Till sidinnehåll

Bilaga 1. Checklista inför cystektomi

Rekommendationer

För patienter som planeras för radikal cystektomi föreligger ett starkt vetenskapligt underlag för implementering av ERAS för optimerat utfall efter kirurgi avseende postoperativ sjuklighet, mobilisering och livskvalitet (⊕⊕⊕⊕).

Förlängd trombosprofylax förhindrar tromboemboliska komplikationer (⊕⊕).

Följande punkter bör beaktas inför cystektomi:

 • Sten och tumör i övre urinvägarna är utesluten (DT-urografi utförd).
 • Metastasscreening med FDG-PET-CT är genomförd.
 • Prostatastatus (PSA och prostatapalpation) är kontrollerad.
 • Resektionsbiopsi är tagen från prostatiska uretra hos män, blåshals hos kvinnor.
 • Tidigare betydande mag-/tarmproblem rapporteras inte (inför val av urinavledning kan tarmsymtom eller tidigare tarmkirurgi, t.ex. gastric bypass-kirurgi eller resektionskirurgi vara av betydelse).
 • Ingen tidigare strålbehandling mot bäckenområdet har gjorts.
 • Neoadjuvant behandling har diskuterats.
 • Patienten har diskuterats på multidisciplinär konferens.
 • Nervsparande dissektion har diskuterats, inklusive ifyllt IIEF-score respektive FSFI-score om aktuellt.
 • Patienten samarbetar och följer ordinationer.
 • Patienten har inte något missbruk som bedöms påverka behandlingen.
 • Identifiera patienter med riskbruk för alkohol (eventuellt med PEth-provtagning i blod (1)) och påbörja avvänjning med målet helt alkoholfri period 4-8 veckor preoperativt.
 • Patienten har inlett rökavvänjning om sådan är aktuell.
 • Patienten har fått muntlig och skriftlig information om olika urinavledningsformer.
 • Patienten har träffat stomisköterska.
 • Patienten har provat eller sett stomi/tappningsmaterial.
 • Patienten har fått informationsbroschyrer och visitkort till blåscancerkontaktsjuksköterska.
 • Patienten är inkluderad i aktuella kliniska studier.
 • Preoperativ implementering av ERAS (enhanced recovery after surgery) har gjorts (2-4), ett multimodalt koncept inklusive prehabilitering (5-7) för att optimera utfallet av radikal cystektomi inklusive förlängd trombosprofylax (8).

Referenser

 1. Neumann J, Beck O, Helander A, et al. Performance of PEth Compared With Other Alcohol Biomarkers in Subjects Presenting For Occupational and Pre-Employment Medical Examination. Alcohol Alcohol 2020;55: 401-408
 2. Lin T, Li K, Liu H et al. Enhanced recovery after surgery for radical cystectomy with ileal urinary diversion: a multi-institutional, randomized, controlled trial from the Chinese bladder cancer consortium. World J Urol 2018;36: 41-50.
 3. Karl A, Buchner A, Becker A et al. A new concept for early recovery after surgery for patients undergoing radical cystectomy for bladder cancer: results of a prospective randomized study. J Urol 2014;191: 335-40
 4. Frees SK, Aning J, Black P et al. A prospective randomized pilot study evaluating an ERAS protocol versus a standard protocol for patients treated with radical cystectomy and urinary diversion for bladder cancer. World J Urol 2018;36: 215-220
 5. Jensen BT, Laustsen S, Jensen JB, Borre M, Petersen AK. Exercise-based pre-habilitation is feasible and effective in radical cystectomy pathways-secondary results from a randomized controlled trial. Support Care Cancer 2016;24: 3325-3331
 6. Kaye DR, Schafer C, Thelen-Perry S, et al. The feasibility and impact of a pre-surgical exercise intervention program (prehabilitation) for patients undergoing cystectomy for bladder cancer Urology 2020;145: 106-112
 7. Collins JW, Patel H, Adding C et al. Enhanced Recovery After Robot-assisted Radical Cystectomy: EAU Robotic Urology Section Scientific Working Group Consensus View., Eur Urol 2016;70: 649-660
 8. Schomburg J, Krishna S, Soubra A, Cotter K, Fan Y, Brown G, Konety B. Extended outpatient chemoprophylaxis reduces venous thromboembolism after radical cystectomy. Urol Oncol 2018;36: 77.e9-77