Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppen

20.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit. 

20.2

Vårdprogramgruppens medlemmar

RCC

Namn

Titel

Klinik

Tjänsteort
sjukhus

Syd

Fredrik Liedberg

Ordförande,
professor, ÖL

Urologiska
kliniken

Skånes universitetssjukhus Malmö

Syd

Sofia Kjellström

SL

Onkologiska
kliniken

Skånes universitetssjukhus Lund

Syd

Anna-Karin Lind

Urologi-sjuksköterska

Urologiska kliniken

Skånes universitetssjukhus Malmö

Norr

Amir Sherif

Docent, ÖL

Urologiska
sektionen, kirurgcentrum

Norrlands universitetssjukhus Umeå

Norr

Karin Söderkvist

Med.dr, ÖL

Onkologiska

kliniken

Norrlands

Universitetssjukhus Umeå

Sthlm Gotland

Karin Falkman

ÖL

Urologkliniken

Södersjukhuset, Stockholm

Sthlm Gotland

Anders Ullén

Professor, ÖL

PO Bäckencancer

Karolinska universitets­sjukhuset, Stockholm

Sthlm

Gotland

Helena Thulin

Med.dr, universitets-sjuksköterska

PO Bäckencancer

Karolinska universitets­sjukhuset, Stockholm

Sydöst

Firas

Abdul-Sattar Aljabery

Docent, ÖL

Urologiska
kliniken

Universitetssjukhuset Linköping

Sydöst

Dimitrious Papantonio

ÖL

Onkologiska kliniken

Länssjukhuset Ryhov Jönköping

Väst

Viveka Ströck

Med.dr, ÖL

Urologiska
kliniken

Sahlgrenska universitets­sjukhuset Göteborg

Väst

Elisabeth Öfverholm

ÖL

Onkologiska
kliniken

Sahlgrenska universitets­sjukhuset Göteborg

Mellansverige

Tomas

Jerlström

Med.dr, ÖL

Urologiska
kliniken

Universitetssjukhuset

Örebro

Mellansverige

Johan Sandzen

ÖL

Onkologiska
kliniken

Länssjukhuset Karlstad

Mellansverige

Ingrida

Verbiene

ÖL

Onkologiska kliniken

Akademiska sjukhuset Uppsala

Norr

Carl Henrik Sundin

Patient-representant

Blåscancer Sverige

Sundsvall

20.3

Adjungerade författare

Följande personer har adjungerats till vårdprogramgruppen:

 • Med. dr, ÖL Truls Gårdmark, ordförande i Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer, Urologiska kliniken, Danderyds sjukhus, Stockholm.
 • Med. dr, ÖL Christina Kåbjörn Gustafsson, patolog, Jönköping.
 • Prof. em., ÖL Anders Magnusson och Med.dr, ÖL Pär Dahlman, Röntgenkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala.
 • Docent, ÖL Elin Trägårdh, Avdelningen för klinisk fysiologi, Skånes universitetssjukhus, Malmö, har faktagranskat avsnittet om PET-CT.
 • Med. dr, specialist i allmänmedicin Gunilla Malm, AKO-koordinator, Örestadsklinikens vårdcentral, Malmö.
 • Med. dr Anders Edsjö, ÖL, Klinisk Genetik och Patologi, Skånes Universitetssjukhus, Lund.

Svensk förening för urologisk onkologis (SFUO:s) diagnosgrupp för blåscancer består av följande personer:

 • Anders Ullén (ordförande), ÖL Tema Cancer, PO Bäckencancer, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
 • Karin Söderkvist, ÖL, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Elin Jänes, ÖL, Onkologiska kliniken, Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand
 • Ann-Sofie Fransson, ÖL, Onkologiska kliniken, Länssjukhuset Gävle-Sandviken
 • Anna Laurell, ÖL, Onkologiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Martin Bruzelius, ÖL, Onkologiska kliniken, Västmanlands sjukhus, Västerås
 • Karin Holmsten, ÖL, Onkologiska sektionen, Kirurgkliniken, Capio St Görans sjukhus, Stockholm
 • Ida Lagstam, ÖL, Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro
 • Johan Sandzén, ÖL, Onkologiska kliniken, Centralsjukhuset Karlstad
 • Faith Jawdat, ÖL, Onkologiska kliniken, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg
 • Elisabeth Öfverholm, ÖL, Onkologiska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Kirsten Björnlinger, ÖL, Onkologiska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
 • Elzbieta Wojtyna-Dziedzic, ÖL, Onkologiska kliniken, Länssjukhuset, Kalmar
 • Sofia Kjellström, specialist, Onkologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö/Lund
 • Linn Pettersson, specialist, Onkologiska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
 • Dimitrious Papantonio, ÖL, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
20.4

Tidigare medlemmar i vårdprogramgruppen

Följande personer har medverkat till tidigare versioner av vårdprogrammet: Magdalena Cwikiel, Abolfazl Hosseini-Aliabad, Per Uno Malmström och Jenny Wanegård.

20.5

Jäv och andra bindningar

Ingen medlem i den nationella vårdprogramgruppen har pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gru, pens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, går att få från Regionalt cancercentrum i Uppsala-Örebro.

20.6

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Fredrik Liedberg till vårdprogramgruppens ordförande.

Remissversionen av vårdprogrammet har publicerats öppet på cancercentrum.se. Remissversionen har gått till regionernas linjeorganisationer för kommentarer om organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet samt till specialist-, professions- och patientföreningar för övriga synpunkter på innehållet. Under remissrundan har nedan listade organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll. Utöver dessa har svar inkommit från läkemedelsföretag, enskilda kliniker och enskilda företrädare för patienter och profession.

 • AKO Skåne (Allmänläkarkonsult Skåne)
 • Dietister inom Onkologi (DRF)
 • E-hälsomyndigheten
 • Fysioterapeuterna
 • LPO Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin i Region Sörmland
 • Nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel (NAC)
 • Norra sjukvårdsregionen
 • NPO Akutsjukvård
 • Region Gävleborg
 • Region Halland
 • Region Kronoberg
 • Region Skåne
 • Region Stockholm
 • Riksföreningen för sjuksköterskor inom urologi
 • Sjukvårdsregion Mellansverige
 • SKR:s kvinnofridssatsning
 • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
 • Svensk förening för medicinsk genetik och genomik (SFMG)
 • Svensk förening för palliativ medicin (SFPM)
 • Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering (SWEDPOS)
 • Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskor i cancervård
 • Svensk urologisk förening
 • Sveriges arbetsterapeuter
 • Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
 • Tarm- uro- och stomiförbundet (ILCO)
 • Västra götalandsregionen

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna, och revidering som följd av den, har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen och fastställts av RCC i samverkan.