Till sidinnehåll

Ph-negativ ALL. Dosreduktion av NOPHO ALL 2008

Behandlingen följer studieprotokollet NOPHO ALL 2008 med dosreduktioner för äldre. Behandlingen finns beskriven i Nationella Regimbiblioteket. I originalprotokollet finns ytterligare information om behandlingsprotokoll med riskklassificering, utredning och toxicitetshantering.

För behandlingsöversikt, se protokollet NOPHO ALL 2008 sida 54 samt avsnitt 11.2 i detta dokument. 

Obs! Rituximab ingår i behandlingen av B-ALL och CD20-positivitet > 20 % vilket inte varit fallet i grundprotokollet.

Behandling och utvärdering av CNS-leukemi (CNS 2 och 3)

Intratekal trippelbehandling

  • metotrexat 12 mg
  • cytarabin 30 mg (ges inte samtidigt som högdos cytarabin)
  • prednisolon 16 mg

Behandling vid CNS 3

Intratekal trippelbehandling (kombinationsbehandling med metotrexat, cytosar och kortison) ges med 3–4 dagars mellanrum tills att 3 injektioner (1 metotrexat + 3 tripplar) givits. Vid den tredje intratekala trippeln görs utvärdering.

Vid avsaknad av leukemiska blaster vid detta tillfälle ges ytterligare 2 intratekala tripplar med en veckas mellanrum. Därefter fortsätter patienten behandling enligt protokoll, och intratekal trippel ges vid varje intratekal behandling genom hela protokollet. CNS3-patienter är uteslutna från SR-behandlingsgruppen.

Behandling vid CNS 2

Intratekal trippelbehandling (kombinationsbehandling med metotrexat, cytosar och kortison) ges med 3–4 dagars mellanrum tills att 3 injektioner (1 metotrexat + 3 tripplar) givits. Vid den tredje intratekala trippeln görs utvärdering.

Vid avsaknad av leukemiska blaster vid detta tillfälle sker fortsatt behandling med intratekalt metotrexat och patienten följer sin riskgrupp enligt övrig riskklassificering.

Responsutvärdering vid radiologiskt diagnostiserad CNS-sjukdom.

Utvärderande MRT bör göras cirka dag 85 (IR) eller efter första B-block (HR).

Vid behandlingssvikt – kvarstående sjukdom efter 4 intratekala behandlingar (1 metotrexat + 3 tripplar) alternativt kvarvarande tecken på aktiv leukemisk sjukdom vid MRT av hjärna eller ryggmärg vid tidpunkt enligt ovan – bör diskussion om fortsatt behandling ske nationellt. Högrisksjukdom med transplantationsindikation får anses föreligga.

Om biverkningar relaterade till den täta intratekala behandlingen uppkommer får individuellt ställningstagande tas till den fortsatta behandlingen.

Vid dosreduktion eller avbruten högdos metotrexat, överväg att komplettera med strålbehandling 24 Gy i fraktioner om 2 Gy/dag mot skallen till och med C2.

Behandling och utvärdering av sjukdomsengagemang i testiklar

Vid tecken på testikelengagemang ges behandling enligt den riskgrupp övriga riskkriterier tillskriver. Utvärdering sker med ultraljud dag 85 (SR och IR) eller efter block B (HR). Om ultraljud visar kvarstående förstorad testikel eller testiklar bör biopsi utföras. Vid kvarvarande leukemisk infiltration räknas detta som svikt på given behandling och diskussion om fortsatt behandling föreslås ske nationellt.

Behandling och utvärdering av mediastinalt sjukdomsengagemang

Vid tecken på mediastinal sjukdom ges behandling enligt den riskgrupp övriga riskkriterier tillskriver. Utvärdering sker med radiologi (DT) dag 85 (SR och IR) eller efter block B (HR). PET-DT kan övervägas (se lymfoblastlymfom). Vid tecken på kvarvarande sjukdom bör biopsiverifiering göras om möjligt. För patienter i SR- eller IR-arm bör behandling skiftas till HR med allo-HSCT-indikation.