Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppen

30.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen som tagit fram vårdprogrammet består av en representant per regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit.

30.2

Vårdprogramgruppens medlemmar

Jakob Dahlberg, ordförande, Överläkare kirurgi, Västra regionen

Joakim Hennings, Universitetslektor, kirurgi, Norra regionen

Pernilla Asp, Överläkare onkologi, Södra regionen

Oliver Gimm, Professor kirurgi, Sydöstra regionen

Gabriella Bjerring, Sjuksköterska, Region Stockholm/Gotland

Anders Höög, Docent patologi, Sydöstra regionen

Catharina Ihre-Lundgren, Docent kirurgi, Region Stockholm/Gotland

Martin Almquist, Docent kirurgi, Södra regionen

Maria Sandström, Universitetslektor onkologi, Norra regionen

Olov Norlén, Docent kirurgi Region Mellansverige

Jan Tennvall, Professor onkologi, Södra regionen

Viveka Bergman, Överläkare onkologi, Sydöstra regionen

Göran Wallin, Professor kirurgi, Region Mellansverige

Christofer Juhlin, Docent patologi, Region Stockholm/Gotland

Karin Jogeland, Kontaktsjuksköterska, Västra regionen

Peter Lakwijk, Patientgruppsrepresentant, Svenska Sköldkörtelföreningen

30.3

Adjungerade författare

Henryk Domanski, Docent cytologi, Södra regionen

Anders Isaksson, Docent klinisk kemi, Södra regionen

Anders Sundin, Professor radiologi, Region Mellansverige

Joachim Nilsson, Sjukhusfysiker, Nuklearmedicin, Region Stockholm/Gotland

Språkgranskning               Anki Mattson, Språkkonsulterna

Referenshanterare            Anna Pedersen, Lihme Research och Healthcare

Stödjande RCC: RCC Väst

Malin Samuelsson, utvecklingsledare vård

Susanne Amlser Nordin, administrativ koordinator

Christian Staf, statistiker

Claudia Adok, statistiker

30.4

Jäv och andra bindningar

Medlemmarna har inga pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer kan fås från Regionalt cancercentrum väst.

30.5

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC i samverkan, vilken utsett Jakob Dahlberg till vårdprogramgruppens ordförande.

Remissversionen av vårdprogrammet har publicerats öppet på cancercentrum.se. Remissversionen har gått till regionernas linjeorganisationer för att få kommentarer om organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet samt till specialist-, professions- och patientföreningar för att få övriga synpunkter på innehållet. Under remissrundan har nedan listade* organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll. Utöver dessa har svar inkommit från enskilda kliniker och enskilda företrädare för patienter och profession.

 • Region Blekinge
 • Region Dalarna
 • Region Kronoberg
 • Region Halland
 • Region Jönköping
 • Region Skåne
 • Region Västmanland
 • Närhälsan VGR
 • Norra sjukvårdsregionen
 • Region Uppsala
 • Region Östergötland
 • Region Stockholm
 • ÖNH Örebro
 • E-hälsomyndigheten
 • SBU
 • VP-gruppen cancerrehabilitering, RCC Syd
 • Patient och Närståenderådet (PNR), RCC Väst
 • Sveriges arbetsterapeuter
 • Svensk förening för allmän medicin (SFAM)
 • Svensk förening för klinisk genetik och genomik (SFMG)
 • Sjuksköterskor i cancervård, Svensk sjuksköterskeförening
 • SWEDPOS Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering
 • Sköldkörtelförbundet

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna, och revidering som följd av dem, har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen och fastställts av RCC i samverkan.