Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Underhållsbehandling

14.1

Inledning

Värdet av underhållsbehandling vid AML efter avslutad konsolidering har tidigare inte visats klart [133]. På senare år har dock konceptet fått mer uppmärksamhet, främst tack vare utvecklingen av nya immunobehandlingar, målinriktade läkemedelsbehandlingar och förbättrade metoder för att följa MRD.

14.2

Underhållsbehandling med IL-2 och histamin

Rekommendation

Underhållsbehandling med IL-2-histamin (Proleukin + Ceplene) kan övervägas för patienter som har AML M4/M5 i CR1 och som inte är lämpliga för allo-SCT. 
För dosering, se FASS.

I en stor randomiserad fas III-studie (inklusionsperiod 1998–2000) kunde man visa att underhållsbehandling i form av immunobehandling med kombinationen av histamin-dihydroklorid (Ceplene) och IL-2 (Proleukin) gav en signifikant bättre leukemifri överlevnad jämfört med ingen underhållsbehandling. Skillnaden var störst hos gruppen i CR1. Man såg dock ingen skillnad i total överlevnad [134]. Vid långtidsuppföljning kvarstod en signifikant skillnad i leukemifri överlev­nad [135]. En senare subgruppsanalys har visat att andelen som svarade på behand­lingen var markant högre bland AML-patienter med FAB-typ M4/M5 [136].

Baserat på ovan nämnda fas III-studie har Ceplene godkänts av EMA och Läkemedelsverket på indikationen ”underhållsbehandling av vuxna patienter med AML i CR1”. Preparatet ingår i läkemedels­förmånen. IL-2 (Proleukin) kan fås genom licensförfarande.

I en fas IV-studie, som studerade bl.a. immunologiska effekter, behandlades 84 patienter (18–84 år) med Ceplene. Resultaten talar för att behandling med Ceplene kombinerat med IL.2 aktiverar NK- och T-cellspopulationer av betydelse för immunsystemets antileukemiska effekt, och att sådan aktivering är associerad med lägre återfallsrisk och förbättrad överlevnad [137, 138]. Fas IV-studiens resultat gav stöd för att behandling med Ceplene kombinerat med IL-2 i första hand är effektivt vid FAB M4/M5, och att behandlingen kan minska återfallsrisken och förlänga överlevnaden även för patienter över 60 år med FAB M4/M5.

14.3

Underhållsbehandling med azacitidin

Rekommendation

I väntan på mer definitiva resultat från pågående och nyligen presenterade studier kan vi inte rekommendera rutinmässig underhållsbehandling med azacitidin.

Mer information om azacitidin finns i Bilaga V.

I en Fas 3-studie från HOVON-gruppen, presenterad på ASH 2018 men ännu inte publicerad, randomiserades patienter ≥ 60 år med AML i CR1 efter minst två cykler intensiv cytostatikabehandling till underhållsbehandling med upp till 12 cykler azacitidin 50 mg/m2 s.c. dag 1–5 var fjärde vecka eller ingen underhållsbehandling. Studien visade en signifikant skillnad i sjukdomsfri överlevnad, men inte i total överlevnad, till azacitidinarmens fördel [139].

14.4

Underhållsbehandling med midostaurin vid FLT3-positiv AML

Rekommendation

Underhållsbehandling med midostaurin utanför kliniska studieprotokoll rekommenderas inte. Motivering: Se avsnittet om kinasinhibitorer i Bilaga V!

Mer information om midostaurin finns i Bilaga V.

Nästa kapitel
15 Understödjande vård