Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppen

23.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit.

23.2

Vårdprogramgruppens medlemmar

Skånes Universitetssjukhus, Lund Malmö

Päivi Kannisto Överläkare, Docent, VO Kvinnosjukvård, Lund,

Nina Karindotter Borgendahl, Bitr Överläkare, VO Bild och funktion, Malmö

Sofia Westbom Fremer, Överläkare, Doktorand, VO Laboratoriemedicin och Patologi Lund

Anjila Koul, Gynonkolog, VO Hematologi, Onkologi och Strålningsfysik, Lund

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Diana Zach, Bitr Överläkare, Gyn Cancer inom Tema Cancer

Agneta Rönnqvist, leg sjuksköterska, Gyn Cancer inom Tema Cancer

Kristina Hellman, Överläkare, Gyn Cancer inom Tema Cancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Katja Stenström Bohlin Överläkare, Med Dr, Kvinnosjukvården, Ordförande

Karin Bergmark, Överläkare, Med Dr, Onkologiska Kliniken

Claudia Mateoiu, Överläkare, Med Dr, Klinisk patologi och genetik

Henrik Leonhardt, Överläkare, Med Dr, Bild och interventionscentrum

Cecilia Kärrberg, Överläkare, Med Dr, Kvinnosjukvården

Christina Stigsson, leg sjuksköterska, Kvinnosjukvården

Josefine Stenqvist, leg sjuksköterska, Kvinnosjukvården

Universitetssjukhuset, Linköping

Preben Kjölhede, Överläkare, Professor, Kvinnokliniken

Sofia Bergström, leg sjuksköterska, Kvinnokliniken

Emelie Qvist, Undersköterska, Kvinnokliniken

Oscar Derke, Överläkare, Onkologiska Kliniken

Umeå Universitetssjukhus

Elisabeth Nylander, Överläkare, Professor, Dermatologi och Venereologi

Öppenvårdsgynekologi

Uppsala Akademiska Sjukhus

Helena Karypidis, Överläkare, Kvinnosjukvård

Allmänläkarspecialister

Patientrepresentanter

Monica Persotter Rönnberg

Helene Byheden

Adjungerande författare

Lennart Blomqvist, Överläkare, Professor, Bild och Funktion

Stina Klasson Överläkare, Med Dr, VO Plastikkirurgi Malmö

Louise Moberg, Överläkare, Med Dr, VO Kvinnosjukvård, Lund och Service de Gynécologique Obstetrique, Pôle mêre-enfant, Centre Hospitalier Louis Raffalli Manosque

Stödteam, RCC Väst

Malin Samulesson, NVP-handläggare/utv. ledare, RCC Väst

Christian Staf, statistiker, RCC Väst

Tim Säll, statistiker, RCC Väst

Charlotta Briggman, administrativ koordinator, RCC Väst

Lena Nilsson administrativ koordinator, RCC Väst

23.3

Jäv och andra bindningar

Medlemmar i den nationella vårdprogramgruppen har inga pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, går att få från Regionalt cancercentrum i Väst.

23.4

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Katja Stenström Bohlin till vårdprogramgruppens ordförande.

I en första remissrunda har profession och patientföreningar bjudits in till att lämna synpunkter på vårdprogrammets innehåll; Läkemedelsindustriföreningen, RCC nat arb grupp för cancerläkemedel, RCC nat arb grupp KSSK, RCC nat arbetsgrupp cancerrehab, RCC nat arbetsgrupp prevention, Nationella Programområden (NPO), Sjuksköterskor i cancervård, Skandionkliniken, Svensk förening för allmänmedicin, Svensk förening för medicinsk genetik, Svensk förening för medicinsk radiologi, Svensk förening för patologi, Svensk onkologisk förening (SOF), Svensk sjuksköterskeförening (SSF), Svenska läkarsällskapet, Anhörigas riksförbund, Gynsam - Gyncancerföreningarnas Nationella Samarbetsorg, Melanomföreningen, Nätverket mot cancer, Nätverket mot gynekologisk cancer, Svenska ödemförbundet, Ung cancer, Cancerkompisar, Cancerfonden, Cancerrehabfonden, Nära cancer, Randiga huset, Riksföreningen för operationssjukvård, Riksföreningen för skolsköterskor, Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad, Svenska barnmorskeföreningen, Sveriges sjuksköterskor inom området smärta, Sårsjuksköterskor i Sverige, Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG), Svensk förening palliativ medicin, Svensk kirurgisk förening, Fysioterapeuterna, Psykologförbundet, Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering (SWEDPOS), Svensk förening för sexologi, Svenska kuratorsföreningen, Vårdprogramsgrupp, Medförfattare, Processledare.

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna och revidering som följd av den första remissrundan, har vårdprogrammet skickats på ytterligare en remissrunda. Denna har gått till landstingens linjeorganisationer för kommentarer kring organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet. Efter den andra remissrundan har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen samt fastställts av RCC:s samverkansnämnd.