Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppen

28.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av ordförande, en representant per regionalt cancercentrum, patologrepresentant och omvårdnadsrepresentant som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde.

28.2

Vårdprogramgruppens medlemmar

Helene Hallböök (ordförande), docent, överläkare, sektionen för hematologi, Akademiska sjukhuset, RCC Mellansverige

Rose-Marie Amini, professor, överläkare, enheten för patologi, Akademiska sjukhuset, RCC Mellansverige

Piotr Koslowski, med.dr, överläkare, hematologisektionen, Örebro universitetssjukhus, RCC Mellansverige

Antonio Izarra, överläkare, hematologisektionen, Norrlands universitetssjukhus, RCC Norr

Jóel Jóelsson, specialistläkare, medicinsk enhet hematologi, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, RCC Stockholm Gotland

Sofia Dovborg, sjuksköterska, medicinsk enhet hematologi, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, RCC Stockholm Gotland

Thomas Erger, överläkare, hematologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, RCC Sydöst

Hege Gravdahl Garelius, med.dr, överläkare, hematologiska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, RCC Väst

Inger Andersson, med.dr, sjuksköterska, hematologiska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, RCC Väst

Petra Lindroos Kölqvist, sjuksköterska, hematologiska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, RCC Väst

Beata Tomaszewska-Toporska, överläkare, VO Hematologi, onkologi och strålningsfysik, Skånes universitetssjukhus, RCC Syd

Emma Lennmyr, specialistläkare, med.dr, sektionen för hematologi, Akademiska sjukhuset, RCC Mellansverige

Stella Wei, specialistläkare, med.dr, hematologiska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, RCC Väst

Anna Lübking, överläkare, VO Hematologi, onkologi och strålningsfysik, Skånes universitetssjukhus, RCC Syd

Alicja Markuszewska-Kuczynska, överläkare, medicinsk enhet CAST, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, RCC Stockholm Gotland

Maria Ljungqvist, överläkare, medicinsk enhet hematologi, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, RCC Stockholm Gotland

28.3

Tidigare medlemmar i vårdprogramgruppen

Följande personer har medverkat till versioner av den nationella riktlinje som föregick vårdprogrammet och tidigare versioner av vårdprogrammet: Maria Åström, Erik Hulegårdh, Per Bernell, Karin Karlsson, Lucia Ahlberg och Andreea Moicean.

28.4

Jäv och andra bindningar

Medlemmarna i den nationella vårdprogramgruppen har inga pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer går att få från Regionalt cancercentrum Mellansverige.

28.5

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Helene Hallböök till vårdprogramgruppens ordförande.

Remissversionen av vårdprogrammet har publicerats öppet på cancercentrum.se. Remissversionen har gått till regionernas linjeorganisationer för kommentarer om organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet samt till specialist-, professions- och patientföreningar. Under remissrundan har nedan listade organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll. Utöver dessa har svar inkommit från läkemedelsföretag, enskilda kliniker och enskilda företrädare för patienter och profession.

 • Akademiskt primärvårdscentrum, Region-Stockholm
 • Nationell arbetsgrupp för cancerläkemedel (NAC)
 • Nationella arbetsgruppen för cancerprevention
 • Nationella primärvårdsrådet
 • NPO Tandvård
 • Primärvårdskvalitet
 • Regionalt programområde Stockholm-Gotland
 • Regionalt programområde rehabilitering habilitering och försäkringsmedicin, Region Stockholm-Region Gotland
 • Region Jönköpings län
 • Region Kalmar län
 • Region Östergötland
 • Svensk förening för hematologi
 • Svensk förening för nuklearmedicin
 • Svensk Sjuksköterskeförening
 • Sjuksköterskor i cancervård
 • Svenska BMT-gruppen
 • Sveriges arbetsterapeuter
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
 • Patient- och närståenderådet RCC Väst
 • Region Halland
 • Region Kronoberg
 • Region Skåne
 • Region Stockholm
 • Region Värmland
 • Region Västmanland
 • Region Örebro län
 • Bild- och funktionsmedicinskt centrum, Akademiska Sjukhuset
 • Västra Götalandsregionen

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna, och revidering som följd av den, har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen och fastställts av RCC i samverkan.