Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppen

21.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. De regionala representanterna i vårdprogramgruppen är kliniskt erfarna specialister i hematologi/onkologi. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit.

21.2

Vårdprogramgruppens medlemmar

Ordförande
Magdalena Kättström, överläkare, sektionen för hematologi, VO medicin, Universitetssjukhuset Örebro

Region Stockholm Gotland
Jeanette Lundin, överläkare, Hematologisk Centrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Region Uppsala Örebro
Mattias Mattsson, överläkare, Hematologen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Region Norr
Angeliki Vourtsi, specialistläkare, Hematologisk sektion, Cancercentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Region Sydöst
Anna Bergendahl Sandstedt, överläkare, Hematologen, Universitetssjukhuset i Linköping

Region Väst
Sara Lundgren, överläkare, Hallands Sjukhus Varberg

Region Syd
Daniel Roth, specialistläkare, VO Hematologi, Onkologi och Strålningsfysik, Skånes universitetssjukhus, Lund

Omvårdnadsrepresentanter
Kerstin Hamberg Levedal, specialistsjuksköterska, Hematologen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Seija Brundin, specialistsjuksköterska, Hematologimottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Patologrepresentant
Magnus Hultdin, docent, överläkare, Inst. För Medicinsk Biovetenskap, patologi, Umeå universitet, Klinisk patologi, Laboratoriemedicin, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Patientföreträdare
Lise-lott Eriksson, Blodcancerförbundet

Lennart Ivarsson, Blodcancerförbundet

21.3

Adjungerade författare

Panagiotis Baliakas, hematolog/klinisk genetiker, Klinisk Genetik, Akademiska sjukhuset, Uppsala

21.4

Tidigare medlemmar i vårdprogramgruppen

Följande personer har medverkat till tidigare versioner av vårdprogrammet:

Jenny Bjellvi, specialistläkare, Hematologsektionen, Medicin, Geriatrik och Akutmottagning SU/Östra sjukhuset

Maria Strandberg, överläkare, Hematologisektionen, Sundsvalls sjukhus, Sundsvall

Birgitta Lauri, överläkare, Hematologen, Sunderby sjukhus, Luleå

Kourosh Lotfi, docent, överläkare, Hematologen, Universitetssjukhuset i Linköping

Hallgerdur Kristjansdottir, Specialist internmedicin och hematologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Jenny Klintman, Specialistläkare hematologi, VO Hematologi, Onkologi och Strålningsfysik, Skånes universitetssjukhus, Lund

Per-Ola Andersson, överläkare, Hematologen, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås

Daniel Roth, specialistläkare, VO Hematologi, Onkologi och Strålningsfysik, Skånes universitetssjukhus, Lund

Gustaf Jansson, leg. sjuksköterska, Hematologen, Universitetssjukhuset i Linköping

Jeanette Winterling, med. Dr. och psykosocial sjuksköterska, Hematologiskt Centrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Anders Österborg, professor, överläkare, Hematologiskt Centrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Claes Karlsson, överläkare, Hematologisk Centrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Karin Karlsson, överläkare, VO Hematologi, Onkologi och Strålningsfysik, Skånes universitetssjukhus, Lund

21.5

Jäv och andra bindningar

Vårdprogramarbetet har bedrivits utan stöd från läkemedelsindustrin eller andra externa parter. Samtliga medlemmar i vårdprogramsgruppen har lämnat jävsdeklarationer.

Hallgerdur Kristjansdottir har haft tidsbegränsade uppdrag för läkemedelsföretagen Abbvie (2019, 2020) och Janssen Cilag (2020). RCC:s samverkansgrupp har bedömt att uppdragen inte påverkar arbetet med vårdprogrammet då de slutliga rekommendationerna rörande specifika läkemedel baseras på vårdprogramgruppens gemensamma diskussioner. Övriga medlemmar i den nationella vårdprogramgruppen har inga pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer inklusive föreläsaruppdrag går att få från Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland.

21.6

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC i samverkan vilken utsett Magdalena Kättström till vårdprogramgruppens ordförande.

Remissversionen av vårdprogrammet har publicerats öppet på cancercentrum.se. Under remissrundan har nedan listade organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll. Utöver dessa har svar inkommit från enskilda kliniker och företrädare för patienter och profession.

 • AbbVie AB
 • AstraZeneca
 • Beigene AB
 • Fysioterapeuterna via Sektionen för Onkologisk och Palliativ Fysioterapi
 • Janssen Cilag AB
 • Kunskapsteam cancer i primärvården, akademiskt primärvårdscentrum i region Stockholm
 • NAC (Nationell arbetsgrupp för cancerläkemedel)
 • Nationella arbetsgruppen för Cancerprevention
 • Nationella primärvårdsrådet
 • NPO Tandvård
 • PrimärvårdsKvalitet
 • RCC´s nationella stödteam för cancerregistret
 • Region Halland
 • Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland
 • Region Kronoberg
 • Region Skåne
 • Region Skåne, AKO Skåne
 • Region Värmland
 • Region Västmanland
 • Region Örebro län
 • Region Stockholm
 • Region Uppsala, Bild- och funktionsmedicinskt centrum på Akademiska sjukhuset.
 • Region Västra Götalandsregionen
 • RPO Rehabilitering Habilitering och Försäkringsmedicin Stockholm Gotland
 • Svensk förening för hematologi
 • Svensk sjuksköterskeförening
 • Svenska BMT gruppen
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
 • PNR Väst RCC väst Västra Götaland

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna, och revidering som följd av dessa, har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen och fastställts av RCC i samverkan.