Till sidinnehåll

Underlag för nivåstrukturering

I maj 2011 slöt regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en överenskommelse om att SKL skulle påbörja arbetet med en nivåstrukturering på nationell nivå för sällsynta och särskilt svårbemästrade cancersjukdomar.

En sakkunniggrupp med representanter från alla 6 sjukvårdsregioner utsågs av SKL via RCC i samverkan under hösten 2014. Gruppen innehöll även en patientrepresentant. Gruppen hade i uppdrag att analysera och utvärdera fördelar och nackdelar med en nationell nivåstrukturering inom behandling av vulvacancer, och om den skulle genomföras på färre än 6 vårdenheter i landet. Sakkunniggruppen lämnade rapporten 31 mars 2015, och kom enhetligt fram till att man rekommenderade att behandlingen av vulvacancer borde utföras på minst 3 men inte mer än 4 universitetssjukhus i landet. Utanför universitetssjukhusen ansågs kringresurserna vara otillräckliga. Se utlåtandet på RCC hemsida.

SKL antog rekommendationen och gick därefter ut med ansökningsförfarande till landets landsting och regioner om att få uppdraget.

Beslut fattades i RCC i samverkan 8:e februari 2016. 5 ansökningar hade inkommit. Det beslutades att vulvacancerbehandling skulle nivåstruktureras och centraliseras till 4 enheter i landet: Karolinska universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skånes universitetssjukhus i Lund samt Universitetssjukhuset i Linköping. Det överlämnades till de 4 centrumen att gemensamt organisera nivåstruktureringen inom de ramar de hade angett i ansökan. Nivåstruktureringen startade i januari 2017. Se Nationellt vårduppdrag på RCC hemsida.