Till sidinnehåll

Ph-positiv ALL Behandlingsprotokoll yngre patienter

  • Biologisk ålder under 60 år
  • I behandlingen ingår även CNS-profylax, se 13.1.2.
  • Om patienten är kandidat för allogen hSCT – kontakta regionalt transplantationscentrum tidigt

 

Tablett imatinib 600 mg ges dagligen under hela behandlingsperioden.

Intratekalt metotrexat ges enligt avsnitt 13.1.2 CNS-profylax. Observera att daunorubicin i ABCDV endast ges dag 1 och 2 (vilket är en reduktion från de ursprungliga riktlinjerna) och att mini-VABA ges som konsolidering om komplett morfologisk remission uppnåtts.

ABCDV (remissionsinduktionsbehandling)

Preparat

Dos (infusionstid)

Dag

Ara-C (cytosar)#

3 000 mg/m2 var 12:e tim intravenöst (2 tim)

1, 2 och 3

Betametason

20 mg/m2 peroralt

1, 2, 3, 4 och 5

Cyklofosfamid

600 mg/m2 intravenöst (30 min)

1

Daunorubicin

30 mg/m2 intravenöst (4 tim)

1 och 2

Vinkristin

2 mg (totaldos) intravenöst (15 min)

1

# Lokal steroidbehandling för ögonen dag 1–4.

Mini-VABA (konsolidering)

Preparat

Dos (infusionstid)

Dag

Vinkristin

2 mg (totaldos) intravenöst (15 min)

1

Amekrin §

200 mg/m2 intravenöst (2 tim)

1 och 2

Betametason

20 mg/m2 peroralt

1, 2, 3, 4 och 5

Ara-C (cytosar)#

3000 mg/m2 intravenöst 1 gång/dag (2 tim)

1, 2 och 3

§ Observera risken för allvarliga hjärtarytmier i anslutning till amekrinbehandling.

# Lokal steroidbehandling för ögonen dag 1–4.

VABA (reinduktionsbehandling – ges endast om patienten inte uppnått morfologisk remission efter ABCDV)

Preparat

Dos (infusionstid)

Dag

Vinkristin

2 mg (totaldos) intravenöst (15 min)

1

Amekrin§

200 mg/m2 intravenöst (2 tim)

1, 2 och 3

Betametason

20 mg/m2 peroralt

1, 2, 3, 4 och 5

Ara-C (cytosar)#

3 000 mg/m2 intravenöst 1 gång/dag (2 tim)

1, 2, 3 och 4

§ Observera risken för allvarliga hjärtarytmier i anslutning till amekrinbehandling.

# Lokal steroidbehandling för ögonen dag 1–5.

 

BCDE (konsolidering)

Preparat

Dos (infusionstid)

Dag

Betametason

20 mg/m2 peroralt

1, 2, 3, 4 och 5

Cyklofosfamid

1 000 mg/m2 intravenöst (30 min)

1

Daunorubicin

45 mg/m2 intravenöst (4 tim)

1 och 2

Etoposid

100 mg/m2 intravenöst (1 tim)

1, 2, 3, 4 och 5

 

MAP (konsolidering endast för vissa högriskpatienter)

Preparat

Dos (infusionstid)

Dag

Högdos metotrexat

1 500 mg/m2 intravenöst (24 tim infusion)

(1/10 av dos under 1 tim och 9/10 under kommande 23 tim)*

1 och 15

Leukovorinrescue

Start 42 tim efter start av metotrexatinfusion

 

PEG-asparaginas

(oncasparâ)

1 000 E/m2 (2 tim intravenös infusion alt. intramuskulärt)

2 och 16

Merkaptopurin (6-MP)

60 mg/m2 peroralt (reduktion om TPMT-mutation)

1–21

* Se även bilaga 12 och 13 gällande alkalisering av urin, vätska mm.

Observera ökad risk för levertoxicitet vid kombinationen av asparaginas och imatinib. Om behandlingen behöver förändras pga. leverpåverkan bör asparaginas och inte imatinib uteslutas.

 

Underhållsbehandling vid Ph-positiv ALL t.o.m. 60 år.

Underhållsbehandling med Tablett imatinib 600 mg dagligen.

Observera att metotrexat och merkaptopurin inte ingår i underhållsbehandlingen vid Ph-positiv ALL. Reinduktionskurer ges varannan månad under det första året samt var tredje månad under det andra året. Underhållsbehandling ges till de patienter som inte genomgår allo-hSCT.

Tillsvidarebehandling med imatinib ges till de patienter som fortfarande är i remission vid avslutad underhållsbehandling (2 år efter behandlingsstart).

 

Reinduktion första året i remission, ges varannan månad

Preparat

Dos (

Dag

Daunorubicin

40 mg/m2 intravenöst (4 tim)

1

Vinkristin

2 mg (totaldos) intravenöst (15 min)

1

Prednisolon

60 mg/m2 peroralt

1-7

 

Reinduktion, andra året i remission, ges var tredje månad

Preparat

Dos (

Dag

Ara-C/cytarabin

60 mg/m2 x 1 subkutant

1-5

Tioguanin

80 mg/m2 peroralt

1-5

Prednisolon

60 mg/m2 peroralt

1-5