Till sidinnehåll

Palliativ vård och insatser

Här anges endast de insatser som är speciella för patienter med symtomgivande KLL-sjukdom. I övrigt hänvisar vi till Nationellt vårdprogram för palliativ vård.

Patienter som inte anses tåla remissionssyftande behandling rekommenderas palliativ vård 210211. I denna ingår bromsande behandling för att lindra sjukdomssymtom, infektionsbehandling, blodprodukter och psykosocialt stöd med syfte att förlänga liv och främja livskvalitet. Palliativ vård i livets slutskede bör erbjudas när döden anses oundviklig inom en överskådlig framtid. Inför övergång till palliativ vård i livets slutskede bör patient och närstående erbjudas brytpunktssamtal.

Vården kan ges via hematolog- eller medicinmottagning, hemsjukvård eller avancerad sjukvård i hemmet. Lokala rutiner får gälla.

15.1

Brytpunktssamtal

Ett brytpunktssamtal med patienten och de närstående är aktuellt om läkaren identifierar palliativa vårdbehov och bedömer att det huvudsakliga målet med vården har ändrats från att vara kurativt till att vara lindrande. Vid samtalet bör innehållet i vården diskuteras utifrån patientens tillstånd, behov och önskemål. Brytpunktssamtal kan hållas vid ett eller flera tillfällen och det är viktigt att involvera kontaktsjuksköterska. Samtalet är viktigt eftersom det ger patienten en möjlighet att besluta hur hon eller han vill ha det under den sista tiden. Brytpunktssamtalet ska dokumenteras i journalen av den behandlande läkaren.

15.2

Närståendepenning

Om patienten är svårt sjuk kan närstående vara berättigad närståendepenning för att kunna vara tillsammans med patienten. Närstående personer kan få närståendepenning om de avstår från arbete för att vara ett stöd för patienten vid svår sjukdom. Med svår sjukdom menas sådana sjukdomstillstånd som innebär ett påtagligt hot mot patientens liv.

Information om hur man ansöker om närståendepenning finns på Försäkringskassans webbplats: Hjälp till dig som tar hand om en svårt sjuk person (forsakringskassan.se).