Till sidinnehåll

Kvalitetsindikatorer och målnivåer

Följande kvalitetsindikatorer vid blåscancersjukdom stödjer kvalitetsjämförelser, förbättringsarbete och forskning och utveckling, och de föreslås därför som lämpliga. Angivna målnivåer ska ses som en rekommendation.

Kvalitetsindikator

Målnivå

Andel som genomgått utredning inom 14 dagar
(tid från utfärdande av remiss till urolog/välgrundad misstanke till blåscancerdiagnos dvs datum för diagnostisk TUR/px).

> 80 % 

Andel patienter med urinblåscancer som utreds enligt SVF.

> 70 %

Andel patienter med blåscancer stadium T1 G2/G3 som får intravesikal flergångsbehandling.

> 75 %

Andel patienter med urotelial cancer i övre urinvägarna, T1-sjukdom eller muskelinvasiv sjukdom som diskuteras på multidisciplinär konferens (MDK).

100 %

Andel där förekomst av blåsmuskel (detrusor) bekräftas i resektatet/patologutlåtandet efter TUR/px

100%

Andel patienter med T2–T4 (muskelinvasiv sjukdom) utan påvisbar metastatisk sjukdom som får kurativ behandling.

> 60 %

Andel patienter med T2–T4 (muskelinvasiv sjukdom) 75 år eller yngre som får neoadjuvant cytostatikabehandling före radikal cystektomi pga. muskelinvasiv sjukdom.

> 60 %

Andel som genomgått cystektomi utan neoadjuvant cytostatikabehandling från remiss/välgrundad misstanke inom 37 dagar.

> 70 %

Andel tumörer i urinblåsa, njurbäcken uretär och uretra registrerade (täckningsgrad).

100 %

Andel där blåstumörstorlek och antal blåstumörer angivits i registreringen.

100 %

Andel inregistrerade behandlingsformulär inom 90 dagar från TURB eller diagnos av urotelial tumör i övre urinvägarna.

> 85 %

Andel lokalrecidiv inom 5 år för TaG1 och TaG2.

< 25 %

Andel patienter som har namngiven kontaktsjuksköterska

100 %