Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppen

22.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit.

22.2

Vårdprogramgruppens medlemmar

Skånes Universitetssjukhus, Lund Malmö

 • Päivi Kannisto Överläkare, Docent, VO Kvinnosjukvård, Lund, Ordförande
 • Louise Moberg, Överläkare, Med Dr, VO Kvinnosjukvård, Lund
 • Jessica Wihl, Bitr Överläkare, VO Onkologi och hematologi, Lund
 • Anna Löfroth, Överläkare, VO Hud- och könssjukdomar, Malmö
 • Nina Karindotter Borgendahl, Bitr Överläkare, VO Bild och funktion, Malmö
 • Sofia Westbom Fremer, Överläkare, Doktorand, VO Laboratoriemedicin och Patologi Lund
 • Stina Klasson Överläkare, Med Dr, VO Plastikkirurgi Malmö
 • Cecilia Wester, leg sjuksköterska, VO Onkologi och Hematologi Lund

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

 • Diana Zach, Bitr Överläkare, Doktorand, Gyn Cancer inom Tema Cancer
 • Catharina Beskow, Överläkare, Med Dr, Gyn Cancer inom Tema Cancer
 • Lennart Blomqvist, Överläkare, Professor, Bild och Funktion
 • Åsa Ekbom-Claesson, bitr. universitetssjuksköterska, Gyn Cancer inom Tema Cancer
 • Agneta Rönnqvist, leg sjuksköterska, Gyn Cancer inom Tema Cancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

 • Katja Stenström-Bohlin Överläkare, Med Dr, Kvinnosjukvården
 • Karin Bergmark, Överläkare, Med Dr, Onkologiska Kliniken
 • Claudia Mateoiu, Överläkare, Med Dr, Klinisk patologi och genetik
 • Henrik Leonhardt, Överläkare, Med Dr, Bild och interventionscentrum
 • Cecilia Kärrberg, Överläkare, Med Dr, Kvinnosjukvården
 • Eva Rosén, leg sjuksköterska, Kvinnosjukvården
 • Christina Stigsson, leg sjuksköterska, Kvinnosjukvården
 • Monica Bäcklund, Undersköterska, Kvinnosjukvården

Universitetssjukhuset, Linköping

 • Preben Kjölhede, Överläkare, Professor, Kvinnokliniken
 • Sofia Bergström, leg sjuksköterska, Kvinnokliniken
 • Emelie Qvist, Undersköterska, Kvinnokliniken
 • Oscar Derke, Överläkare, Onkologiska Kliniken
 • Pia Svensson, Koordinator, Onkologiska Kliniken

Umeå Universitetssjukhus

 • Elisabeth Nylander, Överläkare, Professor, Dermatologi och Venereologi

Öppenvårdsgynekologi

 • Eva Hardmeier, Läkarhuset Odenplan, Stockholm

Uppsala Akademiska Sjukhus

 • Helena Karypidis, Överläkare, Kvinnosjukvård

Helsingborgs lasarett

 • Johanna Berg, Överläkare, Bild och Funktion

Allmänläkarspecialister

 • Maria Eriksson, leg läkare sp allmänmedicin och gynekologi
 • Malin van der Hoogerlinden leg. läkare, sp allmänmedicin

Patientrepresentanter

 • Eva van der Kwast
 • Monica Persotter Rönnberg

Adjungerande författare

 • Dr Linn Wölber, MD PhD Department of Gynecology, University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Tyskland
 • Dr Gunnel Lindell, MD, Överläkare, Kvinnokliniken, Länssjukhuset i Kalmar, Kalmar
 • Professor, MD PhD Maaike Oonk, Department of Gynecologic Oncology, University Medical Center Groningen, Groningen, The Netherlands


Stödteam

 • Malin Samulesson, NVP-handläggare/utv. ledare, RCC Väst
 • Elin Ljungqvist, NVP-handläggare/utv. ledare, RCC Väst
 • Christian Staf, statistiker, RCC Väst
 • Susanne Amsler Nordin, adm. koordinator, RCC Väst
22.3

Jäv och andra bindningar

Medlemmar i den nationella vårdprogramgruppen har inga pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, går att få från Regionalt cancercentrum i Väst.

22.4

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Päivi Kannisto till vårdprogramgruppens ordförande.

I en första remissrunda har profession och patientföreningar bjudits in till att lämna synpunkter på vårdprogrammets innehåll; Läkemedelsindustriföreningen, RCC nat arb grupp för cancerläkemedel, RCC nat arb grupp KSSK, RCC nat arbetsgrupp cancerrehab, RCC nat arbetsgrupp prevention, Nationella Programområden (NPO), Sjuksköterskor i cancervård, Skandionkliniken, Svensk förening för allmänmedicin, Svensk förening för medicinsk genetik, Svensk förening för medicinsk radiologi, Svensk förening för patologi, Svensk onkologisk förening (SOF), Svensk sjuksköterskeförening (SSF), Svenska läkarsällskapet, Anhörigas riksförbund, Gynsam - Gyncancerföreningarnas Nationella Samarbetsorg, Melanomföreningen, Nätverket mot cancer, Nätverket mot gynekologisk cancer, Svenska ödemförbundet, Ung cancer, Cancerkompisar, Cancerfonden, Cancerrehabfonden, Nära cancer, Randiga huset, Riksföreningen för operationssjukvård, Riksföreningen för skolsköterskor, Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad, Svenska barnmorskeföreningen, Sveriges sjuksköterskor inom området smärta, Sårsjuksköterskor i Sverige, Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG), Svensk förening palliativ medicin, Svensk kirurgisk förening, Fysioterapeuterna, Psykologförbundet, Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering (SWEDPOS), Svensk förening för sexologi, Svenska kuratorsföreningen, Vårdprogramsgrupp, Medförfattare, Processledare.

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna och revidering som följd av den första remissrundan, har vårdprogrammet skickats på ytterligare en remissrunda. Denna har gått till landstingens linjeorganisationer för kommentarer kring organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet. Efter den andra remissrundan har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen samt fastställts av RCC:s samverkansnämnd.