Till sidinnehåll

Egenvård

Rekommendation

Information om egenvård bör ges till patienten muntligt och skriftligt.

Information om egenvård vid KLL-sjukdom utan behandlingsbehov och information om egenvård vid planerad behandling finns som bilagor (bilaga 1 ”Information till dig som har fått diagnosen kronisk lymfatisk leukemi” och bilaga 2 ”Information till dig som behandlas för kronisk lymfatisk leukemi”).

14.1

Levnadsvanor

Rekommendation

Levnadsvanorna bör uppmärksammas hos varje patient och patienten bör få personcentrerad information om levnadsvanor (tobak, alkohol, fysisk aktivitet, matvanor)

Kontaktsjuksköterska och läkare bör informera patienten om Socialstyrelsens råd för hälsosamma levnadsvanor under behandling. Kontaktsjuksköterskan bör ta upp dessa levnadsvanor i informationsinsamlingen för Min Vårdplan och dokumentera resultatet. Uppföljning bör ske kontinuerligt och patienten bör genom information och samtal uppmuntras till hälsobefrämjande levnadsvanor som dessutom kan minska risken för komplikationer av sjukdomen och behandlingen.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor är användbara även under cancerbehandlingen. De innehåller kunskaps- och beslutsstöd i mötet med patienten och rekommenderar olika typer av rådgivning. Alla verksamheter inom hälso- och sjukvård bör ha rutiner för hur man erbjuder stöd till patienter som vill förändra sina levnadsvanor (Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor) 208. De levnadsvanor som tas upp här är tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.

För mera info om levnadsvanor, se Nationellt vårdprogram Cancerrehabilitering, Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor - Socialstyrelsen samt Samtal om hälsofrämjande levnadsvanor vid cancer.pdf (swenurse.se).

14.1.1

Tobak

Om patienten är rökare bör kontaktsjuksköterska och läkare informera om rökningens negativa effekter vid behandling, och uppmuntra till rökstopp. Vid behov kan patienten hänvisas till rökavvänjning via primärvården eller den specialiserade vården som kan ge hjälp med rökstopp. Patienterna kan ringa den nationella Sluta röka-linjen 020-84 00 00 Se även länkar: Nationellt vårdprogram Cancerrehabilitering samt Samtal om hälsofrämjande levnadsvanor vid cancer.pdf (swenurse.se).

14.1.2

Alkohol

Alkohol kan ge ökad risk för biverkningar, i form av ökad blödnings- och infektionsrisk, under behandling. Flera cancerläkemedel metaboliseras i levern och interaktioner med alkohol kan medföra antingen sämre effekt av läkemedlet eller ökad biverkningsrisk. Diskussion bör ske mellan patient, läkare och kontaktsjuksköterska kring individuella rekommendationer om alkohol och kontinuerlig behandling (Nationellt vårdprogram för Cancerrehabilitering).

Patienter som vill ha stöd för att förändra sina alkoholvanor kan ringa den nationella Alkohollinjen 020-84 44 48.

14.1.3

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet kan minska biverkningar i samband med behandling på både kort och lång sikt. Under behandlingen ger fysisk aktivitet minskad trötthet, fatigue och oro samt bättre sömn och livskvalitet (Nationellt vårdprogram för Cancerrehabilitering). Det är dock viktigt att ta hänsyn till behandlingsintensitet, infektionskänslighet och blodvärden. Individuell bedömning av behandlande läkare gällande detta.

14.1.4

Matvanor

Hälsosamma matvanor gör att patienten bättre klarar av de biverkningar som orsakas av behandlingen. Det är viktigt att patienten får i sig tillräckligt med energi och näringsämnen, och de kostrekommendationer som gäller hela befolkningen är tillämpliga även inom cancerrehabilitering, så länge patienten inte har några nutritionsproblem (Nationellt vårdprogram för Cancerrehabilitering).

14.2

Vaccinationer

KLL patienter svarar sämre på vaccinationer, särskilt sent i sjukdomsförloppet och under pågående behandling. Patienter bör uppmanas att vaccineras enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer så tidigt som möjligt efter diagnos. KLL patienter rekommenderas att vaccinera sig mot säsongsinfluensa, pneumokocker och covid-19. Rekommendera även närstående att vaccinera sig mot säsongsinfluensa och covid-19(se avsnitt 11.4 Vaccinationer).

14.3

Nationella riktlinjer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder är användbara även under cancerbehandlingen. De innehåller kunskaps- och beslutsstöd i mötet med patienten och rekommenderar olika typer av rådgivning.

14.4

Komplementär och alternativ medicin

Kontaktsjuksköterskan bör informera patienten om att komplementär och alternativ medicin kan påverka effekterna av cancerläkemedel  209 och hänvisa till läkare för diskussion om lämpligheten i samband med behandling.

14.5

Kunskap och stöd

Informera patient och närstående om patientföreningen, Blodcancerförbundet och Cancerfonden. Här finns aktuell och saklig information om bland annat diagnos, sex och cancer, cytostatikabehandling, att vara närstående och vad som händer efter cancerbeskedet.

Det finns även på Blodcancerförbundet informationsfilmer om KLL. Genom patientföreningen kan man även få en stödperson.

Blodcancerförbundets stödpersonsverksamhet riktar sig till patienter och närstående.

Blodcancerförbundets informationsfilmer
Lymfom, Cancercentrum