Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Symtom och tidig utredning

4.1

Symtom och kliniska fynd

Symtomen vid AML uppkommer vanligen under en kort tidsperiod om dagar till veckor, men vissa patienter kan ha en sjukhistoria på några månader.

Vanliga debutsymtom hos patienter med AML är

  • trötthet
  • sjukdomskänsla
  • nattsvettningar
  • låggradig feber
  • blåmärken/blödningstendens  
  • värk och ömhet i skelettet (p.g.a. den expanderande benmärgen)
  • infektioner, återkommande eller långvariga.

De leukemiska cellerna infiltrerar benmärgen och begränsar de normala cellernas utmognad. Detta leder till anemi, granulocytopeni och trombocytopeni. Många patienter har leukocytos med en hög andel blaster i perifert blod, medan andra har ett normalt eller lågt antal vita blodkroppar, dock oftast med avvikande differenti­alräkning. Vid trombocytopeni ses ökad blödningsbenägenhet, främst slemhinne­blödningar. I mer sällsynta fall kan trombocytvärdet vara normalt eller t.o.m. för­höjt. Ibland förekommer även störningar i blodets koagulationsförmåga. Symtom från munhålan i form av tandköttsblödningar är relativt vanligt och en del patien­ter får gingival hyperplasi.

4.2

Tidig diagnostik

Rekommendationer för att i ett tidigare skede fånga upp pati­enter med AML (se även standardiserat vårdförlopp):

  • Kontroll av blodstatus, eventuellt även differentialräkning (”B-celler”), bör utföras när en person söker för trötthet, allmänsymtom och/eller blödningssymtom utan uppenbar orsak.
  • Vid anemiutredning bör även leukocyter, inklusive B-celler, och trombocyter analyseras för att fånga upp en eventuell sjukdom i benmärgen.
  • För patienter med känd MDS eller MPN bör man regelbundet kontrollera blodstatus. Vid oförklarad förändring av blodstatus bör man även låta göra differentialräkning (”B-celler”) och/eller mikroskopisk undersökning av perifert blod.

Tidig diagnostik av AML är i regel lätt hos patienter med högproliferativ sjukdom, men svårare hos dem som har lågproliferativ leukemi med smygande debut.

Nästa kapitel
5 Diagnostik