Till sidinnehåll

Svenska KLL-gruppens nationella biobank för behandlingskrävande patienter

OBS! Biobanken är för närvarande inte öppen för inklusion av nya prover. Biobanken planerar dock återstarta inklusion under år 2023.

Den svenska KLL-biobanken startade 2014 och skapar förutsättningar för identifiering av nya prognostiska och prediktiva markörer samt framtida terapeutiska angreppspunkter. Därför krävs även en koppling till kvalitetsregistret, INCA.

Aktuell patientgrupp är tidigare obehandlade KLL-patienter vilka ska erhålla behandling inom och utanför studier.

Prover tas vid tre tidpunkter:

  • I anslutning till start av första linjens behandling.
  • Vid progressiv sjukdom (PD) (se nedan).
  • I anslutning till start av andra linjens behandling.

OBS! Det är lätt att missa prov två och tre. Lokala bevakningsrutiner behövs.

Tidpunkten för PD definieras enligt iwCLL‑kriterierna [1]. Denna tidpunkt kan vara svår att definiera i klinisk rutinsjukvård. Därför gäller följande modifiering: provet tas när patienten uppfyller kriterierna för PD och har ett lymfocytvärde överstigande 10x109/L samt där en eventuell infektionsepisod ej bedöms utgöra huvudorsaken till lymfocytstegringen.

De prover som ska tas är blodprover, salivprov samt benmärgsprov. Viktigt att poängtera att benmärg endast ska skickas in till biobanken om provtagning är motiverad utifrån ett kliniskt perspektiv, det vill säga i praktiken i samband med start av första och andra linjens behandling.

Provtagningsanvisningar, patientinformation, remiss samt KI biobanks öppettider finns i färdiggjorda provtagningsset. I dessa finns också samtliga blodprovsrör, benmärgsrör samt salivrör. Kuvertet är förfrankerat och skickas med reguljär post. Observera att patienten lämnar sitt samtycke genom att skriva under på själva remissen.

Förnyad information avseende rutiner kommer att meddelas vid återstart av inklusion i biobanken.

Referenser

  1. Hallek M, Cheson BD, Catovsky D, Caligaris-Cappio F, Dighiero G, Dohner H, et al. iwCLL guidelines for diagnosis, indications for treatment, response assessment, and supportive management of CLL. Blood. 2018;131(25):2745-60.