Till sidinnehåll

Multidisciplinär konferens

Rekommendationer

Patienter med invasiv blåscancer stadium T1–T4 ska diskuteras på MDK. Detta eftersom det finns ett måttligt starkt vetenskapligt underlag för att dessa patienter får optimerad handläggning efter diskussion vid MDK (⊕⊕⊕).

Alla patienter med metastatisk sjukdom, primärt eller i återfallssituation, bör diskuteras på MDK.

Även tumörer i övre urinvägar och uretra ska diskuteras på MDK mot bakgrund av dessa tumörers låga incidens och diagnostik och behandlingsalternativens stora spännvidd (⊕⊕).

Läkare och kontaktsjuksköterskor vid alla enheter som bedriver diagnostik och behandling av blåscancer bör delta i multidisciplinära konferenser (MDK). Dessa konferenser bör ske regelbundet och innebära diskussion mellan onkolog, patolog, radiolog med vana av PET‑DT-granskning alternativt nuklearmedicinare, urolog samt kontaktsjuksköterska och personalkategori med koordinatorsfunktion för standardiserade vårdförlopp, samtliga med specialkunskap inom området. Blåscancer är den urologiska tumörform där MDK oftast resulterar i en ändrad behandlingsplan (1). Vid MDK förevisas omgranskat tumörpreparat (2) och röntgenbilder, och utifrån patientens förutsättningar fattas ett beslut om behandlingsrekommendation. För att understryka vikten av multidisciplinär konferens är andelen patienter med invasiv blåscancer som diskuteras vid MDK en nationell kvalitetsindikator.

Samtliga patienter som har muskelinvasiva blåstumörer och som kan vara aktuella för kurativt syftande behandling bör diskuteras på dessa konferenser. Det finns retrospektiva studier av denna patientgrupp som visar att man kunde avstå cystektomi hos upp till var tionde patient efter en omgranskning av patologin (3-5). MDK bör ske dels före kurativt syftande behandling för att diskutera denna och eventuell neoadjuvant behandling, dels efter den kurativt syftande behandlingen när man har ett definitivt PAD-svar som underlag för diskussion om eventuell adjuvant behandling (pT3 och/eller körtelpositiv sjukdom och/eller positiv marginal).

Vidare bör alla patienter med laminapropria-invasiv blåstumör (stadium T1) diskuteras på MDK, för att säkerställa optimalt omhändertagande med hänsyn till de radikalt olika strategier som är möjliga för denna patientgrupp. Patologisk omgranskning av PAD har också ofta betydelse för slutlig behandlingsstrategi för patienter med laminapropria-invasiv tumör (6,7), och bidrar inte sällan till omkategorisering av dessa tumörer till mycket hög risk för progression eller t.o.m. muskelinvasion (4). Vid diskussion av patienter med T1-tumörer i samband med MDK ingår: 1) eftergranskning av PAD, 2) beslut om strategi vid re-resektion (mapping och resektionsbiopsier från prostatiska uretra), 3) skissering av framtida kompletterande behandlingsalternativ (instillation med BCG/cytostatika alternativt primär cystektomi).

Samtliga patienter med urotelial tumör i övre urinvägar eller uretra bör också diskuteras vid MDK. MDK-diskussionen genomförs innan en eventuell diagnostisk uretäroskopi, men med tillgång till röntgenologi och kastad urincytologi, för att endast i selekterade fall där uretäroskopifynd inklusive biopsi har betydelse för behandlingsrekommendationen, genomföra uretäroskopi. Detta mot bakgrund av ett flertal rapporter på senare år som beskrivit tumörimplantation och ökad risk för metakrona blåstumörer efter uretäroskopi av uroteliala tumörer i övre urinvägarna (9-13).

Referenser

 1. Gil M, Guerra J, Andrade V et al. The impact of multidisciplinary team conferences in urologic cancer in a tertiary hospital Int Urol Nephrol 2021;53: 41-47
 2. Gordetsky J, Collingwood R, Lai WS et al. Second Opinion Expert Pathology Review in Bladder Cancer: Implications for Patient Care. Int J Surg Pathol 2018;26: 12-17
 3. Wayment RO, Bourne A, Kay P et al. Second opinion pathology in tertiary care of patients with urologic malignancies. Urol Oncol 2011;29: 194-8
 4. Traboulsi SL, Brimo F, Yang Y et al. Pathology review impacts clinical management of patients with T1-T2 bladder cancer. Can Urol Assoc J 2017;11: 188-193
 5. Luchey AM, Manimala NJ, Dickinson S et al. Change in Management Based on Pathologic Second Opinion Among Bladder Cancer Patients Presenting to a Comprehensive Cancer Center: Implications for Clinical Practice. Urology 2016;93: 130-4
 6. Kurpad R, Kim W, Rathmell WK et al. A multidisciplinaryapproach to the management of urologic malignancies: does it influence diagnostic and treatment decisions? Urol Oncol 2011;29: 78-82
 7. Van Rhijn BW, van der Kwast TH, Kakiashvili DM et al. Pathological stage review is indicated in primary pT1 bladder cancer. BJU Int 2010;106: 206-11
 8. Tay LJ, Chatterton K, Colemeadow J et al. Improving management of upper tract urothelial carcinoma. BJU Int 2020;126: 5-6
 9. Lee JK, Kim KB, Park YH et al. Correlation Between the Timing of Diagnostic Ureteroscopy and Intravesical Recurrence in Upper Tract Urothelial Cancer. Clin Genitourin Cancer 2016;14: e37-41
 10. Luo HL, Kang CH, Chen YT et al. Diagnostic ureteroscopy independently correlates with intravesical recurrence after nephroureterectomy for upper urinary tract urothelial carcinoma. Ann Surg Oncol. 2013;20: 3121-6
 11. Sankin A, Tin AL, Mano R et al. Impact of Ureteroscopy Before Nephroureterectomy for Upper Tract Urothelial Carcinoma on Oncologic Outcomes. Urology 2016;94: 148-53
 12. Sung HH, Jeon HG, Han DH et al. Diagnostic Ureterorenoscopy Is Associated with Increased Intravesical Recurrence following Radical Nephroureterectomy in Upper Tract Urothelial Carcinoma. PLoS One 2015;10: e0139976
 13. Yoo S, You D, Song C et al. Risk of Intravesical Recurrence After Ureteroscopic Biopsy for Upper Tract Urothelial Carcinoma: Does the Location Matter? J Endourol 2017;31: 259-265