Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppen

30.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

De regionala läkarrepresentanterna i vårdprogramgruppen, vilka samtliga även är medlemmar i Svenska AML-gruppens styr­grupp, är kliniskt erfarna specialister i hematologi och utsedda av sina respektive sjukvårds­regioner. I gruppen finns läkare från såväl universitets- som länshematologiska enheter. Utöver detta har två hematologisjuksköterskor deltagit i vårdprogramgruppens arbete. Därutöver har sex erfarna diagnostiker aktivt medverkat i arbetet med avsnitten om hematopatologisk och genetisk diagnostik inklusive MRD.

30.2

Vårdprogramgruppen

Inger Andersson, sjuksköterska, fil.dr. i omvårdnad
Sektionen för hematologi och koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Jörg Cammenga, professor, överläkare
Verksamhetsområde hematologi, onkologi och strålfysik, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Stefan Deneberg*, med. dr, överläkare
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Anna Eriksson, med dr, specialistläkare
Hematologisektionen, VO Blod- och Tumörsjukdomar, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Hege Garelius*, med dr, överläkare
Sektionen för hematologi och koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Martin Höglund*, docent, överläkare (ordf. vårdprogramgruppen)
Hematologisektionen, VO Blod- och Tumörsjukdomar, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Gunnar Juliusson*, professor, överläkare
Verksamhetsområde hematologi, onkologi och strålfysik, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Martin Jädersten, med dr, överläkare
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Petra Lindroos-Kölqvist, sjuksköterska
Sektionen för hematologi och koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg 

Vladimir Lazarevic, docent, överläkare
Verksamhetsområde hematologi, onkologi och strålfysik, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Sören Lehmann, professor, överläkare
Hematologisektionen, VO Blod- och Tumörsjukdomar, Akademiska Sjukhuset, Uppsala 

Kristina Myhr-Eriksson*, överläkare
Hematologisektionen, Medicinkliniken, Sunderby Sjukhus, Luleå

Lars Möllgård, docent, överläkare
Sektionen för hematologi och koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Gustav Orrsjö, specialistläkare
Sektionen för hematologi och koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Benedicte Piauger, specialistläkare
Universitetssjukhuset i Linköping

Anna Thunström Salzer, specialistläkare,
Hematologisektionen, Cancercentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Bertil Uggla, med dr, överläkare
Medicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro

Lovisa Wennström, med dr, överläkare
Sektionen för hematologi och koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Petter Willner Hjelm, specialistläkare*
Universitetssjukhuset i Linköping

Olina Lind, patientföreträdare

* = huvudansvarig för respektive sjukvårdsregion i arbetet med vårdprogrammet

30.3

Adjungerade författare

Panagiotis Baliakas, med. dr, specialistläkare, Klinisk genetik, Akademiska Sjukhuset Uppsala 

Lucia Cavelier, docent, sjukhusgenetiker, Klinisk genetik, Akademiska Sjukhuset, Uppsala 

Mats Ehinger, lektor, överläkare, Klinisk genetik och patologi, Laboratoriemedicin, Lund 

Thoas Fioretos, professor, överläkare, Klinisk genetik och patologi, Laboratoriemedicin, Lund

Linda Fogelstrand, docent, överläkare i klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Bertil Johansson, professor, överläkare, Klinisk genetik och patologi, Lund 

Albin Österroos, Hematologisektionen, VO Blod- och Tumörsjukdomar, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Mats Ehinger och Linda Fogelstrand har deltagit i arbetet med avsnitten om hematopatologi och flödescytometrisk diagnostik inklusive MRD. Panagiotis Baliakas , Lucia Cavelier, Thoas Fioretos Linda Fogelstrand och Bertil Johansson har medverkat i avsnitten om genetisk diagnostik inklusive utredning av ärftlig AML. Bertil Johansson har även korrekturläst en preliminär version av detta vårdprogram. Albin Österoos har medverkat i den interna slutrevideringen av vårdprogrammet.

30.4

Tidigare medlemmar av vårdprogramgruppen

Följande personer har medverkat i närmast föregående versioner av vårdprogrammet: överläkare Petar Antunovic (Universitetssjukhuset, Linköping), docent Mats Brune (Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg), docent Åsa Derolf (Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm), med dr Fryderyk Lorenz (Umeå universitetssjukhus) och specialistläkare Emma Ölander (Sundsvalls Sjukhus).

30.5

Jäv och andra bindningar

Vårdprogramsarbetet har skett utan stöd från läkemedelsindustrin eller andra externa parter. Vårdprogramgruppens ordförande (Martin Höglund) har haft ett tidsbegränsat uppdrag för läkemedelsföretaget Celgene år 2017 (ekonomisk ersättning till den egna kliniken).

Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, kan fås från Regionalt cancercentrum Mellansverige.

30.6

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansnämnd, vilken utsett Martin Höglund till vårdprogramgruppens ordförande. 

Remissversionen av vårdprogrammet har publicerats öppet på cancercentrum.se. Remissversionen har gått till regionernas linjeorganisationer för kommentarer om organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet samt till specialist-, professions- och patientföreningar för övriga synpunkter på innehållet. Under remissrundan har nedan listade organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll. Utöver dessa har svar inkommit från läkemedelsföretag, enskilda kliniker och enskilda företrädare för patienter och profession.

 • Dietisternas Riksförbund
 • E-hälsomyndigheten
 • Läkemedelsrådet i Region Skåne
 • Nationell arbetsgrupp cancerläkemedel (NAC)
 • Nationella regimbiblioteket
 • Norra sjukvårdsregionen
 • NPO Levnadsvanor
 • Patient och närståenderådet RCC Väst
 • Region Halland
 • Region Skåne
 • Region Stockholm
 • Region Värmland
 • Region Örebro län
 • Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad
 • Sjuksköterskor i cancervård
 • Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
 • Svensk förening för sexologi
 • Svensk förening förallmänmedicins
 • Svensk förening för hematologi
 • Svensk förening för psykosocial onkologi & rehabilitering (SWEDPOS)
 • Svensk Sjuksköterskeförening
 • Svenska benmärgstransplantationsgruppen
 • Sveriges arbetsterapeuter
 • Sveriges Kommuner och Regioners kvinnofridssatsning
 • Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
 • Västra Götalandsregionen

Efter sammanställningen av de inkomna synpunkterna, och revidering som följd av dessa, har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen och fastställts av RCC i samverkan.