Till sidinnehåll

Underlag för nivåstrukturering

Nivåstrukturering av cancervård (och annan sjukvård) är ett relativt nytt begrepp. Struktureringen syftar till att bygga ett sjukvårdssystem där varje åtgärd utförs på bästa möjliga nivå vad avser i första hand behandlingskvalitet och patientsäkerhet, i andra hand ekonomi, bekvämlighet och regionala hänsyn. Vi har därför identifierat tre olika nivåer, i vilka en patient kan befinna sig i olika delar av vårdkedjan. Det är viktigt att notera att en patient kan ha en dynamisk förflyttning mellan olika vårdnivåer i olika perioder.

Följande nivåer har etablerats:

  1. Vårdcentraler, närsjukhus, specialistsjukhus, palliativ vård.
  2. Centrallasarett eller Länssjukhus. Organspecialist med intresse för och god kompetens att handlägga flertalet fall och som har möjlighet till kontakt med MDK.
  3. Universitetssjukhus. MDK inom sjukhuset med väl subspecialiserad specialistsjukvård.

Många patienter med tyreoideacancer söker som första instans primärvården på grund av en knöl på halsen. Patienten remitteras därefter för behandling eller fortsatt utredning till nästa nivå (B eller C) enligt ovan. De flesta patienter kan handläggas helt inom nivå B. Det finns emellertid vissa kategorier av patienter med tyreoideacancer som endast bör handläggas på nivå C. Till dessa hör avancerad differentierad tyreoideacancer, anaplastisk tyreoideacancer samt medullär tyreoideacancer. Tyreoideacancer hos barn är ovanligt och ställer stora krav på vana vid denna typ av kirurgi, varför vården ska samlas hos få specialister med stor erfarenhet (nivå C).