling med ibrutinib eller idelalisib (eller motsvarande preparat) används begreppet partiell remission med lymfocytos (PR-L) trots förekomsten av kvarvarande lymfocytos förutsatt att övriga parametrar uppfyller kriterierna för PR [1].

PR – partiell remission

För PR krävs åtminstone ett av kriterierna för Hb, B-neutrofila och B-TPK, samt att alla övriga nedanstående kriterier (se tabell 1 nedan) är uppfyllda med en varaktighet av minst 2 månader.

PD – progressiv sjukdom

PD definieras enligt nedan. Observera att transformation till högmalignt lymfom samt uppträdande av anemi eller neutropeni eller trombocytopeni orsakad av KLL räknas som progressiv sjukdom. Under pågående behandling kan inte cytopenier användas för att definiera progressiv sjukdom.

SD – stabil sjukdom

Sjukdomen räknas som stabil om varken kriterier för PR eller PD är uppfyllda.

Tabell 1. Kriterier för responsbedömning [2].

Kriterier

Komplett remission

Partiell remission

Progressiv sjukdom

B-symtom

Inga

Kan finnas

Kan finnas

Lymfkörtlar

Inga >1,5 cm

>50 % minskning

>50 % ökning eller nytillkommen knuta
>1,5 cm

Lever/Mjälte

Ej palpabla

>50 % minskning

>50 % ökning eller nytillkommen förstoring om tidigare ej palpabel

Hb

>110 g/L

>110 g/L eller

50 % ökning

Se text PD sid 92

B-neutrofila

>1,5 x 109/L

>1,5 x 109/L eller

50 % ökning

Se text PD sid 92

B-Trombocyter

>100 x 109/L

>100 x 109/L eller

50 % ökning

Se text PD sid 92

B-Lymfocyter

<4 x 109/L

>50 % minskning

>50 % ökning, minst
med 5 x 109/L

Benmärgsaspirat

Normocellulär

<30 % lymfocyter

 

 

Benmärgsbiopsi

Normocellulär

<30 % lymfocyter

Inga lymfoida noduli

>50 % minskning av

märginfiltrat eller

lymfoida noduli

 

Benmärgundersökning krävs efter avslutad behandling för att bekräfta en komplett remission eller vid kvarvarande cytopeni.

Referenser

  1. Bergmann MA, Goebeler ME, Herold M, Emmerich B, Wilhelm M, Ruelfs C, et al. Efficacy of bendamustine in patients with relapsed or refractory chronic lymphocytic leukemia: results of a phase I/II study of the German CLL Study Group. Haematologica. 2005;90(10):1357-64.
  2. Hallek M, Cheson BD, Catovsky D, Caligaris-Cappio F, Dighiero G, Dohner H, et al. Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic lymphocytic leukemia: a report from the International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia updating the National Cancer Institute-Working Group 1996 guidelines. Blood. 2008;111(12):5446-56.