Till sidinnehåll

Autolog hSCT

Rekommendationer

  • Internationellt förekommer konsolidering av patienter med låg- eller intermediärrisk-AML i MRD negativ CR1 med auto-HSCT, och detta kan vara ett alternativ när allo-HSCT inte bedöms vara möjlig eller för riskabel.
  • Diskussion om det enskilda fallets lämplighet för auto-HSCT för lämpligen med regional AML-expertis.
  • Konsolidering av patienter med högrisk-AML (non-APL) med auto-HSCT kan inte rekommenderas.

Strategin att i CR1 konsolidera med högdoscytostatika+ infusion av G-CSF-mobiliserade perifera stamceller (d.v.s. auto-HSCT) används av några europeiska studiegrupper vid lågrisk-AML och vissa fall vid intermediärrisk-AML 171172173, men erfarenheten är begränsad i Sverige. I Cornelissens artikel. I Cornelissens artikel 154 analyseras långtidsresultaten för intermediärriskpatienter i HOVON-SAKK-studien där inklusionen avslutades 2006. Patienter som inte var aktuella för allo-HSCT randomiserades mellan auto-hSCT och fortsatt cytostatikabehandling. Efter 5 års uppföljning var auto-hSCT förenat med lägre återfallsrisk och en tendens till bättre relapsfri överlevnad (p = 0,065). Cirka 30 % av auto-hSCT-patienterna, i åldern 40–60 år, som drabbades av återfall genomgick allo-HSCT efter recidivet. En Kaplan-Meier-analys av överlevnaden visar ingen skillnad mellan gruppen som genomgick allo-HSCT tidigt och auto-hSCT-gruppen (varav alltså en tredjedel genomgick allo-HSCT i CR2).

Två tämligen nyliga retrospektiva registerstudier från EBMT antyder också att auto-HSCT kan vara ett alternativ till konsolidering när ingen optimal donator har identifierats 174175.

Svensk-norska BMT-gruppens beslutsstöd föreslås konditionering med fulldos busulfan samt melfalan med auto-HSCT. Detta gör att de äldre AML-patienterna knappast är aktuella för behandlingen.