Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppen

28.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av ordförande, en representant per regionalt cancercentrum, patologrepresentant och omvårdnadsrepresentant som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde.

28.2

Vårdprogramgruppens medlemmar

Helene Hallböök (ordförande) överläkare, docent, Akademiska sjukhuset, RCC Uppsala‑Örebro

Rose-Marie Amini, överläkare, professor, Akademiska sjukhuset, RCC Uppsala-Örebro

Piotr Koslowski, överläkare, med.dr., Örebro universitetssjukhus, RCC Uppsala-Örebro

Antonio Izarra, överläkare, Norrlands universitetssjukhus, RCC Norr

Jóel Jóelsson, specialistläkare, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, RCC Stockholm‑Gotland

Lucia Ahlberg, överläkare, Linköpings universitetssjukhus, RCC Sydöst

Hege Gravdahl Garelius, överläkare, med.dr., Sahlgrenska universitetssjukhuset, RCC Väst

Inger Andersson, sjuksköterska, med.dr., Sahlgrenska universitetssjukhuset, RCC Väst

Petra Lindroos Kölqvist, sjuksköterska, Sahlgrenska universitetssjukhuset, RCC Väst

Beata Tomaszewska-Toporska, överläkare, Skånes universitetssjukhus, RCC Syd

28.3

Adjungerade författare

Emma Lennmyr, ST-läkare, med. dr., Akademiska sjukhuset, RCC Uppsala-Örebro

Andreea Moicean, överläkare, Södersjukhuset, RCC Stockholm‑Gotland

Stella Wei, specialistläkare, med.dr., Sahlgrenska universitetssjukhuset, RCC Väst

Karin Karlsson, överläkare, VO Hematologi, onkologi och strålningsfysik, Skånes universitetssjukhus, RCC Syd

Anna Lübking, överläkare, VO Hematologi, onkologi och strålningsfysik Skånes universitetssjukhus, RCC Syd

28.4

Tidigare medlemmar i vårdprogramgruppen

Följande personer har medverkade till versioner av den nationella riktlinje som föregick vårdprogrammet: Maria Åström, Erik Hulegårdh, Per Bernell.

28.5

Jäv och andra bindningar

Medlemmarna i den nationella vårdprogramgruppen har inga pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer går att få från Regionalt cancercentrum i Uppsala-Örebro.

28.6

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Helene Hallböök till vårdprogramgruppens ordförande.

Remissversionen av vårdprogrammet har publicerats öppet på cancercentrum.se. Remissversionen har gått till landstingens linjeorganisationer för kommentarer om organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet samt till specialist-, professions- och patientföreningar. Under remissrundan har nedan listade organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll. Utöver dessa har svar inkommit från enskilda kliniker och enskilda företrädare för patienter och profession.

 • Amgen
 • Dietisternas Riksförbund
 • Läkemedelsrådet i Region Skåne
 • Patient och Närståenderåd RCC
 • Pfizer
 • RCC:s nationella arbetsgrupp för cancerläkemedel (NAC)
 • RCC:s nationella arbetsgrupp för cancerrehabilitering
 • RCC:s nationella arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan
 • Sjuksköterskor i cancervård
 • Svensk Förening för Hematologi
 • Svensk Förening för Medicinsk Radiologi
 • Svensk Förening för Palliativ Medicin
 • Svensk Förening för Psykosocial Onkologi & Rehabilitering
 • Svensk sjuksköterskeförening
 • Svenska benmärgstransplantationsgruppen
 • Sveriges arbetsterapeuter

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna, och revidering som följd av den, har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen, fastställts av RCC:s samverkansnämnd och publicerats på RCC:s hemsida.