Till sidinnehåll

Kärl

Strålbehandling som omfattar stora blodkärl kan ge livshotande sena komplikationer i form av stenoser, aneurysm och vaskulära malformationer.

10.1

Riskfaktorer

Strålbehandling med över 40 Gy mot en artär, t.ex. arteria carotis eller arteria subclavia 119120121122123, verkar innebära en 2–6 gånger ökad risk för symtomgivande kärlförändringar, med en absolut risk som sannolikt ligger under 10 %. Risken är dosberoende. Ingen av de studier som visat detta har utförts på enbart patienter som behandlats som barn.

10.2

Målsättning

Målet med uppföljningen är att hitta patienter med kärlförändringar för att förbygga stroke.

10.3

Uppföljning

Det finns inga klara internationella rekommendationer för vilka patienter som ska screenas för kärlförändringar, och inte heller hur detta bör göras. I riktlinjerna för uppföljning från Children’s Oncology Group (COG) från 2013 124 finns följande förslag: Patienter som fått över 40 Gy mot halsen kan undersökas med doppler 10 år efter strålbehandlingen och därefter vid symtom. Dessa individer bör därför följas kliniskt med palpation av pulsar, auskultation av arteria carotis, mätning av blodtryck i båda armarna, neurologstatus och klinisk undersökning av armarna för att upptäcka dålig färg eller kyla.

Patienter med patologiska fynd bör remitteras till en kärlkirurg eller annan lämplig specialist.

10.4

Handläggning av patienter med kärlstenoser

Om det är möjligt bör patienter med kärlstenoser opereras i förebyggande syfte. Man bör också undersöka om patienten har andra kända riskfaktorer för kärlsjukdom (övervikt, höga blodfettsnivåer, hypertoni, diabetes, ärftlighet med mera) och i så fall vidta åtgärder och i förkommande fall remittera patienten till en lämplig specialist.

10.5

Kunskapsunderlag

Strålbehandling med stora kärl i strålfältet kan ge livshotande sena komplikationer i form av stenoser, aneurysm och vaskulära malformationer, vilket i sin tur kan orsaka stroke 125. Anledningen är att stråldoser över en viss nivå kan orsaka olika typer av förändringar i kärlväggarna, vilket kan ge upphov till tromber 126. Litteraturen ger inga data om incidensen av kärlförändringar hos dessa patienter.

När man överväger screening av dessa patienter är det viktigt att hålla i minnet att det kan vara tekniskt svårt att göra en endarterektomi inom det strålbehandlade området 127, vilket betyder att en emboli hos dessa personer är extra svår att behandla.