Till sidinnehåll

Vårdprogramgrupp

32.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av två personer per regionalt cancercentrum som representerar barn- och vuxenonkologi samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientgruppen. Gruppen har inkluderatett stort antal adjungerade författare från olika medicinska specialiteter. Utöver detta har patientföreträdare deltagit. 

32.1.1

Ordförande

Cecilia Petersen, med.dr, överläkare, Karolinska Universitetsjukhuset, RCC Stockholm/Gotland

32.1.2

Övrig vårdprogramsgrupp

 • Anna-Maja Svärd, överläkare, Norrlands universitetssjukhus, RCC Norr
 • Per-Erik Sandström, med .dr,överläkare, Norrlands universitetssjukhus, RCC Norr
 • Ulla Martinsson, med.dr, överläkare, Akademiska sjukhuset, RCC Mellansverige
 • Per Frisk, docent, överläkare, Akademiska sjukhuset, RCC Mellansverige
 • Stefan Söderhäll, med.dr, överläkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus, RCC Stockholm/Gotland
 • Mikael Behrendtz, överläkare, Universitetssjukhuset i Linköping, RCC Sydöst
 • Måns Agrup, överläkare, Universitetssjukhuset i Linköping, RCC Sydöst
 • Thomas Björk Eriksson, docent, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, RCC Väst
 • Marianne Jarfelt, docent, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, RCC Väst
 • Lars Hjorth, docent, överläkare, Skånes universitetssjukhus, RCC Syd
 • Caroline Bogefors, med.dr, bitr. överläkare, Skånes universitetssjukhus, RCC Syd
 • Cecilia Follin, med.dr, leg. sjuksköterska, Skånes universitetssjukhus, RCC Syd
32.1.3

Adjungerade författare

 • Agneta Månsson Broberg, med.dr, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Alexander Giwercman, professor, överläkare, Skånes universitetssjukhus
 • Anders Wideskott, patientföreträdare 
 • André Idegård, patientföreträdare       
 • Ann Sörbo, med.dr, överläkare, Södra Älvsborgs sjukhus
 • Ann Thurin Kjellberg, docent, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Anna Börjesson, med.dr, överläkare, Skånes universitetssjukhus
 • Anna Hafström, docent, överläkare, Skånes universitetssjukhus
 • Anna Sällfors Holmqvist, docent, specialistläkare, Skånes universitetssjukhus
 • Annika Asketun, verksamhetsutvecklare, Regionalt cancercentrum sydöst
 • Annika Sjövall, docent, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Arja Harila-Saari, professor, överläkare, Uppsala universitet
 • Britt Eden Engström, docent, överläkare, Akademiska sjukhuset
 • Cecilia Langensköld, överläkare, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
 • Charlotta All-Eriksson, med.dr, överläkare, St. Eriks sjukhus
 • Charlotte Höybye, docent, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Christina Jacobsson, leg. psykolog, BarnReHab Skåne
 • Christoffer Erstedt, läkare, Akademiska sjukhuset
 • Daniel Molin, docent, överläkare, Akademiska sjukhuset
 • Else Marie Rasmussen, med.lic., leg. sjuksköterska/sexolog, Skånes universitetssjukhus
 • Eva Marie Erfurth, professor, överläkare, Skånes universitetssjukhus
 • Hanna Eriksson, docent, specialistläkare, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Hans Fors, med.dr, överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset
 • Helena Magnusson, överläkare, BarnReHab Skåne
 • Helena Mörse, med.dr, överläkare, Skånes universitetssjukhus
 • Ingela Kristiansen, med. dr, överläkare, Akademiska barnsjukhuset
 • Ingrid Hagberg van´t Hooft    , med.dr, leg. psykolog/leg. psykoterapeut, Karolinska Institutet
 • Ingrid Tonning Olsson, fil.dr, leg. psykolog, Skånes universitetssjukhus
 • Jens Böhmer, överläkare, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
 • Johann Zdolsek, med.dr, överläkare, Universitetssjukhuset i Linköping
 • Johanna Hansson Wennerblom, med.dr, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Johanna Mårtensson, leg. sjuksköterska, Skånes universitetssjukhus
 • Jon Sigurdsson, bitr. överläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus
 • Karin Bergmark, med.dr, överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset
 • Karin Garming Legert, med.dr, övertandläkare, Karolinska Institutet
 • Karin Mellström, patientföreträdare    
 • Katrin Östlund, överläkare, Blekingesjukhuset
 • Kenny Rodrigez Wallberg, professor, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Lena Eskilson Falck, leg. kurator/leg. psykoterapeut, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
 • Lisa Sartz, med.dr, överläkare, Skånes universitetssjukhus
 • Magnus Rizell, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Malin Lönnerblad, fil.dr, specialpedagog, Astrid Lindgrens barnsjukhus 
 • Maria Elfving, docent, överläkare, Skånes universitetssjukhus
 • Maria Karlsson, med.dr, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Olof Ståhl, med.dr, överläkare, Skånes universitetssjukhus
 • Oskar Ragnarsson, docent, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Patrik Romerius, med.dr, överläkare, Skånes universitetssjukhus
 • Per Ljungman, professor, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Peter Barany, docent, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Sten-Erik Bergström, med.dr, överläkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus
 • Trausti Oskarsson, barnonkolog, Astrid Lindgrens barnsjukhus
 • Ulrica Samuelsson, leg. kurator, H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
32.2

Tidigare medlemmar i vårdprogramgruppen

Följande personer har medverkat till tidigare versioner av vårdprogrammet:

Anna Nilsson, Anne Wretman. Birgitta Lannering, Chichi Malmström, Cristina Eklund, Eva Nylander, Hasse Ejnell, Jacek Winiarski., Karin Leifland, Kirsti Pekkanen, Mariann Grufman, Marie Eliasson-Hofvander, Marie Eliasson-Hofvander, Stanislaw Garwicz, Stefan Sjöberg, Torben Ek, Ulf Thilén

32.3

Jäv och andra bindningar

Jävsdeklarationer från 2020–2021 finns från samtliga medlemmar i nationella vårdprogramgruppen. Kapitelförfattare och övriga ansvariga är utvalda så att de ska ha expertkunskap inom sina respektive områden. Utifrån befintliga jävsdeklarationer finns ingen relevant jävsproblematik för innehållet i kapitlen, inkluderande evidensgradering och slutsatser.

32.4

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Cecilia Petersen till vårdprogramgruppens ordförande.

Remissversionen av vårdprogrammet har publicerats öppet på cancercentrum.se. Remissversionen har gått till regionernas linjeorganisationer för kommentarer om organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet samt till specialist-, professions- och patientföreningar för övriga synpunkter på innehållet. Under remissrundan har nedan listade organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll. Utöver dessa har svar inkommit från enskilda kliniker och enskilda företrädare för patienter och profession.

 • AKO Skåne (Allmänläkarkonsult Region Skåne)
 • Arbetsmiljöverket
 • Barncancerfonden
 • E – hälsomyndigheten
 • SKR:s Kvinnofridssatsning
  LPO Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin, Region Skåne
 • Läkemedelsverket
 • Nationell vårdprogramsgrupp cancerrehabilitering
 • Nationell arbetsgrupp ärftlig cancer
 • Norra sjukvårdsregionen
 • Regionalt cancercentrum Mellansverige
 • Region Blekinge
 • Region Gävleborg
 • Region Halland
 • Region Kronoberg
 • Region Skåne
 • Region Stockholm
 • Region Värmland
 • Region Örebro län
 • Riksföreningen för skolsköterskor
 • SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
 • Svenska BMT gruppen
 • SWEDPOS
 • Svensk Kuratorsförening
 • Svensk Neurokirurgisk Förening
 • Svensk sjuksköterskeförening
 • Svenska Hjärntumörföreningen 
 • Svenska logopedförbundet
 • Svenska rehab nätverket för barn med förvärvad hjärnskada
 • Sveriges Arbetsterapeuters
 • Sydöstra sjukvårdsregionens
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
 • Västra Götalandsregionen

Efter en sammanställning av de inkomna synpunkterna, och en revidering som följd av den, har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen och fastställts av RCC i samverkan.