Till sidinnehåll

Palliativ vård och insatser

Målsättningen inom den palliativa onkologiska vården är att bevara patientens självbild och självbestämmande och att patient och närstående är delaktiga i vård och behandling för att uppnå en fungerande vardag och livskvalitet. En individuell vårdplan i samråd med patient och närstående är en förutsättning för en god palliativ omvårdnad.

För patienter i WHO performance status 4 där all onkologisk behandling är uttömd eller olämplig på grund av att nyttan med behandling (exempelvis strålbehandling, systemisk behandling med radiojod, TKI eller cytostatika) inte förväntas vara till gagn för patienten, bör patienten remitteras till ett palliativt team eller hospice där symtomlindrande åtgärder kan anpassas individuellt. De allra flesta patienter som avlider av tyreoideacancer idag gör det till följd av generell sjukdom och inte på grund av den lokala tumörväxten på halsen. I händelse av att tumörtillväxt på halsen med risk för kvävning som följd utgör det allvarligaste hotet kan palliativ sedering vara en god symtomlindring.

I övrigt hänvisas till det Nationella vårdprogrammet för palliativ vård.