Till sidinnehåll

Primärvårdens roll

 Primärvårdens uppgift är initialt att utreda patienter som söker med knöl i tyreoidea, se länk på 1177 Vårdguiden

Symtom som är oftare förknippade med cancer bör särskilt uppmärksammas och utredas enligt Standardiserat Vårdförlopp (SVF) för Sköldkörtelcancer. Dessa symtom är:.

 • En nytillkommen eller växande fast knöl i tyreoidea. 
 • En knöl i tyreoidea: 
  • med förekomst av tyreoideacancer i släkten
  • med anamnes på joniserande strålning mot halsen
  • < 20 eller > 60 år, speciellt hos män.
 • Oförklarlig heshet eller röstförändring hos en individ med struma.
 • Förstorade, malignitetsmisstänkta lymfkörtlar på halsen.
 • Stridor (vanligen ett fynd vid avancerad cancer varför patienter med dessa besvär ska handläggas akut).

Efter avslutad cancerbehandling och cancerkontroller remitteras patienten till primärvården för fortsatt tyroxinbehandling. Den inledande suppressionsdosen av tyroxin ska då redan ha minskats till substitutionsdos. 

Målvärdet för substitutionsdosen med tyroxin är ett TSH-värde i det nedre referensintervallet (TSH 0,5-2,0 mIE/L) och att patienten bedöms eutyreoid.