Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Kärl

Strålbehandling som omfattar stora blodkärl kan ge livshotande sena biverkningar i form av stenoser, aneurysm och vaskulära malformationer.

10.1

Riskfaktorer

Strålbehandling med över 40 Gy mot en artär, t.ex. a. carotis eller a. subclavia (Bowers et al., 2005; De Bruin et al., 2009; Hull et al., 2003; Scott et al., 2009; Shankar et al., 2008)verkar innebära en 2–6 gånger ökad risk för symtomgivande kärlförändringar, med en absolut risk som sannolikt ligger under 10 %. Risken är dosberoende. Ingen av de studier som visat detta har utförts på enbart patienter som behandlats som barn.

10.2

Målsättning

Målet med uppföljningen är att hitta patienter med kärlförändringar för att förbygga stroke.

10.3

Uppföljning

Det finns inga klara internationella rekommendationer för vilka patienter som ska screenas, och inte heller hur detta bör göras. I COG guidelines 2013 finns följande förslag: Patienter som fått över 40 Gy mot halsen kan undersökas med doppler 10 år efter strålbehandlingen och därefter vid symtom. Dessa individer bör därför följas kliniskt med palpation av pulsar, auskultation av carotis, mätning av blodtryck i båda armarna, neurologstatus och klinisk undersökning av armarna avseende dålig färg eller kyla.

Patienter med patologiska fynd bör remitteras till kärlkirurg eller annan lämplig specialist.

10.4

Handläggning av patienter med kärlstenoser

Om det är möjligt bör patienter med kärlstenoser bli föremål för en förebyggande operation. Man bör också undersöka om patienten har andra kända riskfaktorer för kärlsjukdom (övervikt, höga blodfettnivåer, hypertoni, diabetes, ärftlighet m.m.) och i så fall vidta åtgärder och i förkommande fall remittera patienten till lämplig specialist.

10.5

Kunskapsunderlag

Strålbehandling med stora kärl i strålfältet kan ge livshotande sena biverkningar i form av stenoser, aneurysm och vaskulära malformationer, vilket i sin tur kan orsaka stroke (Travis et al., 2012). Detta beror på att stråldoser över en viss nivå kan orsaka olika typer av förändringar i kärlväggarna, vilket kan ge upphov till tromber (B. Morris et al., 2009). Det finns i litteraturen inga data om incidensen av kärlförändringar hos dessa patienter.

När man ska överväga screening av dessa patienter är det viktigt att hålla i minnet att det kan vara tekniskt svårt att göra endarterektomi inom det strålbehandlade området (Narins et al., 2006), vilket betyder att en emboli hos dessa personer är extra svår att behandla.

Nästa kapitel
11 Hörsel och balans