Till sidinnehåll

Multidisciplinär konferens

Sedan januari 2017 är all vulvacancerbehandling centraliserad till 4 nationella centra: Göteborg, Linköping, Lund och Stockholm. De fyra centra sammanträder varje vecka vid den nationella multidisciplinära videokonferensen (nMDK).

Rekommendationen är att alla nyupptäckta fall och återfall ska anmälas till nMDK.

11.1

Organisation och deltagare

En nationell multidisciplinär videokonferens (nMDK) finns sedan januari 2017. Vid konferensen deltar ett multiprofessionellt team med tumörkirurg, gynonkolog, radiolog, kontaktsjuksköterska, operationskoordinator och vid behov melanomonkolog och patolog.
Det sjukhus som har remitterat en patient till nMDK bör delta, för att kunna bidra med kompletterande information samt delge patienten behandlingsbeslutet.

Ansvaret för nMDK alternerar mellan de 4 nationella vulvacancercentra, Universitetssjukhuset i Linköping, Karolinska sjukhuset i Stockholm, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och Skånes universitetssjukhus i Lund, med ettårsintervall. Kontaktuppgifter till den nationella koordinatorn samt de olika nationella centrumen finns på RCC hemsida.

Vårdprogramgruppen rekommenderar att följande patienter bör diskuteras på nMDK före behandlingsbeslut:

 • Alla patienter med nydiagnostiserad vulvacancer (verifierad med biopsi).
 • Alla patienter med stark misstanke om vulvacancer (trots negativ biopsi).
 • Alla patienter med nydiagnostiserat återfall efter tidigare vulvacancer.
 • Alla patienter som är i behov av adjuvant behandling efter kirurgi:
 • lymfkörtelpositiva patienter
 • marginaler i vulva < 5 mm.

Det finns även utrymme att diskutera palliativ behandling på nMDK:n.

11.2

Syfte

Syftet är att ge samtliga vulvacancerpatienter en jämlik multidisciplinär bedömning och en individuellt anpassad behandlingsrekommendation.

11.3

Anmälan

Anmälan sker via remiss till den nationella koordinatorn vid ett av de 4 nationella vulvacancercentrumen. Den nationella koordinatorn bedömer remissen och om den är komplett anmäls patientfallet till den tidigaste konferensen, som hålls en gång per vecka.

RCC:s webbplats finns en remiss samt checklista för obligatoriska remissuppgifter såsom:

 • patientansvarig läkare och kontaktsjuksköterska
 • frågeställning
 • tidigare sjukdomar
 • nuvarande sjukdomsförlopp
 • performance status (WHO)
 • kliniskt TNM-stadium
 • beskrivning av tumörens storlek, lokalisation, avstånd till medellinje, anus och uretra
 • skiss över tumörutbredningen
 • fotodokumentation
 • PAD med angivet invasionsdjup ≤ 1 mm eller > 1 mm
 • röntgenundersökningar som ska demonstreras (typ av röntgen, datum, sjukhus).

För exempel på flödesschema för remiss till den aktuella nationella koordinatorn, se nedan.

11.4

Ansvarsfördelning och uppföljning

Utfallet av konferensen dokumenteras av ett nationellt centrum som också skickar svar med säker e-post eller fax till remittenten. Remittenten diskuterar behandlingen med patienten och fattar ett behandlingsbeslut på basis av nMDK:s rekommendation och patientens önskemål. Patientansvaret kvarstår hos det remitterande sjukhuset, såvida det inte tydligt framgår i nMDK-beslutet att ansvaret övertas av ett nationellt centrum.

När patienten påbörjat kirurgisk eller onkologisk behandling vid ett nationellt centrum, övertar det nationella centrumet ansvaret tills återremittering sker. Se kapitel 2 Inledning. Som regel sker uppföljande kontroller vid det sjukhus som initialt remitterat patienten.