Till sidinnehåll

Egenvård

22.1

Nationella riktlinjer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder är användbara även under cancerbehandlingen. De innehåller kunskaps- och beslutsstöd i mötet med patienten och rekommenderar olika typer av rådgivning.

22.2

Rökning

Om patienten är rökare bör kontaktsjuksköterskan informera om rökningens negativa effekter vid operation och strålbehandling, och hänvisa patienten till rökavvänjning via primärvården eller den specialiserade vården som kan ge hjälp med rökstopp 101102103104105106107. Patienterna kan också ringa den nationella Sluta röka-linjen 020-84 00 00. 

22.3

Komplementär och alternativ medicin (KIM)

Kontaktsjuksköterskan bör informera patienten om att komplementär och integrativ medicin kan påverka effekterna av cancerläkemedel 108109.
Se mer information på RCC hemsida (Komplementär och alternativ medicin)

22.4

Alkohol

Kontaktsjuksköterskan bör rekommendera patienten att vara uppmärksam på sina alkoholvanor under alla typer av cancerbehandling. Alkohol kan öka risken för komplikationer och biverkningar 110111112.

Patienter som vill ha stöd för att förändra sina alkoholvanor kan ringa den nationella Alkohollinjen 020-84 44 48.

22.5

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet har påvisat sig ge positiva effekter på muskelstyrka, kondition, livskvalitet och trötthet för patienter med flera olika cancerdiagnoser och är en viktig del av cancerrehabiliteringen, FYSS – fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Även patienter med obotlig cancer kan få förbättrad livskvalitet och fungera bättre i sina dagliga liv med hjälp av fysisk aktivitet. Till detta kommer de hälsovinster som finns för friska individer.

22.6

Matvanor

Patienten bör informeras om att inte ta sina tyroxintabletter i direkt anslutning med kalkrik föda (till exempel mjölkprodukter), eftersom upptaget av medicinen kan påverkas. För instruktion och administrering av läkemedel se FASS Allmänhet.