Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppen

30.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. De regionala läkarrepresentanterna i vårdprogramgruppen, vilka samtliga även är medlemmar i svenska AML-gruppens styrgrupp, är kliniskt erfarna specialister i hematologi och utsedda av sina respektive sjukvårdsregioner. I gruppen finns läkare från såväl universitets- som länshematologiska enheter. Utöver detta har hematologisjuksköterskor deltagit i vårdprogramgruppens arbete. Därutöver har erfarna diagnostiker aktivt medverkat i arbetet med avsnitten om hematopatologisk och genetisk diagnostik inklusive MRD. Patientföreträdare har också deltagit

30.2

Vårdprogramgruppens medlemmar

Vladimir Lazarevic, docent, överläkare (ordförande i vårdprogramgruppen)
Verksamhetsområde hematologi, onkologi och strålfysik, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Inger Andersson, sjuksköterska, fil.dr. i omvårdnad
Sektionen för hematologi och koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Jörg Cammenga, professor, överläkare
Verksamhetsområde hematologi, onkologi och strålfysik, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Stefan Deneberg*, med. dr, överläkare
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Anna Eriksson, med dr, specialistläkare
Hematologisektionen, VO Blod- och Tumörsjukdomar, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Hege Garelius*, med dr, överläkare
Sektionen för hematologi och koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Martin Höglund*, docent, överläkare (ordf. vårdprogramgruppen)
Hematologisektionen, VO Blod- och Tumörsjukdomar, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Gunnar Juliusson*, professor, överläkare
Verksamhetsområde hematologi, onkologi och strålfysik, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Martin Jädersten, med dr, överläkare
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Petra Lindroos-Kölqvist, sjuksköterska
Sektionen för hematologi och koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Sören Lehmann, professor, överläkare
Hematologisektionen, VO Blod- och Tumörsjukdomar, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Kristina Myhr-Eriksson*, överläkare
Hematologisektionen, Medicinkliniken, Sunderby Sjukhus, Luleå

Lars Möllgård, docent, överläkare
Sektionen för hematologi och koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Gustav Orrsjö, specialistläkare
Sektionen för hematologi och koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Benedicte Piauger, specialistläkare
Universitetssjukhuset i Linköping

Anna Thunström Salzer, specialistläkare,
Hematologisektionen, Cancercentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Bertil Uggla, med dr, överläkare
Medicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro

Lovisa Wennström, med dr, överläkare
Sektionen för hematologi och koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Petter Willner Hjelm*, specialistläkare
Universitetssjukhuset i Linköping

Olina Lind, patientföreträdare

* = huvudansvarig för respektive sjukvårdsregion i arbetet med vårdprogrammet

30.3

Adjungerade författare

Panagiotis Baliakas, med. dr, specialistläkare, Klinisk genetik, Akademiska Sjukhuset Uppsala

Lucia Cavelier, docent, sjukhusgenetiker, Klinisk genetik, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Mats Ehinger, lektor, överläkare, Klinisk genetik och patologi, Laboratoriemedicin, Lund

Thoas Fioretos, professor, överläkare, Klinisk genetik och patologi, Laboratoriemedicin, Lund

Linda Fogelstrand, docent, överläkare i klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Bertil Johansson, professor, överläkare, Klinisk genetik och patologi, Lund

Albin Österroos, Hematologisektionen, VO Blod- och Tumörsjukdomar, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Mats Ehinger och Linda Fogelstrand har deltagit i arbetet med avsnitten om hematopatologi och flödescytometrisk diagnostik inklusive MRD. Panagiotis Baliakas , Lucia Cavelier, Thoas Fioretos Linda Fogelstrand och Bertil Johansson har medverkat i avsnitten om genetisk diagnostik inklusive utredning av ärftlig AML. Bertil Johansson har även korrekturläst en preliminär version av detta vårdprogram. Albin Österoos har medverkat i den interna slutrevideringen av vårdprogrammet.

30.4

Tidigare medlemmar i vårdprogramgruppen

Följande personer har medverkat i närmast föregående versioner av vårdprogrammet: Petar Antunovic (Universitetssjukhuset, Linköping), Mats Brune (Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg), Åsa Derolf (Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm), Fryderyk Lorenz (Umeå universitetssjukhus) och Emma Ölander (Sundsvalls Sjukhus).

30.5

Jäv och andra bindningar

Medlemmarna i den nationella vårdprogramgruppen har inga pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, går att få från Regionalt cancercentrum Mellansverige.

30.6

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Vladimir Lazarevic till vårdprogramgruppens ordförande.

Version 7.1 av vårdprogrammet har inte varit på remissrunda.

Remissversionen av version 7.0 av vårdprogrammet publicerades öppet på cancercentrum.se. Remissversionen gick till regionernas linjeorganisationer för kommentarer om organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet samt till specialist-, professions- och patientföreningar för övriga synpunkter på innehållet. Under remissrundan lämnade nedan listade organisationer synpunkter på vårdprogrammets innehåll. Utöver dessa inkom svar från enskilda kliniker och enskilda företrädare för patienter och profession.

 • Dietisternas Riksförbund
 • E-hälsomyndigheten
 • Läkemedelsrådet i Region Skåne
 • Nationell arbetsgrupp cancerläkemedel (NAC)
 • Nationella regimbiblioteket
 • Norra sjukvårdsregionen
 • NPO Levnadsvanor
 • Patient och närståenderådet RCC Väst
 • Region Halland
 • Region Skåne
 • Region Stockholm
 • Region Värmland
 • Region Örebro län
 • Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad
 • Sjuksköterskor i cancervård
 • Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
 • Svensk förening för sexologi
 • Svensk förening förallmänmedicins
 • Svensk förening för hematologi
 • Svensk förening för psykosocial onkologi & rehabilitering (SWEDPOS)
 • Svensk Sjuksköterskeförening
 • Svenska benmärgstransplantationsgruppen
 • Sveriges arbetsterapeuter
 • Sveriges Kommuner och Regioners kvinnofridssatsning
 • Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
 • Västra Götalandsregionen

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna, och revidering som följd av den, bearbetades vårdprogrammet och godkändes av vårdprogramgruppen och fastställts av RCC i samverkan.