Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Kategorisering av tumören

UICC:s TNM-klassifikation version 8 bör ligga till grund för primär rapportering av nyupptäckta blåscancerpatienter (1). Diagnosen ska verifieras med cytologiskt och helst även histologiskt preparat.

Observera att klassifikation av primär tumörstatus ska baseras på kunskap om tumören efter cystoskopi och provexcision eller transuretral resektion samt radiologiska undersökningar och ger därmed en samlad bild av resultatet av samtliga undersökningar. Man ska inte bara från ett PAD-svar ”minst T2” schablonmässigt skriva T2 om det finns andra tecken som tyder på T3-tumör, exempelvis dilatation av ena uretären. Man ska heller inte i förkommande fall avvakta klinisk kategorisering av tumören till PAD efter cystektomi (som utgör det s.k. patologiska tumörstadiet, jämför kliniskt tumörstadium ovan). I den nya TNM-klassifikationen finns en förändrad klassifikation av fjärrspridning som stratifieras i M1a och M1b för icke-regional lymfkörtelspridning respektive annan fjärrspridning enligt tabellen nedan, medan övrigt i TNM-klassifikationen är identiskt med föregående version.

T

Primärtumör urinblåsa

(Baseras på fynd efter fysikalisk undersökning, radiologiska metoder och endoskopi med provexcision.)

Tx

Primär tumör ej bedömbar

T0

Primär tumör ej påvisbar vid histologisk undersökning av preparat

Ta

Icke-invasiv papillär tumör

Tis

Carcinoma in situ: "flat tumour"

T1

Tumören infiltrerar subepitelial bindväv (lamina propria)

T2a

Tumören infiltrerar inre hälften av detrusormuskulaturen

T2b

Tumören infiltrerar yttre, djupare hälften av detrusormuskulaturen

T3a

Tumören infiltrerar perivesikal vävnad - mikroskopiskt

T3b

Tumören infiltrerar perivesikal vävnad - makroskopiskt (palpabel resistens)

T4a Tumören infiltrerar prostata, uterus eller vagina
T4b Tumören fixerad till bäckenvägg eller bukvägg

 

 T

 Uretra 

Ta

Icke-invasiv papillär, polypoid eller verruköst carcinom

Tis 

Carcinoma in situ

T1

Tumören infiltrerar subepitelial bindväv

T2

Tumören infiltrerar något av följande: prostatastroma, corpus spongiosum eller periuretral muskel

T3

Tumören infiltrerar något av följande: corpus cavernosum, utanför prostatakapseln eller blåshalsen

T4

Tumören infiltrerar andra närliggande organ (urinblåsan)

 

 T

 Urotelial cancer i prostata (Prostatiska uretra)

Tis pu

Carcinoma in situ i prostatiska uretra

Tis pd

Carcinoma in situ i prostatagångar

 T1

Tumören infiltrerar subepitelial bindväv

 T2

Tumören infiltrerar något av följande: prostatastroma, corpus spongiosum eller periuretral muskel

 T3

Tumören infiltrerar något av följande: corpus cavernosum, utanför prostatakapseln eller blåshalsen

 T4

Tumören infiltrerar andra närliggande organ (urinblåsan)

 

 N

 Regionala   lymfkörtlar

(Avser körtelstationer belägna nedom aorta bifurkationen. Baseras på fynd efter fysikalisk undersökning och radiologiska   metoder)

NX

Regionala lymfkörtlar ej bedömbara

N0

Inga påvisbara lymfkörtelmetastaser

N1

Metastas i enstaka lymfkörtel i bäckenet (iliaca externa-, iliaca interna-, eller obturatoriusområdet eller presakralt)

N2

Metastas i flera lymfkörtlar i bäckenet iliaca externa-, iliaca interna-, eller obturatoriusområdet eller presakralt)

N3

Metastas i en eller flera lymfkörtlar i iliaca communis-området.

 

 M

 Fjärrmetastaser

(Baseras på fynd efter fysikalisk undersökning och radiologiska metoder)

MX

Fjärrmetastasering ej bedömbar

M0

Fjärrmetastasering ej påvisad

M1a

Fjärrmetastasering påvisad till icke-regional lymfkörtel

M1b

Annan fjärrmetastasering än icke-regional lymfkörtel

 

 G

 Histopatologisk gradering

WHO (1999)

 LMP

Tumör med låg malignitetspotential 

 G1

Högt differentierad

 G2

Medelhögt differentierad

 G3

Lågt differentierad eller odifferentierad

 

 G

 Histopatologisk gradering

WHO (2004/2016)

 LMP

Tumör med låg malignitetspotential 

 Low-grade

Låggradigt malign tumör

 High-grade

Höggradigt malign tumör

Obs! papillom ska inte anmälas. Tills vidare bör både WHO 1999 och 2004/2016 anges.

T1 tumörer i urinblåsan ska bedömas som ytlig eller utbredd invasiv tumörväxt. I TNM8 finns inte subklassificering men i WHO 2016 finns önskemål om T1m (minimal/ytlig) enstaka focus mindre än 0,5 mm i diameter och T1e (extensiv/utbredd) multipla minimala foci eller utbredd mer än 0,5 mm i diameter (2).

Molekylära subtyper vid blåscancer

Sedan 2012 är det känt att det föreligger distinkta molekylära subtyper av blåscancer (3), ett fynd som på sistone validerats i betydande omfattning (4,5). Med molekylär klassning finns möjligheter att den stora interobservatörsvariabilitet som föreligger för t.ex. tumörgrad (6) kan reduceras genom att i stället använda molekylär gradering (7). Det finns också hypotesgenererande fynd som talar för olika progressionsrisk i de molekylära subtyperna vid blåscancer stadium T1 (8), där tidigare publicerade prognosmarkörer utgör proxys för molekylär subtyp. Vidare finns data som stödjer att molekylär subtyp predikterar svar på cisplatinbaserad kombinationskemoterapi och s.k. checkpoint-hämmarbehandling (9,10).

Referenser

  1. Brierly J, Gospodarowicz M, and Wittekind C. TNM classification of malignant tumours. UICC International Union Against Cancer 8th edn 2017, Oxford
  2. Fransen van de Putte EE, Otto W, Hartmann A et al. Metric substage according to micro and extensive lamina propria invasion improves prognostics in T1 bladder cancer. Urol Oncol 2018;36: 361.e7-361
  3. Sjödahl G, Lauss M, Lövgren K et al. A molecular taxonomy for urothelial carcinoma. Clin Cancer Res 2012;18: 3377-86
  4. Dadhania V, Zhang M, Zhang L et al. Meta-Analysis of the Luminal and Basal Subtypes of Bladder Cancer and the Identification of Signature Immunohistochemical Markers for Clinical Use. BioMedicine 2016;12: 105-117
  5. Robertson AG, Kim J, Al-Ahmadie H et al. Comprehensive Molecular Characterization of Muscle-Invasive Bladder Cancer. Cell 2017 Oct 19;171(3):540-556.e25. doi: 10.1016/j.cell.2017.09.007. Epub 2017 Oct 5. PubMed PMID: 28988769
  6. van Rhijn BW, van Leenders GJ, Ooms BC et al. The pathologist's mean grade is constant and individualizes the prognostic value of bladder cancer grading. Eur Urol 2010;57: 1052-7
  7. Liedberg F, Lauss M, Patschan O et al. The importance of being grade 3: WHO 1999 versus WHO 2004 pathologic grading. Eur Urol 2012;62: 620-3
  8. Patschan O, Sjödahl G, Chebil G et al. A Molecular Pathologic Framework for Risk Stratification of Stage T1 Urothelial Carcinoma. Eur Urol 2015;68: 824-32.
  9. Seiler R, Ashab HAD, Erho N et al. Impact of Molecular Subtypes in Muscle-invasive Bladder Cancer on Predicting Response and Survival after Neoadjuvant Chemotherapy. Eur Urol 2017;72: 544-554
  10. Balar AV, Galsky MD, Rosenberg JE et al. Atezolizumab as first-line treatment in cisplatin-ineligible patients with locally advanced and metastatic urothelial carcinoma: a single-arm, multicentre, phase 2 trial. Lancet 2017;389: 67-76
Nästa kapitel
8 Multidisciplinär konferens