Till sidinnehåll

Egenvård

Rekommendation

Information om egenvård bör ges till patienten, både muntligt och skriftligt.

21.1

Levnadsvanor

Levnadsvanorna bör uppmärksammas hos varje patient och patienten bör få personcentrerad information om levnadsvanor (tobak, alkohol, drogmissbruk, fysisk aktivitet, matvanor), se Understödjande vård.

21.2

Komplementär och alternativ medicin

I samrådet kring cancerbehandling bör vårdpersonalen fråga om patienten använder andra behandlingsmetoder än de som vårdteamet rekommenderar.

Vårdpersonalen får inte rekommendera behandlingsmetoder som saknar stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet.

I de fall patienten väljer en annan behandling än den som vårdteamet rekommenderar, ska detta respekteras. Patienten bör erbjudas information om eventuella interaktioner. (Nationellt vårdprogram cancerrehabilitering)

21.3

Solvanor

Informera patienten om att vara försiktig med att vistas i starkt solljus i samband med cytostatikabehandling eftersom huden då är mer känslig för solljus. Patienten bör rekommenderas att använda solskydd med hög solskyddsfaktor och vistas i skuggan.

21.4

Akut kontakt med en hematologenhet

Informera patienten om att omedelbart höra av sig till närmaste sjukhus om hen får feber över 38,0 °C, hosta, andfåddhet, buksmärtor, tecken på djup ventrombos, blödning, blåsor i huden (bältros), diarré eller kräkningar.

21.5

Kunskap och stöd

Informera patienten och de närstående om patientföreningen Blodcancerförbundet och Cancerfonden. Här finns aktuell och saklig information om bland annat diagnos, sex och cancer, cytostatikabehandling, att vara närstående och vad som händer efter cancerbeskedet.

Genom patientföreningen kan man även få en stödperson. Blodcancerförbundets stödpersonsverksamhet riktar sig till patienter och närstående. För patienter mellan 16-30 år finns också möjlighet till information och stöd via Ung cancer.