Till sidinnehåll

Palliativ vård och insatser

19.1

Palliativ vård och insatser för patienter med ALL

Här anges endast de insatser som är speciella för patienter med ALL. I övrigt hänvisar vi till det nationella vårdprogrammet för palliativ vård.

Patienter som inte anses tåla remissionssyftande behandling bör erbjudas palliativ vård. I den ingår bromsande behandling, såsom TKI, steroider, vinkristin eller perorala cytostatika för att lindra sjukdomssymtom, samt infektionsbehandling, blodprodukter och psykosocialt stöd med syfte att främja livskvaliteten. Palliativ vård i livets slutskede bör erbjudas när döden anses vara oundviklig inom en överskådlig framtid. Inför övergång till palliativ vård i livets slutskede bör patienten och de närstående erbjudas ett brytpunktssamtal.

Vården kan ges via en hematolog- eller medicinmottagning, via hemsjukvård eller som avancerad sjukvård i hemmet. Lokala rutiner får gälla.

19.2

Brytpunktssamtal

Ett brytpunktssamtal med patienten och de närstående är aktuellt om läkaren identifierar palliativa vårdbehov och bedömer att det huvudsakliga målet med vården har ändrats från att vara kurativt till att vara lindrande. Vid samtalet ska innehållet i vården diskuteras utifrån patientens tillstånd, behov och önskemål. Brytpunktssamtal kan hållas vid ett eller flera tillfällen och det är viktigt att involvera kontaktsjuksköterskan eller en sjuksköterska. Samtalet är viktigt eftersom det ger patienten en möjlighet att besluta hur hen vill ha det under den sista tiden.

Brytpunktssamtalet ska dokumenteras i journalen av den behandlande läkaren.

19.3

Närståendepenning

Närstående personer kan få närståendepenning om de avstår från arbete för att vara ett stöd för patienten, vid svår sjukdom. Med svår sjukdom menas sådana sjukdomstillstånd som innebär ett påtagligt hot mot patientens liv.

Information om hur man ansöker om närståendepenning finns på Försäkringskassans webbplats.

Vid behov kan närstående få hjälp och råd med sådan ansökan av kuratorn.