Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Uppföljning

Rekommendationer

  • Hos patienter som man beslutat ska avstå från allo-SCT i primärbehandlingen, men som kan komma ifråga för transplantation vid återfall, bör man under de första 2 åren följa MRD med upprepade benmärgs- eller blodprov i syfte att tidigt upptäcka ett återfall. Se avsnitt 7.5.3 MRD – measurable residual disease och figur 7.
  • AML-patienter som genomgått allo-SCT följs enligt den transplanterande klinikens rutiner.
  • Deltagande i klinisk studie kräver särskild uppföljning enligt ett studieprotokoll. 

Förslagen till uppföljningsrutiner gäller efter avslutad primärbehandling av AML. De får ses som re­kommendationer vilka givetvis kräver anpassning utifrån den enskilda patientens behov. För övriga patienter föreslås uppföljning enligt nedan.

Uppföjning övriga patienter:

Blodprovtagning

År 1

Månadsvis: Hb, LPK, TPK och B-celler (”diff”).

År 2

Varannan månad: Hb, LPK, TPK och B-celler.

År 3

Var tredje månad: Hb, LPK, TPK och B-celler.

 

Benmärgsprov

Behöver i dessa fall som regel bara tas vid misstanke om återfall.

Undantag – se rekommendationsrutan ovan.

 

Återbesök

År 1

En månad efter avslutad behandling.
Därefter var 3:e månad.

År 2

Var 6:e månad.

År 3–5

Årligen.

Fem år efter avslutad behandling utan återfall kan man i regel avsluta kontrollerna av en icke-transplanterad patient. Primärvården meddelas för kännedom, eller så utremitteras patienten dit. Den behandlande hematologiska enheten har dock fortsatt ansvar för rapporte­ringen till AML-registret.

Nästa kapitel
21 Underlag för nivåstrukturering