Till sidinnehåll

Nivåstrukturering

25.1

Remissionssyftande behandling av AML

Remissionssyftande cytostatikabehandling vid AML bör bedrivas vid specialiserade hematologienheter där det finns tillräcklig kunskap och resurser dygnet runt, året runt, för att hantera de svåra överväganden och komplikationer som kan uppstå. I vissa fall kan det vara lämpligt att patienten vårdas vid en mer specialiserad klinik i behandlingens inledningsskede för att sedan tas över av en mindre enhet.

Det är viktigt att vara lyhörd för eventuella önskemål från patienten om second opinion vid en annan enhet.

Vi har i detta vårdprogram avstått från mer konkreta anvisningar om nivåstrukturering, för sådana frågor bör i första hand lösas regionalt eller sjukvårdsregionalt. I stället anger vi nedan de minimikrav som bör uppfyllas av kliniker som åtar sig att bedriva diagnostik och induktionsbehandling av patienter med AML. Minikraven utgår från Svensk Förening för Hematologis (SFH:s) policydokument ”Minimikriterier för att bedriva hematologisk intensivvård”.

Minimikrav för att bedriva induktionsbehandling av patienter med AML anser vi vara följande:

 • Minst 2 specialister i hematologi.
 • Tillgång till hematologisk specialistkompetens dygnet runt, veckans alla dagar.
 • Hög andel sjuksköterskor med fortbildning inom hematologi och/eller erfarenhet av hematologisk intensivbehandling.
 • Tillgång till kurator, fysioterapeut och dietist.
 • Tillgång till intensivvårdsavdelning på det egna sjukhuset.
 • Möjlighet att säkra att patienter som genomgår hematologisk intensivvård inte vårdas som överbeläggnings- eller satellitpatienter.
 • Möjlighet att ge cytostatika samt transfusioner av erytrocyter och trombocyter under helger.
 • Organisation för omhändertagande av patienter med neutropen feber på vårdavdelning utan dröjsmål, dygnet runt, veckans alla dagar. Dessa patienter bör kunna vårdas i isoleringsrum.
 • En organisation som säkrar tillgång till central venös infart inom ett dygn.
 • Etablerad samverkan med infektionsspecialist, lungspecialist och tandläkare med erfarenhet av patienter som genomgår hematologisk intensivbehandling
 • Tillgång till hög mikrobiologisk kompetens med avseende på diagnostik av bakterier, virus och svampar.
 • Möjlighet att genomföra diagnostisk bronkoskopi med bronkio-alveolärt lavage (BAL) inom 24 timmar (vardagar).
 • Rutiner för regelbundna diagnostiska konferenser med hematopatolog och klinisk genetiker.
 • Upparbetade rutiner för att kunna frysa spermier från nydiagnostiserade manliga patienter och för rådgivning avseende fertilitetsbevarande åtgärder för alla patienter.
 • Fungerande rutiner för inledande utredning med sikte på eventuell allo-hSCT.
 • Resurser och rutiner för rapportering till kvalitetsregister och uppföljning av den egna vårdkvaliteten.
 • Möjlighet att inkludera patienter i kliniska studier.
 • Rutiner för att spara leukemiceller i lokal/regional biobank.