Till sidinnehåll

Ph-positiv ALL Behandlingsprotokoll yngre patienter

  • Biologisk ålder under 60 år
  • I behandlingen ingår även CNS-profylax, se avsnitt 12.1.1.1.
  • Om patienten är kandidat för allo-HSCT – kontakta regionalt transplantationscentrum tidigt

Tablett imatinib 600 mg ges dagligen under hela behandlingsperioden.

Intratekalt metotrexat ges enligt avsnitt 12.1.1. Ges inte samma dag som högdos cytosar. Observera att daunorubicin i ABCDV endast ges dag 1 och 2 (vilket är en reduktion från de ursprungliga riktlinjerna) och att mini-VABA ges som konsolidering eller reinduktion.

ABCDV (remissionsinduktionsbehandling)

Preparat

Dos (infusionstid)

Dag

Ara-C (cytosar)#

3 000 mg/m2 var 12:e timme intravenöst (2 timmar)

1, 2 och 3

Betametason

20 mg/m2 peroralt

1, 2, 3, 4 och 5

Cyklofosfamid

600 mg/m2 intravenöst (30 minuter)

1

Daunorubicin

30 mg/m2 intravenöst (6 timmar)

1 och 2

Vinkristin

2 mg (totaldos) intravenöst (15 minuter)

1

#Lokal steroidbehandling för ögonen dag 1–4.

Mini-VABA (konsolidering)

Preparat

Dos (infusionstid)

Dag

Vinkristin

2 mg (totaldos) intravenöst (15 minuter)

1

Amekrin§

200 mg/m2 intravenöst (2 timmar)

1 och 2

Betametason

20 mg/m2 peroralt

1, 2, 3, 4 och 5

Ara-C (cytosar)#

3 000 mg/m2 intravenöst 1 gång/dag (2 timmar)

1, 2 och 3

§Observera risken för allvarliga hjärtarytmier i anslutning till amekrinbehandling.

#Lokal steroidbehandling för ögonen dag 1–4.

BCDE (konsolidering)

Preparat

Dos (infusionstid)

Dag

Betametason

20 mg/m2 peroralt

1, 2, 3, 4 och 5

Cyklofosfamid

1 000 mg/m2 intravenöst (30 minuter)

1

Daunorubicin

45 mg/m2 intravenöst (6 timmar)

1 och 2

Etoposid

100 mg/m2 intravenöst (1 timme)

1, 2, 3, 4 och 5


MAP (konsolidering endast för vissa högriskpatienter)

Preparat

Dos (infusionstid)

Dag

Högdos metotrexat

1 500 mg/m2 intravenöst (24 timmar infusion)

(1/10 av dos under 1 timme och 9/10 under kommande 23 timmar)*

1 och 15

Leukovorinrescue

Start 42 timmar efter start av metotrexatinfusion

 

PEG-asparaginas

(Oncaspar)

1 000 E/m2 (2 timmar intravenös infusion alternativt intramuskulärt)

2 och 16

Merkaptopurin (6-MP)

60 mg/m2 peroralt (reduktion om TPMT-mutation)

1–21

*Se även bilaga 10 och 11 om alkalisering av urin, vätska med mera.

Observera ökad risk för levertoxicitet vid kombinationen av asparaginas och imatinib. Om behandlingen behöver förändras på grund av leverpåverkan bör asparaginas och inte imatinib uteslutas.

Underhållsbehandling vid Ph-positiv ALL

Underhållsbehandling med tablett imatinib 600 mg dagligen. Om byte av TKI skett ges vald TKI som underhållsbehandling.

Observera att metotrexat och merkaptopurin inte ingår i underhållsbehandlingen vid Ph-positiv ALL. Reinduktionskurer ges varannan månad under det första året samt var tredje månad under det andra året. Underhållsbehandling ges till de patienter som inte genomgår allo-HSCT.

Tillsvidarebehandling med TKI ges till de patienter som fortfarande är i remission vid avslutad underhållsbehandling (2 år efter behandlingsstart).

Reinduktion första året i remission, ges varannan månad

Preparat

Dos (infusionstid)

Dag

Daunorubicin

40 mg/m2 intravenöst (6 timmar)

1

Vinkristin

2 mg (totaldos) intravenöst (15 minuter)

1

Prednisolon

60 mg/m2 peroralt

1–7

 
Reinduktion, andra året i remission, ges var tredje månad

Preparat

Dos

Dag

Ara-C/cytarabin

60 mg/m2 x 1 subkutant

1–5

Tioguanin

80 mg/m2 peroralt

1–5

Prednisolon

60 mg/m2 peroralt

1–5