Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Responsbedömning

CR – komplett remission
För CR krävs att alla nedanstående kriterier (se tabell 4) är uppfyllda och utvärderade minst 2 månader efter avslutad behandling.

CRi – komplett remission med kvarstående cytopeni
Inkomplett återhämtning. Alla kriterier för CR är utvärderade och uppfyllda förutom kvarstående anemi, neutropeni eller trombocytopeni som inte är relaterad till KLL utan bedöms vara orsakad av läkemedelstoxicitet.

nPR – nodulär partiell remission
Patienten uppfyller kriterierna för CR men i benmärgsbiopsi ses lymfatiska noduli. Immunhistokemisk undersökning bör utföras för att värdera om det rör sig om B-celler eller
T-celler.

PR-L – partiell remission med lymfocytos
Vid behandling med ibrutinib eller idelalisib (eller motsvarande preparat) Används begreppet partiell remission med lymfocytos (PR-L) trots förekomsten av kvarvarande lymfocytos förutsatt att övriga parametrar uppfyller kriterierna för PR (Bergmann et al., 2005).

PR – partiell remission
För PR krävs åtminstone ett av kriterierna för Hb, B-neutrofila och B-TPK, samt att alla övriga nedanstående kriterier (se tabell 4) är uppfyllda med en varaktighet av minst 2 månader.

PD – progressiv sjukdom
PD definieras enligt nedan. Observera att transformation till högmalignt lymfom samt uppträdande av anemi eller neutropeni eller trombocytopeni orsakad av KLL räknas som progressiv sjukdom. Under pågående behandling kan inte cytopenier användas för att definiera progressiv sjukdom.

SD – stabil sjukdom
Sjukdomen räknas som stabil om varken kriterier för PR eller PD är uppfyllda.

 

Tabell 4. Kriterier för responsbedömning (Hallek et al., 2008).

Kriterier

Komplett remission

Partiell remission

Progressiv sjukdom

B-symtom

Inga

Kan finnas

Kan finnas

Lymfkörtlar

Inga > 1,5 cm

> 50 % minskning

> 50 % ökning eller nytillkommen knuta
> 1,5 cm

Lever/Mjälte

Ej palpabla

> 50 % minskning

> 50 % ökning eller nytillkommen förstoring om tidigare ej palpabel

Hb

> 110 g/L

> 110 g/L eller

50 % ökning

Se text PD sid 73

B-neutrofila

> 1,5 x 109/L

> 1,5 x 109/L eller

50 % ökning

Se text PD sid 73

B-Trombocyter

> 100 x 109/L

> 100 x 109/L eller

50 % ökning

Se text PD sid 73

B-Lymfocyter

< 4 x 109/L

> 50 % minskning

> 50 % ökning, minst
med 5 x 109/L

Benmärgsaspirat

Normocellulär

< 30 % lymfocyter

 

 

Benmärgsbiopsi

Normocellulär

< 30 % lymfocyter

Inga lymfoida noduli

> 50 % minskning av

märginfiltrat eller

lymfoida noduli

 

Benmärgundersökning krävs efter avslutad behandling för att bekräfta en komplett remission eller vid kvarvarande cytopeni.

Nästa kapitel
Svenska KLL-gruppens nationella biobank för behandlingskrävande patienter