Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Bilaga 10. Patientinformation, prostatacancer och sexualitet

Ladda ner patientinformationen i wordformat.

Sexualitet och behandling för prostatacancer

Behandling för prostatacancer påverkar nästan alltid den sexuella hälsan, mer eller mindre.

Det är bra att i förväg känna till de vanligaste sexuella förändringarna och vilka behandlingar som finns för sviktande erektion. Det brukar ta lång tid att vänja sig vid förändringarna och behandlingarna. Om du har en fast partner kan det vara en stor fördel om ni kan tala med varandra om vad din cancerbehandling kommer att innebära för ert samliv.

Hur påverkas sexuallivet av en operation?

Den sexuella lusten påverkas inte direkt av att prostatakörteln opereras bort, men den kan tillfälligt minska på grund av trötthet och oro kring cancersjukdomen eller på grund av urinläckage. Däremot förlorar nästan alla män sin förmåga att få stånd (erektion) direkt efter operationen. Det beror på att nerverna som styr erektionen är belägna precis utanpå prostatakörteln och därför skadas i samband med operationen.

Direkt efter operationen behöver nästan alla använda läkemedel för att få en god erektion. Erektionsförmågan kan återhämta sig under några år efter operationen, ibland så mycket att läkemedel inte längre behövs. Graden av återhämtning beror på hur utbredd cancern är, erektionsförmågan före operationen, mannens ålder och andra sjukdomar, samt kirurgens skicklighet. Fråga din urolog hur stor chansen är i just ditt fall.

Förmågan till orgasm finns kvar, men den kan kännas lite annorlunda, särskilt den första tiden efter operationen. Efter en operation för prostatacancer kommer det ingen sädesvätska i samband med orgasmen. Det kan istället komma en liten mängd urin. Detta är ofarligt och läckaget brukar minska eller försvinna med tiden.

Efter operationen blir penis vanligen något kortare i slakt tillstånd än den var tidigare. Längden ökar sedan under ett par år.

Hur påverkas sexuallivet av strålbehandling?

Strålbehandling brukar också försämra erektionsförmågan, men det sker oftast långsamt under flera år. Hur mycket erektionsförmågan minskar beror på åldern och på hur bra erektionen var före strålbehandlingen. Utlösningen minskar i mängd och försvinner ofta helt. Förmågan till orgasm finns kvar. Ibland kan orgasmen medföra en viss smärta. Många känner sig trötta under och månaderna efter strålbehandlingen, vilket kan medföra att den sexuella lusten minskar.

I slutet av stråbehandlingsperioden kan det uppstå besvär från urinblåsan och tarmen. Det kan röra sig om täta trängningar och ibland läckage, från både blåsan och tarmen. Detta kan innebära att möjligheten till anal stimulering försvåras under och efter strålningen.

Om du får hormonbehandling i samband med strålbehandlingen brukar den sexuella lusten minska kraftigt eller försvinna helt. Detta beror på att produktionen av det manliga könshormonet testosteron blockeras. Produktionen av testosteron återhämtar sig ofta 6–12 månader efter avslutad behandling, och då brukar lusten gradvis återkomma. Nivån av testosteron kan mätas med ett blodprov.

Hur kan sexuallivet efter behandling av prostatacancer bli bättre? Vilken hjälp kan jag få?

Om du har en partner är det bra om ni kan prata med varandra om hur ni upplever förändringarna. Lyssna på varandra, för upplevelserna kan variera. Har du före din prostatacancerbehandling varit van vid att ha sex på ett visst sätt som inte längre fungerar, så kan du prova dig fram på andra sätt. Försök att behålla den kroppsliga närheten och att fokusera på det som finns kvar och inte på det som har försvunnit.

De som har ansvar för din behandling har också ansvar för att du får hjälp med de sexuella problem som kan uppstå. Vänd dig i första hand till din läkare och din kontaktsjuksköterska.

Många sjukhus har även en särskild sexualrådgivare eller sexolog där du kan få stödjande och behandlande samtal som har med ditt sexualliv att göra. Har du en partner kan det vara en fördel att ni kommer tillsammans till samtalen, eftersom de sexuella förändringarna medför en ny situation för er båda. Är du ensamstående kan förändringarna skapa osäkerhet inför en ny sexuell relation och det är något som du kan ta upp i samtalen. Saknas det sexualrådgivare eller sexolog vid det sjukhus där du behandlas kan du på internet (www.svensksexologi.se) ta reda på var du kan få en sådan kontakt.

Hur påverkas möjligheten att skaffa barn?

Behandling av prostatacancer försämrar eller förhindrar möjligheterna att bli biologisk förälder genom samlag. Efter en operation försvinner sädesvätskan och efter en strålbehandling slutar vanligen spermieproduktionen.

Du har möjlighet att få hjälp att frysa in spermier som längre fram kan användas för assisterad befruktning, men du kan behöva betala det själv beroende på hur gammal du är. Åldersgränserna för detta varierar mellan olika regioner. Din läkare eller kontaktsjuksköterska kan ge dig mer information.

Hur behandlas en sviktande erektionsförmåga?

Det finns flera olika läkemedel och hjälpmedel som kan förbättra erektionsförmågan: tabletter, läkemedel som injiceras direkt i penis svällkroppar eller förs in i urinröret, vakuumpump och penisring. Det tar oftast lång tid innan man hittar en metod som fungerar tillfredsställande. För ett bra resultat på längre sikt krävs tålamod, motivation och engagemang.

Nedan följer en kort beskrivning av de olika erektionsstödjande behandlingarna. Det är bra om du vet lite i förväg innan du diskuterar dessa med din behandlare. Om du har en partner är det en stor fördel om ni kan diskutera de olika möjligheterna tillsammans och se den som en gemensam del av ert samliv.

Efter en operation är det bra för erektionsåterhämtningen att tidigt återgå till sexuell aktivitet. Det innebär inte nödvändigtvis gemensam sexuell aktivitet med en partner; stimulering av penis på egen hand är också bra. Svällkropparna bör fyllas med blod då och då, annars kan det bli en bestående försämring av funktionen. Du bör dock inte ha samlag de första 3 veckorna efter operationen.

Läkemedel i form av tabletter

I texten anges namn på läkemedlens substans. En del läkemedel har även ett annat namn, ett produktnamn.

Samtliga läkemedel i tablettform har samma verkningsmekanism och kallas PDE5-hämmare. De förstärker nervsignalerna när erektionen har börjat. Att enbart ta en tablett ger därför i sig inte någon erektion. Lust och sexuell stimulering är nödvändiga för effekt. Erektionen avtar efter avslutad sexuell stimulering. Effekten förbättras vanligen efter att man har provat några gånger.

För att tabletterna ska kunna ha effekt behövs en viss bevarad nervfunktion. Om penisen inte blir lite större vid stimulering är chansen mycket liten att tabletter ska fungera bra. De flesta har för dålig nervfunktion direkt efter operationen, men om nervtrådarna har kunnat bevaras kan funktionen ofta återhämta sig med tiden så att tablettbehandling blir möjlig. Återhämtningen kan pågå under flera år.

För närvarande finns fyra substanser: sildenafil, tadalafil, vardenafil och avanafil. De ger samma chans till effekt och har samma risker för biverkningar, men de kan fungera olika bra för olika män. Du kan få provförpackningar om 4 tabletter av olika sorter, så att du kan välja den som fungerar bäst för dig. Därefter kan du hämta ut större förpackningar (12 eller 24 tabletter). Priset varierar mellan de olika sorterna. De ingår inte i läkemedelsförmånen.

För sildenafil, vardenafil och avanafil varar den erektionsstimulerande effekten i några timmar. Det betyder inte att du får konstant erektion, utan att erektionen kan förstärkas inom den tidsramen. För tadalafil varar den erektionsstimulerande effekten i 1½ dygn. Ett alternativ till att ta något av dessa läkemedel vid behov är att ta en daglig lägre dos av tadalafil som ger kontinuerlig förstärkning av erektionsförmågan. Daglig dosering ger för många män lite bättre effekt än dosering vid behov.

Några får biverkningar av tabletterna. De är övergående och ofarliga med undantag för kombinationen med nitroglycerin (se nedan) och för dem som har en viss sällsynt, ärftlig ögonsjukdom (retinitis pigmentosa). De vanligaste biverkningarna är huvudvärk, ansiktsrodnad, illamående och, för tadalafil, muskelvärk.

Något som ofta diskuteras är om dagligt intag av erektionsförbättrande tabletter förbättrar återhämtningen av den spontana erektionsförmågan. Forskningsresultaten är inte samstämmiga, men sannolikt förbättras inte den spontana erektionsförmågan av att du tar tabletter varje dag, jämfört med om du tar dem vid behov.

Observera: Att kombinera sildenafil, tadalafil, vardenafil och avanafil med läkemedel som innehåller nitroglycerin är livsfarligt. Om du har eller har haft kärlkramp eller behandlas med nitroglycerinsalva måste du därför berätta det för din läkare.

Det säljs många falska varianter av dessa läkemedel på internet. Eftersom man aldrig kan vara säker på vad de innehåller avråder vi absolut från att du köper läkemedel på annat sätt än från apotek.

Läkemedel som injektion i penis svällkroppar

Att ge sig själv en injektion i penis svällkroppar kan först verka främmande. Många undrar om det gör ont. Dessbättre är man inte särskilt känslig i huden på penisens sidor, där injektionen ges. Efter en träningsperiod är många män mycket nöjda med injektionsbehandling.

Det finns i dagsläget två läkemedel i injektionsform. Det ena innehåller alprostadil, det andra aviptadil och fentolamin. Båda ingår i läkemedelsförmånen. Du får en noggrann instruktion på mottagningen om hur du ska göra i ordning sprutan och hur du ska ge dig injektionen. Du får också en utförlig broschyr med dig hem. Det finns också en bra instruktionsfilm på www.medicininstruktioner.se.

Det är bra om du ger dig själv en provinjektion på mottagningen (med läkemedel eller vatten), så att du känner dig trygg och säker på tekniken när du ger dig injektionen hemma. Provinjektionen kan också vara bra för att komma förbi den första, mentala spärren mot att sticka sig i penis.

Du bör se de första injektionerna som ett sätt att träna in tekniken och prova ut rätt dos, och inte förvänta dig att ha tillfredsställande erektion redan efter den första injektionen.

Aviptadil/fentolamin finns i en standarddos. Den vanligaste biverkningen är snabbt övergående värmekänsla och rodnad i ansiktet, direkt efter injektionen. Läkemedlet ger sällan någon ömhet i penis.

Med alprostadil börjar man med en låg startdos, 2,5–5 mikrogram, och ökar därefter dosen successivt. Vanligen är 5–20 mikrogram en lagom dos, men i vissa fall krävs upp till 40 mikrogram. För hög dos kan ge en långvarig, smärtsam erektion. De vanligaste biverkningarna är ömhet och smärta i penis.

Båda läkemedlen kan i enstaka fall orsaka en förlängd erektion. Om erektionen inte minskar inom 1–2 timmar ska du lägga något kallt mot underlivet och springa i trappor eller liknande. Om erektionen trots detta inte minskar kraftigt inom 4 timmar ska du söka akutmottagning för behandling, annars kan svällkropparna skadas permanent.

Läkemedel som förs in i urinröret eller droppas i urinrörsmynningen

Läkemedlet alprostadil kan också föras in i den yttre delen av urinröret med ett tunt plaströr eller droppas in i urinrörsmynningen. Båda varianterna ingår i läkemedelsförmånen.

Effekten är mindre förutsägbar än med en injektion. Effekten av alprostadil i urinröret blir bättre om du masserar penisen när du har fört in läkemedlet i urinröret, eftersom det då kan verka på en större yta.

De vanligaste biverkningarna är sveda och ömhet i penis.

Det är viktigt att följa användarinstruktionerna för att få bästa möjliga resultat. Det finns bra instruktionsfilmer på www.medicininstruktioner.se.

Vakuumpump och penisring

En vakuumpump består av ett plaströr som du trär över penis. Pumpen är antingen handdriven eller har en motor som suger ut luften ur plaströret. När tillräckligt med blod har fyllt svällkropparna trär du ner en gummiring (penisring) över penisbasen, som gör att erektionen håller i sig. Eftersom de inre delarna av svällkropparna inte blodfylls av pumpen blir erektionen ”svajig”.

Sjukvården tillhandahåller varken pumpar eller penisringar. De kan köpas på apotek eller i butiker som säljer sexualtekniska hjälpmedel (både apotek och butiker har också försäljning på internet).

Män som får en relativt god erektion men som slaknar för tidigt kan använda en penisring för att hålla kvar erektionen.

Implantat (protes)

Om ingen av behandlingarna ovan fungerar kan man överväga att operera in konstgjorda svällkroppar. När man har opererat in sådana kan andra erektionsbehandlingar inte fungera. Omkring en tredjedel drabbas av komplikationer eller fel på implantatet som gör att det får tas bort eller bytas ut.

För dig som vill veta mer finns boken ”Sex, samliv & prostatacancer” att läsa via www.prostatacancerforbundet.se. Där kan boken också beställas.

 

Nationella vårdprogramgruppen för prostatacancer, 2020

Nästa kapitel
Bilaga 11. Patientinformation, hormonell behandling