Till sidinnehåll

Underhållsbehandling

18.1

Inledning

Värdet av underhållsbehandling vid AML efter avslutad konsolidering har tidigare inte visats klart 176. På senare år har dock konceptet fått mer uppmärksamhet, främst tack vare utvecklingen av nya immunoterapier, målinriktade läkemedelsbehandlingar och förbättrade metoder för att följa MRD.

18.2

Underhållsbehandling med IL-2 och histamin

I en randomiserad fas III-studie (inklusionsperiod 1998–2000) kunde man visa att immunmodulerande underhållsbehandling med kombinationen av histamin-dihydroklorid (Ceplene) och IL-2 (Proleukin) hos icke-transplanterade patienter gav en signifikant bättre leukemifri överlevnad jämfört med ingen underhållsbehandling. Skillnaden var störst hos gruppen i CR1. Man såg dock ingen skillnad i total överlevnad 177. Vid långtidsuppföljning kvarstod en signifikant skillnad i leukemifri överlevnad [178]. En senare subgruppsanalys visade att andelen som svarade på behandlingen var markant högre bland AML-patienter med monocytär fenotyp (FAB-typ M4/M5) 179.

Konfirmerande, kontrollerade studier med kombinationen histamin-dihydroklorid och IL-2 på AML-patienter karaktäriserade med modern genetisk diagnostik har dock inte utförts.

I en fas IV-studie, som studerade bl.a. immunologiska effekter, behandlades 84 patienter (18-84 år) med kombinationen histamin-dihydroklorid (Ceplene) och IL-2. Resultaten talar för att behandling med Ceplene kombinerat med IL-2 aktiverar NK- och T-cellspopulationer av betydelse för immunsystemets antileukemiska effekt, och att sådan aktivering förefaller vara associerad med lägre återfallsrisk och förbättrad överlevnad 180181. Fas IV-studiens resultat gav visst stöd för att behandling med Ceplene kombinerat med IL-2 i första hand är effektivt hos patienter med AML som har monocytär fenotyp (FAB-typ M4/M5).

Baserat på ovan nämnda fas III-studie har Ceplene godkänts av EMA och Läkemedelsverket på indikationen ”underhållsbehandling av vuxna patienter med AML i CR1”. IL-2 (Proleukin) kan fås genom licensförfarande.

Sammanfattningvis kan underhållsbehandling med kombinationen av histamin-dihydroklorid (Ceplene) och IL-2 övervägas till AML patienter med monocytär fenotyp som har uppnått CR1 men inte är aktuella för transplantation.

18.3

Underhållsbehandling med hypometylerande cytostatikum

Rekommendation

I väntan på mer definitiva resultat från pågående och relativt nyligen presenterade studier kan vi inte rekommendera rutinmässig underhållsbehandling med azacitidin eller annat hypometylerande cytostatikum.

Mer information om azacitidin finns i Bilaga 6 AML-specifik behandling – de viktigaste läkemedlen, Azacitidin. I en Fas III-studie från HOVON-gruppen randomiserades patienter ≥ 60 år med AML i CR1 efter minst två cykler intensiv cytostatikabehandling till underhållsbehandling med upp till 12 cykler azacitidin 50 mg/m2 s.c. dag 1–5 var fjärde vecka eller ingen underhållsbehandling. Studien visade en signifikant skillnad i sjukdomsfri överlevnad till azacitidinarmens fördel, men inte i total överlevnad 182.

18.4

Underhållsbehandling vid FLT3-positiv AML

18.4.1

Underhållsbehandling med midostaurin vid FLT3-positiv AML

Rekommendation

Rutinmässig underhållsbehandling med midostaurin eller gilteritinib utanför kliniska studieprotokoll rekommenderas inte. För motivering, se Bilaga 6 AML-specifik behandling – de viktigaste läkemedlen, Kinasinhibitorer
Vad gäller underhållsbehandling med sorafenib post allo-hSCT – se avsnitt 16.6.2.