Till sidinnehåll

Multidisciplinära konferenser

Slutgiltig diagnos av AML, inklusive korrekt subklassificering och riskstratifiering (se Kapitel 9 Riskgruppering och indikationer för allo-hSCT i CR1bör sammanfattas vid en multidisciplinär konferens (MDK). Riskgruppering och indikationer för allo-hSCT i CR1 innebär en sammanvägning av sjukhistoria (tidigare cytostatika- eller strålbehandling, MDS eller MPN), morfologi, immunfenotyp samt genetiska fynd där NGS-baserade genpaneler nu ingår. Vid MDK bör även diskussion föras om vilken MRD-metod som ska användas vid uppföljuning av patienten. Allt detta kräver väl utvecklade lokala och regionala rutiner för samarbetet mellan kliniska hematologer och involverade diagnostiska specialiteter, framför allt hematopatologi och klinisk genetik. Goda erfarenheter finns här av gemensamma lokala eller sjukvårdsregionala telemedicinska ronder.

Beslutet att genomföra eller avstå från allo-hSCT är mycket avgörande och ibland svårt. Beslutet innefattar alltid ett ingående samråd mellan den primärt ansvariga hematologen, patienten och det transplanterande teamet.

Vid MDK bör primärt ansvarig hematolog, som är väl insatt i patientens funktionsstatus och samsjuklighet, delta. Vid mer behandlingsinriktade MDK bör om möjligt även patientens kontaktsjuksköterska delta.