Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppen

21.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. De regionala representanterna i vårdprogramgruppen är kliniskt erfarna specialister i hematologi/onkologi. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit. 

21.2

Vårdprogramgruppens medlemmar

Ordförande
Maria Strandberg, överläkare, Hematologisektionen, Sundsvalls sjukhus, Sundsvall

Region Stockholm Gotland
Jeanette Lundin, överläkare, Hematologisk Centrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 

Region Uppsala Örebro
Mattias Mattsson, överläkare, Hematologen, Akademiska sjukhuset, Uppsala 

Region Norr
Birgitta Lauri, överläkare, Hematologen, Sunderby sjukhus, Luleå 

Region Sydöst
Kourosh Lotfi, docent, överläkare, Hematologen, Universitetssjukhuset i Linköping 

Region Väst
Hallgerdur Kristjansdottir, Specialist internmedicin och hematologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Region Syd
Jenny Klintman, Specialistläkare hematologi, VO Hematologi, Onkologi och Strålningsfysik, Skånes universitetssjukhus, Lund 

Omvårdnadsrepresentanter

Kerstin Hamberg Levedal, specialistsjuksköterska, Hematologen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Seija Brundin, specialistsjuksköterska, Hematologimottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

Patologrepresentant
Magnus Hultdin, docent, överläkare, Inst. För Medicinsk Biovetenskap, patologi, Umeå universitet, Klinisk patologi, Laboratoriemedicin, Norrlands universitetssjukhus, Umeå 

Patientföreträdare
Lise-lott Eriksson, Blodcancerförbundet

Lennart Ivarsson, Blodcancerförbundet

21.3

Adjungerade författare

Panagiotis Baliakas, hematolog/klinisk genetiker, Klinisk Genetik, Akademiska sjukhuset, Uppsala 

Magdalena Kättström, överläkare, sektionen för hematologi, Medicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro

Anna Bergendahl Sandstedt, överläkare, Hematologen, Universitetssjukhuset i Linköping

21.4

Tidigare medlemmar i vårdprogramgruppen

Följande personer har medverkat till tidigare versioner av vårdprogrammet:

Per-Ola Andersson, överläkare, Hematologen, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås

Daniel Roth, specialistläkare, VO Hematologi, Onkologi och Strålningsfysik, Skånes universitetssjukhus, Lund

Gustaf Jansson, leg. sjuksköterska, Hematologen, Universitetssjukhuset i Linköping

Jeanette Winterling, med. Dr. och psykosocial sjuksköterska, Hematologiskt Centrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Anders Österborg, professor, överläkare, Hematologiskt Centrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Claes Karlsson, överläkare, Hematologisk Centrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Karin Karlsson, överläkare, VO Hematologi, Onkologi och Strålningsfysik, Skånes universitetssjukhus, Lund

21.5

Jäv och andra bindningar

Vårdprogramarbetet har bedrivits utan stöd från läkemedelsindustrin eller andra externa parter. Samtliga medlemmar i vårdprogramsgruppen har lämnat jävsdeklarationer. 

Hallgerdur Kristjansdottir har haft tidsbegränsade uppdrag för läkemedelsföretagen Abbvie (2019, 2020) och Janssen Cilag (2020). RCC:s samverkansgrupp har bedömt att uppdragen inte påverkar arbetet med vårdprogrammet då de slutliga rekommendationerna rörande specifika läkemedel baseras på vårdprogramgruppens gemensamma diskussioner. Övriga medlemmar i den nationella vårdprogramgruppen har inga pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer inklusive föreläsaruppdrag går att få från Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland.

21.6

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC i samverkan vilken utsett Maria Strandberg till vårdprogramgruppens ordförande. 

Remissversionen av vårdprogrammet har publicerats öppet på cancercentrum.se. Under remissrundan har nedan listade organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll. Utöver dessa har svar inkommit från enskilda kliniker och företrädare för patienter och profession. 

 • Norra sjukvårdsregionen
 • Region Mellansverige
 • PO Cancersjukdomar, Region Gävleborg
 • Region Örebro län
 • Region Värmland
 • Vårdens Kunskapsstyrningsnämnd, Region Stockholm,
 • Region Sydöst
 • Region Jönköping
 • Region Kalmar
 • Regin Östergötland
 • Region Halland
 • Region Blekinge
 • Region Skåne
 • TLV
 • AbbVie AB
 • Astra Zeneca
 • Janssen
 • Nationella arbetsgruppen för nya cancerläkemedel (NAC)
 • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
 • Svensk förening för hematologi
 • Svenska BMT-gruppen
 • NPO Akutsjukvård 
 • Sjuksköterskor i cancervård
 • Svensk sjuksköterskeförening
 • Sjuksköterskor i cancervård
 • Swedpos
 • Sveriges arbetsterapeuter
 • Dietister inom onkologi
 • Sektionen för onkologisk och palliativ fysioterapi
 • LPO Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin, Region Sörmland
 • Arbetsmiljöverket
 • E-hälsomyndigheten
 • SKR’s kvinnofridssatsning

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna, och revidering som följd av den, har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen och fastställts av RCC i samverkan.