Till sidinnehåll

Symtom och tidig utredning

7.1

Symtom

De vanligaste symtomen vid vulvacancer är:

  • långvarig klåda eller sveda
  • svårläkt sår
  • resistens i vulva
  • palpabel lymfkörtel i ljumsken.

Patienter med vulvacancer går ofta länge med symtom utan att få diagnos. I en svensk studie fick patienterna diagnos efter cirka 16,3 månaders väntan från symtomdebut 103. I en engelsk studie fick 1 av 5 kvinnor vänta på diagnosen i över ett år från symtomdebut 104. I en nyligen publicerad tysk studie fick patienter med symtom från Bartholinikörteln vänta på cancerdiagnosen i genomsnitt 186 dagar, medan de med andra specificerade icke-inflammatoriska tillstånd fick vänta på sin diagnos cirka 300 dagar 105.

Om gängse behandling mot sveda och klåda i vulva inte hjälper efter en månads behandling, bör man definitivt utesluta vulvacancer.

Riskgrupper för vulvacancer är bl.a. kvinnor med immunsuppression och kvinnor med Lichenförändringar. Eksem och rodnad i vulva kan utgöras av morbus Paget. Se vidare bakgrund och riskfaktorer. Vid nevus i vulva ska malignt melanom finnas i åtanke. Svårigheterna med egenkontroll i vulva förstärker indikationen för excision av oklart nevus. En resistens i ljumsken kan vara förenlig med lymfkörtelmetastas från vulvacancer och bör utredas.

7.2

Utredning och misstanke om cancer

Symtom enligt ovan föranleder gynekologisk undersökning inklusive palpation av ljumskar.

Stansbiopsi tas i kanten av förändring (stansminimum 4 mm) tillräckligt djupt, så att patologen kan bedöma eventuellt infiltrationsdjup. Nekros av tumören återfinns ofta centralt vilket också talar för att ta biopsi i kanten av förändringen.

Om det finns medicinska skäl att avstå stansbiopsi, kan remiss till kvinnoklinik skickas utan utförd biopsi vid misstänkt vulvacancer.

Vid stark misstanke om vulvacancer kan också remiss till kvinnoklinik skickas innan PAD-svaret anlänt.

Patienten bör ha återbesök till läkaren efter patologisvaret tillsammans med en närstående.

Patienten bör informeras redan vid misstanke om diagnos, om nationella riktlinjer för standardiserat vårdförlopp (kapitlet om omvårdnad) samt nationell nivåstrukturering. Vid välgrundad misstanke (kliniska tecken/symtom) eller biopsiverifierad sjukdom, ska patienten vidareutredas enligt standardiserat vårdförlopp och remiss skickas till nationell koordinator för behandling av vulvacancer. Kontaktuppgifter finns på RCC:s webbplats.

Se vidare Min vårdplan, avsnitt 16.2.