Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Svenska KLL-gruppens nationella biobank för behandlingskrävande patienter

Denna biobanksverksamhet startade 2014 och skapar förutsättningar för identifiering av nya prognostiska och prediktiva markörer samt framtida terapeutiska angreppspunkter. Därför krävs även en koppling till kvalitetsregistret, INCA.

Aktuell patientgrupp är tidigare obehandlade KLL-patienter vilka ska erhålla terapi inom och utanför studier.

Prover tas vid tre tidpunkter:

  • I anslutning till start av första linjens behandling.
  • Vid progressiv sjukdom (PD) (se nedan).
  • I anslutning till start av andra linjens behandling.

OBS! Det är lätt att missa prov två och tre. Lokala bevakningsrutiner behövs.

Tidpunkten för PD definieras enligt iwCLL kriterierna (18). Denna tidpunkt kan vara svår att definiera i klinisk rutinsjukvård. Därför gäller följande modifiering: Provet tas när patienten uppfyller kriterierna för PD och har ett lymfocytvärde överstigande 10 x 109/L samt där en eventuell infektionsepisod ej bedöms utgöra huvudorsaken till lymfocytstegringen.

De prover som ska tas är blodprover, salivprov samt benmärgsprov. Viktigt att poängtera att benmärg endast ska skickas in till biobanken om provtagning är motiverad utifrån ett kliniskt perspektiv, det vill säga i praktiken i samband med start av första och andra linjens behandling.

Provtagningsanvisningar, patientinformation, remiss samt KI biobanks öppettider finns i färdiggjorda provtagningsset. I dessa finns också samtliga blodprovsrör, benmärgsrör samt salivrör. Kuvertet är förfrankerat och skickas med reguljär post. Observera att patienten lämnar sitt samtycke genom att skriva under på själva remissen.

Det utgår en ekonomisk ersättning på 500 SEK per inlämnat prov där det även föreligger en fullständigt ifylld INCA-rapport. För patienter som fått diagnos innan 2007, så behöver endast behandlingsformuläret i INCA fyllas i. Detta på grund av att KLL registret i INCA startade 2007. Men detta påverkar inte den ekonomiska ersättningen, utan den kommer att betalas ut även för dessa patienter. På respektive klinik får man besluta om till vilket konto som pengarna ska betalas ut. En god idé är att öppna ett forskningskonto där personal som sköter provtagningen kan få pengar till fortbildning. Pengarna betalas ut terminsvis.


Kerstin Hamberg Levedahl
Nationell samordnare för Svenska KLL-gruppens biobanksprojekt

Nästa kapitel
Definition av tumörlys-syndrom enligt Cairo-Bishop