Till sidinnehåll

Kvalitetsregister

Samtliga kvinnokliniker och gynekologisk-onkologiska enheter deltar i Svenskt kvalitetsregister för gynekologisk cancer (SQRGC) via INCA på RCC:s webbplats.

Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer består av delregister för olika gynekologiska cancersjukdomar. Alla regioner deltar i registreringen, och dokumentation inklusive styrdokument och blanketter för gynekologisk cancer finns på RCC hemsida. Det nationella kvalitetsregistret är uppbyggt på INCA-plattformen (INCA = Informationsnätverk för cancervården), och allmän information finns på RCC hemsida.

När ett nytt fall anmäls i registret via webben tas informationen om hand av en monitor på RCC som identifierar och kontrollerar data och därefter kopplar till en post i Cancerregistret. Om data saknas eller är felaktiga skickas uppgifterna tillbaka till respektive rapportör för komplettering. Rapportörer är den gynekolog som utför den tumörkirurgiska operationen samt den gynonkolog som handlägger patienten. Administrativa rutiner för rapporteringen sköts lokalt.

Via INCA-systemet görs täckningskontroll gentemot Cancerregistret. Dataanalyser sker i samråd med statistisk expertis i första hand från Regionalt cancercentrum Väst, som är stödteam. Användare kan se avidentifierade data för landet och identifierade data för den egna enheten.

Det finns 5 blanketter i registret för gynekologisk cancer

  • Anmälningsblankett
  • Kirurgiblankett
  • Avslutad primärbehanlding
  • Icke kirurgisk recidivbehandlingsblankett
  • Uppföljningsblankett