Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppen

21.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit.

21.2

Vårdprogramgruppens medlemmar

Styrgrupp

Sara Kinhult (ordf.) (onkolog)

Överläkare, med.dr VO hematologi, onkologi och strålningsfysik, Skånes universitetssjukhus, Lund.

Regionala representanter

Göran Hesselager

(Uppsala-Örebro) (neurokirurg)

Överläkare, med.dr Neurokirurgiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Processledare hjärntumörer, RCC Uppsala-Örebro

Peter Milos (sydöstra) (neurokirurg)

Specialistläkare, Neurokirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Marie Sjögren (väst) (neurolog)

Specialistläkare neurologi, specialistläkare onkologi, VO onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Processägare hjärntumörer, RCC Väst

Sara Malmström (syd) (onkologisjuksköterska)

Kontaktsjuksköterska, Neuroonkologisk mottagning, VO hematologi, onkologi och strålningsfysik, Skånes universitetssjukhus, Lund

Teresa Herlestam Calero (Stockholm-Gotland) (onkolog)

Överläkare, Avancerad hemsjukvård i hemmet ASIH, Väsby PTJ

Maria Sandström (norr) (onkolog)

Överläkare, med.dr, Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Mariella Delgado

Svenska hjärntumörföreningen

21.3

Arbetsgrupper

(Skrivande och huvudansvariga i fetstil):

Kirurgi (primär och vid återfall)

Margret Jensdottir

(Stockholm-Gotland)

Specialistläkare, Tema Neuro, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Göran Hesselager

(Uppsala-Örebro)

Se ovan

Gregor Tomasevic (syd)

Specialistläkare, Neurokirurgiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund

Peter Milos (sydöst)

Överläkare, Neurokirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Louise Carstam (väst)

Specialistläkare, Neurokirurgiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Magnus Olivecrona (Uppsala-Örebro)

Överläkare, ANIVA, Universitetssjukhuset Örebro, Örebro

Rickard Sjöberg (norr)

Överläkare, docent, Neurocentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Adrian Elmi (Stockholm-Gotland)

Överläkare, Karolinska Universkitetssjukhuset, Solna

Strålbehandling (primär och vid återfall)

Sara Alkner (syd)

Specialistläkare, VO hematologi, onkologi, strålningsfysik, Skånes universitetssjukhus, Lund

Katja Werlenius (väst)

Överläkare, VO onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Malin Blomstrand (väst)

Överläkare, VO onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Michael Gubanski (Sthlm-Gotland)

Överläkare, onkologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Magnus Lindskog (Uppsala-Örebro)

Specialistläkare, onkologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Per Bergström (norr)

Överläkare, Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Michael Strandéus (sydöst)

Överläkare, Onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Petra Witt Nyström

Överläkare, Skandionkliniken, Uppsala

Medicinsk behandling (primär och vid återfall)

Sara Kinhult (syd)

Se ovan

(Sthlm-Gotland)

Vakant

David Löfgren (Uppsala-Örebro)

Specialistläkare, Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, Örebro

Marie Sjögren (väst)

Se ovan

Charlotte Bratthäll (sydöst)

Överläkare, Onkologiska kliniken, Länssjukhuset i Kalmar

Magnus Lindskog

Se ovan

Maria Sandström (norr)

Se ovan

Omvårdnad rehabilitering och psykosocialt omhändertagande

Sara Malmström (syd)

Se ovan

Sara Lilliehorn (norr)

Kurator

Ellinore Richardson (Sthlm-Gotland)

Överläkare, Rehabcentrum, neurologisk rehabilitering, Stockholms sjukhem

Alexandra Dovin (Sthlm-Gotland)

Samordnande kontaktsjuksköterska, Tema Neuro, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Regional processledare för hjärntumörer

Malin Andersson (väst)

Kontaktsjuksköterska, Neurologmottagningen, Skaraborgs sjukhus, Skövde

Alicia Hellgren (väst)

Kontaktsjuksköterska, Neurologmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Anneli Granat (Uppsala-Örebro)

Kontaktsjuksköterska, Neurologi, Neurodivisionen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Nina Andersson (Sthlm-Gotland)

Fysioterapeut, Stockholms sjukhem

Marie Björklund (Sthlm-Gotland)

Arbetsterapeut, Stockholms sjukhem

Delmy Oliva (Sydöst)

Onkologisjuksköterska, Onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Symtom, kliniska fynd och understödjande vård
Tidig diagnostik (4:3)

Maria Davidson (väst)

Överläkare, neurologi, neurosjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Sofia Hylin (Sthlm-Gotland)

Bitr. överläkare, patientflödeschef maligna tumörer. Tema Neuro, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Anna Rydelius (syd)

Bitr. överläkare, Neurologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund. Regional processledare för CNS-tumörer.

Patrick Vigren (sydöst)

Specialistläkare, verksamhetschef, Neurologiska kliniken, Linköping

 (norr)

Vakant


Palliativ vård och insatser

Elisabet Löfdahl (väst)                     

Överläkare, Palliativa sektionen, VO GLA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Annika Malmström (sydöst)

Överläkare, LAH, Universitetssjukhuset i

Linköping

Teresa Herlestam Calero (Sthlm-Gotland)

Se ovan

Karin Belfrage (syd)

Överläkare, ASIH, Malmö

Henrik Ångström (norr)

Överläkare, Palliativ medicin, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Diagnostik (radiologi) – ansvarig?

Johan Wikström (Uppsala-Örebro)

Professor, överläkare, Bild- och funktionsmedicinskt centrum/Neuroradiologiska sektionen, Akademiska sjukhuset

Heather Martin (Sthlm-Gotland)

Bitr. överläkare, NeuroPET och MR-sektionen, Neuroradiologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Lars Jönsson (väst)

Överläkare, Neuroradiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Pia Maly Sundgren (syd)

Överläkare, professor, Lunds universitet/VO Bild och funktion, Skånes universitetssjukhus, Lund

Ida Blystad (sydöst)

Överläkare, Röntgenkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Christina Bergström (norr)

Överläkare, Bild och funktionsmedicin, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Kategorisering av tumören (patologi)

Olivera Casar-Borota (Uppsala-Örebro)

Överläkare, docent, Klinisk patologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Alia Shamik (Sthlm-Gotland)

Överläkare, Klinisk patologi/cytologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Inga Gudinaviciene (syd)

Klinisk genetik och patologi, Skånes universitetssjukhus, Lund

Thomas Olsson Bontell (väst)

Klinisk patologi och genetik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg


Thomas Brännström (norr)

Överläkare, professor, Umeå universitet/Laboratoriemedicin, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Eszter Turányi (Uppsala-Örebro)

Läkare, Patolog, Universitetssjukhuset Örebro, Örebro

Egenvård

Eskil Degsell

Svenska hjärntumörföreningen

Mariella Delgado

Svenska hjärntumörföreningen

Erik Hermelin

Läkarstuderande, Karolinska Institutet, Solna

Övriga

Anna Dahlin (Kapitel 4 Bakgrund och orsaker och avsnitt 5.1 Levnadsvanor)

1:a forskningsingenjör, fil.dr, Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet

Beatrice Melin (Avsnitt 6.1 Ärftlighet)

Professor, Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet

Nationell cancersamordnare, SKL

Roger Henriksson (Kapitel 19 Kvalitetsregister)

Professor, överläkare, ordförande för planeringsgruppen för CNS-tumörer, ordförande (registerhållare) för kvalitetsregistret för CNS-tumörer, Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet

 

21.4

Jäv och andra bindningar

Vårdprogramarbetet har utförts utan stöd från läkemedelsindustrin eller andra externa parter. Den nationella vårdprogramgruppen har inga pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av jävsdeklarationer går att få från Regionalt cancercentrum norr. Vårdprogramgruppens medlemmar har lämnat in jävsdeklarationer som godkänts av Regionalt cancercentrum.

21.5

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Sara Kinhult till vårdprogramgruppens ordförande.

Remissversionen av vårdprogrammet har publicerats öppet på cancercentrum.se och där ges möjlighet att lämna synpunkter. Relevanta patient- och professionsföreningar uppmärksammas särskilt på att vårdprogrammet är på remissrunda.

I remissrundan har nedanstående organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll:

 • Sveriges Arbetsterapeuter
 • SFMR
 • SFPM
 • Nationella arbetsgruppen för ärftlig cancer
 • Patient och närståenderådet RCC syd
 • Patient och närståenderådet RCC norr
 • Nationella arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan
 • SFAM
 • Dietisternas Riksförbund
 • Svensk Kuratorsförening
 • Nationella vårdprogramgruppen Cancerrehabilitering.
 • Sjuksköterskor i cancervårds och Svensk sjuksköterskeförenings
 • NAC
 • Svensk förening för sexologi 
 • Distriktssköterskornas riksförbund
 • Läkemedelsrådet i Region Skåne

Utöver ovan nämnda organisationer har vårdprogramgruppen mottagit enskilda remissvar från verksamheter.

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna har vårdprogrammet bearbetats och reviderats. Därefter har det godkänts av vårdprogramgruppen samt fastställts av RCC:s samverkansnämnd.